Kamuajans.com – ilgi yazınız ile il Müdürlüğünüze bağlı 24 (yirmi dört saat esasına göre hizmet vermekte olan yatılı kuruluşlarda 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personellerin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi halinde nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

4/C Statüsü Kaldırıldı Sorunlar Bitmedi 4/C Statüsü Kaldırıldı Sorunlar Bitmedi
Bilindiği üzere, Bakanlığımız 2017/05 sayılı Nöbet Hizmetleri Genelgesinin 3'üncü maddesinde; Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Fizyoterapist, Laborant, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyolog, Öğretmen, Çocuk Eğiticisi ve Din Görevlisi nöbet tutmakla yükümlü personeldir.", 4'üncü maddesinde; "Nöbet tutmakla yükümlü personel sayısının 7'den az olması halinde kuruluşta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin I inci fikrasının (a) bendi kapsamında görev yapan personele kuruluş müdürünün teklifi, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir." ve 7'nci maddesinde de; "Kuruluşlarımıza diğer kamu kurumlarından yalnızca nöbet ücreti için personel görevlendirilmemesi esastır. Ancak, ihtiyaç halinde kuruluşun bulunduğu memuriyet mahallinde diğer kamu kurumlarından 3 üncü maddede belirtilen unvanlı personele, il müdürünün teklifi, mülki idare amirinin onayı ile nöbet görevi verilebilir.

Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Ilgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise; "Nöbet iicreti alınması hususunda; 24/04/2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 19/03/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ilişkin Yapılan Toplu Sözleşme hükümleri ile bu Genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde Toplu Sözleşme hükiimleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir.