Resmî Gazete

30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31527

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 76

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 598 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 598- (1) Bu Bölümün amacı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum kısaca "TÜlK" olarak adlandırılır."

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 598/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "Başkan ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Konsey; Başkanın başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşur."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 603 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Başkan yardımcıları dışındaki personeli atamaya Başkan yetkilidir."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 604 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "Bakanlıkça çıkarılan" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 607 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ikiden" ibaresi "dörtten" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 608 İnci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edime, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak illerindedir. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir."

"(2) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 614 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Bakanlıkça çıkarılan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 614 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Kurumun gelirleri

MADDE 614/A- (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları.

b) Taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler.

Kamudaki bazı memurların ilave ödemeleri arttı Kamudaki bazı memurların ilave ödemeleri arttı

c) Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler.

ç) Proje ve araştırma gelirleri.

d) Gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

e) Diğer gelirler."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkikinci Bölümüne aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Yönetmeliklerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 604 üncü, 605 inci ve 614 üncü maddeler gereğince yürürlüğe konulan yönetmeliklerin uygulanmasına yeni düzenleme yapılıncaya kadar devam edilir.

Muhasebe hizmetleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş yılı geçmemek üzere Kurumun muhasebe hizmetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütmeye devam eder."

MADDE 11- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvelde yer alan "TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DAİRE BAŞKANLAR!" satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılın Cetvelin Türkiye İstatistik Kurumu bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılın Cetvelin Türkiye İstatistik Kurumu bölümüne eklenmiştir.

MADDE 13- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KARARNAME