Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şube Müdürlüğü konusunda yeni bir atama süreci başlatıldığı bilinmektedir. Ancak Atama Kılavuzunda dayanak bulunmadığı için birçok belirsizliği içinde barındırmaktadır. En çok merak edilen konu ise 513 Şube Müdürlüğü mağdurlarına da bu kapsamda tercih hakkı verilip verilmediğidir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Makamının 02.12.2020 tarihli ve 41289672-641.04-E.17586332 sayılı onayı doğrultusunda, taşra teşkilatı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü ihtiyacını karşılamaya yönelik 31.10.2013 tarihli makam onayı ile başlatılan ve kadro sayısı 1.709 olarak ilan edilen süreçte görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak tercih hakkı verilen 3.287 şube müdürü adayından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen puana göre 1.709'uncu sırada bulunan adayın sahip olduğu "76,3333" puan, taban puan olarak esas alınarak İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına makam onayı doğrultusunda Görevde Yükselme Yoluyla Atama yapacağını, 25/12/2020-25/12/2020 tarihleri içerisinde şartları tutan adaylardan tercih alacağını ilan etmiştir.

İlgili atama kılavuzunda bu atamanın yasal dayanağını oluşturan herhangi bir mahkeme kararına yer verilmemiştir. 1709 şube müdürü atamalarına ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın Danıştay dairelerinin kararlarının ve Danıştay İDDK kararlarının hiçbirisi yasal dayanak olarak alınmamış ve Kılavuza açıkça konulmamıştır. Zira 1709 şube müdürlüğü atamaları hakkında  Ankara 7. İdari Mahkemesi, açılan bir davaya olumlu cevap vererek, 1709 şube müdürü atamasının iptaline karar vermiş ve Danıştay 2. Dairesi de bu kararı onamıştır. Son olarak 1709 şube müdürlüğü atamasına dair Danıştay İdari Dava Dairelerinin E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı da bu konuda nihayi bir durumu ortaya koymuştur. Kanaatimizce Bakanlık bu Kılavuzda bu mahkeme kararlarına atıfta bulunmuş olsa idi mahkemeler tarafından iptal edilen 1709 Şube Müdürlüğü atamalarının tamamen iptal edilmesi ve atamaların baştan yenilenmesi gerekirdi.

Her ne kadar atama kılavuzunda 1709 Şube Müdürlüğü ile ilgili olduğu yönünde bir sınırlama yapılmaya çalışılmışsa da Atama kılavuzunda bu mahkeme kararlarından hiçbirisine atıfta bulunulmamış olması yapılacak bu atamanın sadece 1709 şube müdürlüğü ile sınırlı olmasının yasal zeminini ortadan kaldırmaktadır. Zira kılavuzun devam eden bağımsız paragrafında da Bu süreçte görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmalarına rağmen şube müdürü kadrolarına herhangi bir nedenle atanamayanlardan yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, taban puan olarak esas alınan "76,3333" ve üzerinde olup hâlen Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan adaylara, dava açıp açmadıklarına veya dava açanların açtıkları davayı kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere tercih hakkı verilecektir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, "76,3333" puanın altında olan adaylara ise tercih hakkı verilmeyecektir.” Sınavlar lafzı kullanılarak ki Medeni Kanun’umuz hukukta bir işlem yapılırken Lafzi Yorum’u esas almaktadır.  “Lâfzî yorum, kuralların kelime anlamıyla aranır. Hukuk kurallarının bünyesinde barındırdığı kelime, söz dizimi, noktalama işaretleri ve dilbilgisi kuralları ile metin anlamının ortaya çıkarılmasına dayanır. Zira bir metnin anlamı en basit şekilde o metinin bünyesinde bulunan kelimeler ile ortaya konulabilir.1709 ve daha sonrasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavlarının tamamını kastetmektedir ki bu da  genel bir şube müdürlüğü atama sürecinden bahsedildiğine kuşku bırakmamaktadır. Bu durumda kanaatimizce Bakanlık 513 Şube Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olup ortalaması bu kılavuzdaki belirlenen ortalama ile aynı ya da üstte olanların da tercih yapmaları imkan dahilindedir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız

Söz konusu Kılavuzda bir başka dikkat çeken husus da 76,3333 puan barajının konulmasıdır. “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te zaman içerisinde değişiklikler yapılmıştır. MADDE 21 – (Değişik:RG-13/1/2018-30300) (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.” Denilerek boş kadroların da ilan edilmesini zorunlu kılmaktadır. Boş kadronun sayısının belirli olmaması, başarı puanının belirlenmesindeki yöntem hususunda  tam bir netlik oluşturmamaktadır.  Bu kılavuzda kaç kişilik boş kadronun olduğu açık değildir.

Bakanlığın atama yapmadan önce gerek 513 gerekse 1709 şube müdürlüğü sınavlarındaki tüm mağduriyetleri ortadan kaldıracak şekilde kılavuzda bir düzenleme yapıp yapmayacağı, 513 şube müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olup yazılı ve sözlü ortalaması 76,3333 ve daha yukarıda olan adaylara da tercih hakkı verip vermeyeceği merak edilmektedir.

Ömer KURT