Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler konulu Genelge yayınlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 'adliyelerde esnek çalışma' açıklamasında bulundu.

Bozdağ’dan hukuk öğrencilerine nasihat: Siyasi taraftarlığa göre insanları tartmayın Bozdağ’dan hukuk öğrencilerine nasihat: Siyasi taraftarlığa göre insanları tartmayın
Başkanvekili Mehmet YILMAZ imzalı Genelgede ''22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde:

Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari 
personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, daha önce COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalışmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan, vali, belediye başkanı veya üst yönetici tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede;

Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için 
yeteri kadar hâkimin komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.'' denilmiştir.