2018 Yılı ATA AÖF Yatay Geçiş Tarihleri

Kamuajans.com - Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Yatay Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt Duyurusu yayınlandı.

AÖF - AUZEF - ATA AÖF 19.01.2018, 18:45 19.01.2018, 20:17
2018 Yılı ATA AÖF Yatay Geçiş Tarihleri
Kamuajans.com - AÖF Programlarına merkezi puan ve ağırlıklı genel not ortalaması(AGNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 15.01.2018 ile 26.01.2018 tarihleri arasında Fakültemize başvuru yapabilirler.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 08/01/2015 tarihli  toplantısında görüşülen ve kabul edilen “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

Ek Madde 1 Kapsamında yatay geçiş için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden önkayıt yaptıran öğrenci adaylarının, ön kayıt formu ile birlikte gerekli diğer belgeleri kayıt yaptırmak istedikleri Dekanlık/Müdürlüğe belirtilen başvuru tarihleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde ilgili belgelerle Dekanlık/Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin talepleri değerlendirmeye alınamayacaktır. Yatay geçiş başvuruları, ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları kendi internet sayfalarında ilan edilecektir.

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemleri;


A- Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’ın;


8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar öğrenci kontenjanı ayrılmasına” hükmü (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı YÖK yazısı)


10 uncu maddesinde yer alan, “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek, kayıtların da Eylül ayının 15’ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi, (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı & 06.06.2017 tarih ve 37697 sayılı YÖK yazıları)

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

 – Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’ın

8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına” hükmüne bağlı olarak Üniversitemiz Senatosunun 25.12.2017 tarih ve 18/153 sayılı kararında yer alan “Üniversitemizde yıllık olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten birimler (Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi) hariç olmak üzere diğer tüm birimlerde yürütülmekte olan önlisans ve lisans programlarının her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının % 20’si kadar kontenjan ayrılması” hükmü,

10 uncu maddesinde yer alan, “Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına”

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasıyla ilgili YÖK Yazısı İçin tıklayınız.

Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapılmasıyla ilgili YÖK Yazısı İçin tıklayınız.

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yatay geçiş işlemleri;

— Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları ve konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.  

Yatay / Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Not Ortalamaları İle İlgili Açıklama (YÖK_23.06.2014)

Önceki Öğrenimin Tanınması İle İlgili Açıklama (YÖK_18.07.2014)

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alımı Yapan Programlara Yapılacak Yatay Geçişler  (YÖK_11.08.2014)

Merkezi Yerleştirme Puanıyla MTOK Bölümlerine Yatay Geçişler (YÖK_12.09.2014)

Yabancı Öğrenci Statüsünde Yatay Geçiş (YÖK_12.09.2014)

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yapılacak Yatay Geçişlerde Uygulanacak Esaslar (YÖK_08.01.2015)

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde kaydınız bulunmuyorsa

Yatay Geçiş Başvuru Formu Oluşturma Yardım Klavuzu
HEMEN KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ PAROLA OLUŞTURMA YARDIM KILAVUZU

 

AGNO YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU BELGELERİ

MERKEZİ PUAN
YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

YURTDIŞINDAN
YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

Ön kayıt başvuru formu

(Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır.)

Ön kayıt başvuru formu

(Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır.)

Ön kayıt başvuru formu

(Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır.)

Not belgesi (transkiript) (Onaylı) Not belgesi (transkiript) (Onaylı) Not belgesi
(transkiript)
(Onaylı)
Disiplin durumunu gösterir belge, (Onaylı) Disiplin durumunu gösterir belge, (Onaylı) Disiplin durumunu
gösterir belge,
(Onaylı)
Ders içerikleri Ders içerikleri Ders içerikleri
 

…………………………………………………………………

 

İlgili (sınava girdiği ve
yükseköğretim
programına yerleştiği) 
yıla  ait
ÖSYM sınav
Sonuç Belgesi

ÖSYM tarafından
yerleştirilmişle se
ÖSYM yerleştirme
belgesi,

Kendi imkânlarıyla yerleşmiş iseler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun “YÖK Tarafından Tanınırlığı”na dair belge


AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEM TAKVİMİ


BİRİMLER BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARIN

İLANI

KESİN
KAYIT
YEDEK
KAYIT
BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ
KONTENJAN İLAN EDİLEN BİRİMLER 15.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 05.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 14.02.2018

 Ek Madde-2 Uyarınca Yemen’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Libya’dan Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Ek Madde-2 Uyarınca Yemen’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL,

YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772)

(1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI

YATAY GEÇİŞLER VE KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

MADDE 13 – (1) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının teklifi ile Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan açılması halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından bu uygulama esaslarında belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından üniversiteye geçiş için bu uygulama esaslarının 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen yatay geçiş şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrenciler, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

MERKEZİ PUAN (EK MADDE -1) İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEM TAKVİMİ

BİRİMLER BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARIN

İLANI

KESİN KAYIT YEDEK KAYIT
BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ
KONTENJAN İLAN EDİLEN BİRİMLER 15.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 05.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 14.02.2018
Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23