Kamuajans.com – Hizmet süresi en az 5 yıl olan Devlet memurları belli şartlarda aylıksız izin kullanabilmektedirler. Memurların hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin hakkı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aylıksız izin” başlıklı 108 inci maddesinin (E) bendinde “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” denilmek suretiyle düzenlenmiştir.

Manda Yavrusuna 900 Tl, Memur Çocuğuna 83 Tl Manda Yavrusuna 900 Tl, Memur Çocuğuna 83 Tl
Memurun hizmet süresine bağlı aylıksız izin hakkı

Hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin hakkından yararlanılabilmesi için, memurun;

-Hizmet süresinin en az 5 yıl olması gerekir.

-Aylıksız izin kullanma talebinde bulunması gerekir.

-Memuriyeti boyunca bu kapsamda birden çok aylıksız izin kullanmamış olması gerekir.

-Memuriyeti boyunca bu kapsamda kullanabileceği aylıksız izin süresi toplamının 1 yıldan fazla olmaması gerekir.

-Aylıksız izin talebinin kurumu tarafından uygun görülmesi gerekir.

5 yıllık sürenin hesaplanması

Hizmet süresi şartına bağlı olarak aylıksız izin kullanacak memurun 5 yıllık hizmet süresi hesaplanırken, memurun yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınan hizmet süresinin en az 5 yıl olup olmadığına bakılır.

Yıllık izin süresi hesabında ise 154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğ’de de belirtildiği üzere; “… hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri…” dikkate alınmaktadır.

Bu itibarla, yıllık izin süresinin belirlenmesinde dikkate alınan hizmet süresi toplamı 5 yıldan fazla olan Devlet memurları, hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin talebinde bulunabilmekte ve taleplerinin kurumlarınca uygun görmesi halinde aylıksız izin kullanabilmektedirler.

5 yıllık süreye dahil olan hizmetler

Hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin kullanmak isteyen memurun 5 yıllık hizmet süresinin hesabında;

**Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçirdiği sürelerin tamamı dikkate alınır. (bu hizmetler sırasında çalışılan yarım zamanlı sürelerin yarısı ile aylıksız/ücretsiz izin kullanılan süreler dikkate alınmaz)

**Muvazzaf askerlikte ve silah altında geçirilen sürelerin tamamı dikkate alınır.(askerlik borçlanması şartı aranmaz)

**Avukatlık staj süresinin (ilgili mevzuatta belirlenen sürenin) tamamı dikkate alınır.

**Teknik hizmetler sınıfında görevli olanların, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında teknik hizmetlerde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yürüttükleri sürelerin 3/4’ü dikkate alınır.

**Sağlık hizmetleri sınıfında görevli olanların, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında sağlık hizmetlerinde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yürüttükleri sürelerin 3/4’ü dikkate alınır.

**Avukatlık hizmetleri sınıfında görevli olanların, memuriyet dışında serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin 3/4’ü dikkate alınır.

**Basın ile ilgili alanda görevli olanların, memuriyet dışında Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak fiilen gazetecilik yapmış oldukları sürelerin 3/4’ü dikkate alınır.

**Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenlerin, memuriyet dışında özel okullarda öğretmenlik veya yönetici olarak geçirdikleri sürelerin 2/3’ü dikkate alınır.


memurunyeri