KamuAjans.Com-Başbakan Binali YILDIRIM imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa tasarısı ile öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar çalışabilmesi ve sabbatical izni alabilmesinin önü açılıyor.

Öğretim üyelerine 75 yaşına kadar çalışma imkanı

Meclis’e sunulan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na göre yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması, sektörde çalışmak üzere yetiştirilen mezunların kalitesinin artması ve sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla öğretim üyeleri 75 yaşına kadar çalışabilecek.

Tasarıda yer verilen ilgili hüküm şöyle:

“Geçici 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yükseköğretim kumrularında ve/veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadleri, ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile birer yıllık sürelerle yetmişbeş yaşına kadar uzatılabilir.”

Öğretim üyelerine sabbatical izni verilmesi

Yasa tasarısı ile yurtdışında sabbatical izni olarak bilinen “ücretli araştırma izni” yani akademisyenlerin maaşı devam ederken üniversitenin izni ile proje amaçlı yurtiçi veya yurtdışında üniversite veya araştırma merkezlerinde faaliyette bulunabilmesi imkânı getiriliyor.

Tasarıda yer verilen ilgili hüküm:

“EK MADDE 33- Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine, yurtiçinde ve yurtdışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla ilgili üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için, Öğretim üyesinin birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir Devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.”

Üniversitelere doktora sonrası araştırmacı istihdamı imkanı

Torba yasa tasarısı ile Üniversitelere doktora sonrası araştırmacı istihdam etme hakkı veriliyor. Buna göre, Üniversiteler ihtiyaç duyduğu alanlarda doktorasını tamamlamış kişileri sözleşmeli olarak 3 yıl süre ile çalıştırabilecek. Böylece doktorasını tamamlayanlar için üniversitelerde yeni bir istihdam imkânı sunulmuş olacak.

Bu kişilerin sözleşme ücreti 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

Tasarıda yer verilen ilgili hüküm

“EK MADDE 34- Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %5’i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez.

Bunların yükseköğretim kurumlan itibarıyla dağılımı, sözleşme Örneği, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi, bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.

Mali ve sosyal haklar dışında kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.”