2021 Yılı Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tek oturum olarak yapıldı ve 120 dakika sürdü. 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan sınavın Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları sınavdan sonra yayınlandı. AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları sınavdan kısa süre sonra açıklandı.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar;sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile KDV dâhil 30 TL “SINAV İTİRAZ ÜCRETİ” adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ye
teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sorular, cevap anahtarı ve sonuçların
www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.

f. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav sonucunda başarılı olan aday öğretmenler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere bildirilir. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır.

5 Eylül 2021 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.