Kamuajans.com - Adana 3. İdare Mahkemesi, bir anaokulu öğretmenine verilen 70 performans notunun iptaline karar verdi. İşte o şok kararın detayları...

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ADANA
3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/869
KARAR NO : 2017/304

DAVACI : ...

VEKİLLERİ ...

DAVALI : YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI
VEKİLLERİ : ...

DAVANIN ÖZETİ : Adana ili Yüreğir ilçesi Nasrettin Hoca Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesine istinaden tabi tutulduğu performans değerlendirme notunun 70 olarak takdir edilmesi işleminin; hukuka aykırı olduğu, değerlendirme kriterlerinin objektif, nesnel ve somut olmadığı, davacı aleyhine puan kırılırken somut bilgi ve belgelere dayanılmadığı, değerlendirmenin adil ve tarafsız bir şekilde yapılmadığı, değerlendirmeyi yapan okul müdürünün bizzat sınıf ortamını görmediği, değerlendirme yapılırken eşitlik ilkesinden uzaklaşıldığı, kurum müdürünün davacıya mobbing ve sendikal ayrımcılık uyguladığı, idarenin takdir yetkisini kötüye kullandığı öne sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu, davacının yıl boyu sadece iki seminere katıldığı, sınıftaki kaynaştırma öğrencisi için günlük ve aylık uyarlama yapmadığı, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için değerlendirme yapmadığı, önceden yapılan plana uygun hareket etmediği, okulda sosyal alanda bir çalışma ve projede yer almadığı, çalışma arkadaşlarıyla iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığı, velilerle gerekli toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirmediği, mesai saatlerine riayet etmediği, değerlendirme yapılırken sendikal durumun nazara alınmadığı öne sürülerek davanın reddi savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren, Adana 3. İdare Mahkemesi'nce, duruşma için önceden belirlenerek taraflara bildirilen 28/2/2017 günü davacı.. ile davalı Yüreğir Kaymakamlığı vekili Av. ..'ın geldiği görülerek açık duruşmaya başlandı, gelen taraflara usulüne uygun söz verilip iddiaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilip, dosyadaki belgeler incelenerek, işin gereği görüşüldü;

Dava, Adana ili Yüreğir ilçesi Nasrettin Hoca Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesine istinaden tabi tutulduğu performans değerlendirme notunun 70 olarak takdir edilmesi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

17.4.2015 gün ve 29329 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır. (2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3'te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir. (3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur. (4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır. (5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Yüreğir ilçesi Nasrettin Hoca Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesine istinaden tabi tutulduğu performans değerlendirme notunun 70 olarak takdir edilmesi işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta; davacı hakkında, dava konusu işlemin üzerinden gerçekleştiği 17.4.2015 gün ve 29329 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve Yönetmelik Ek-3' te yer alan formdaki 50 kriterin 12'sinde "her zaman" ifadesinin kullanıldığı ve "her zaman" ifadesinin tam puan olarak esas alınan 2.00 puana karşılık geldiği, 21'inde "sıklıkla"ifadesinin kullanıldığı ve "sıklıkla" ifadesinin 2.00 puan üzerinden 1.50 puana karşılık geldiği, 15'inde "bazen" ifadesinin kullanıldığı ve bunun 1.00 puana karşılık geldiği, 2'sinde ise "nadiren" ifadesinin kullanıldığı ve bunun da 0.50 puana karşılık geldiği, davacının toplamda 70.00 puan aldığı görülmektedir.

Davacının "nadiren" ifadesinin kullanıldığı kriterlerden "ders giriş çıkış saatlerine uyması"noktasında idarenin takdir yetkisi olmadığı, davacının 2 kez geç geldiğine ilişkin tutanakların kendi içlerinde tutarlı olmadığı, ilgili tutanakta sadece müdür yardımcısının bu yönde beyanı bulunduğıu, nöbetçi öğretmenin bu yönde bir beyanı bulunmadığı, ayrıca 2 kez derse geç kalan öğretmenin ders giriş ve çıkış saatlerine nadiren uyduğundan söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. "Nadiren" ifadesinin kullanıldığı diğer bir kriter olan "kurumun çevresel olanaklarını geliştirmek için çalışmalar yapması" hususunda ise; yine kurum müdürünün takdir yetkisi olmadığı, duruma ilişkin somut bir tespit olmaksızın bu değerlendirmenin yapılamayacağına kanaat getirilmiştir. Bunun gibi davacının tabi tutulduğu değerlendirmede "bazen" ve "sıklıkla" olarak takdir edilen kriterlerin belirlenmesinde somut bilgi ve belgeler bulunmadığı, birçoğunda hiçbir tespitin bulunmadığı, değerlendirmeye esas alınan belgelerin sadece kurum müdürünün beyanlarından ibaret olduğu, kurum müdürünün değerlendirmeyi yaparken 2 sınıf denetiminiesas aldığı, bu 2 denetlemede müdürün denetleme ve değerlendirme konularının başlı başına anaokul formatında olmadığı, denetleme konularının arasında öğrencilere "İstiklal Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğretmedeki başarısı" gibi anaokul öğretmenlerinin tabi tutulamayacağı türden kriterlerin yer aldığı, birinci denetleme sırasında okutulan dersin "serbest zaman" ve konusunun "grup oyunu" olduğu göz önüne alındığında,kurum müdürünün "planları çocuklara göre planlamıyor, hazır plan kullanıyor, verilen görevleri yapmakta sıkıntı yaşanıyor, bulundurulması gereken evrakları yok, çalışanlarla ve velilerle ilişkisi zayıf" şeklindeki notunun dersin konusuna uygun olmadığı, ikinci denetlemeye ilişkin ise denetleme tutanağında denetlenen öğretmen, denetleme yeri, hangi sınıfta denetim yapıldığı ve denetlenen dersin konusunun tutanakta yer almadığı anlaşılmakla; dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 172,70-TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.510,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 03/03/2017 günü oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye
FERHAT METİN UĞUR GÖKMEN NUSRET SOYSAL
37838 182246 192984