Resmî Gazete

30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31527

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 75

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 259/B- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek,

b) Bakanlık bilişim hizmetlerinde kullanılan yazılım ve donanımların dışa bağımlılığını azaltmak üzere yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için çalışmalar yürütmek, yenilikçi ve dönüştürücü proje üretmek, bu amaçla Ar-Ge çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

c) Siber güvenlik alanında Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yürütmek,

ç) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

d) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile her türlü koordinasyon, standardizasyon ve entegrasyonu sağlamak,

e) Bakanlık bağlı kuruluşlarınca yürütülen güvenlik hizmetleri ile ilgili bilişim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

f) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, Bakanlığın dijital dönüşüm ve dijital arşiv hizmetlerini yürütmek,

g) Bakanlığın görev alanına giren konular itibarıyla yapay zeka ile büyük veri alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bunlara ilişkin altyapı, yazılım ve donanım çalışmalarını yapmak,

ğ) Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalan ile ilgili teknik çalışmalan yapmak,

h) Cumhurbaşkanlığınca ve Bakanlıkça hazırlanan eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin ve eylemlerin Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,

ı) Bakanlıkça yürütülen e-Devlet ve yalınlaştırma çalışmalarına teknolojik destek vermek,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 267 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MAADE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dokuzuncu Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bilgi İşlem Dairesi Başkanınm görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

(2) Mevzuatta Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılır."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 426 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Başkanlıkta görev yapan Tarım ve Orman Uzmanları ile Tarım ve Orman Uzman Yardımcıları Başkanlığın görev alanına giren konularda denetim ve inceleme yapmaya yetkilidir."

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

KARARNAME