Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-31666252-399-33509904 sayılı 30 Eylül 2021 tarihli Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalanması ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi konulu resmi yazının ayrıntıları belli oldu.

3 Üniversiteye Rektör Atandı (5 Ekim 2021) 3 Üniversiteye Rektör Atandı (5 Ekim 2021)

17.09.2021 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalanmış olup bu protokol ile;

1) MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun koordinatörlüğünde öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programının ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Yürütülmesine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslarda belirtilen hususların gerçekleşmesi için her türlü desteğin verilmesi ve uygulama sürecinde ortaya çıkacak sorunların giderilmesine yönelik olarak ortak çalışma için iş birliği yapılması,

2) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tarafından Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, Öğretmenlik Uygulaması ile Okullarda Rehberlik Uygulamaları derslerinin yürütülmesi için 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görevlendirilmesi için iş birliği yapılması,

3) Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimine yönelik açılacak mesleki gelişim programları konusunda iş birliği yapılması,

4) Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının içeriğinin geliştirilmesi için iş birliği yapılması,

5) YÖK’ün koordinasyonunda yükseköğretim kurumları ile birlikte merkezi ve mahallî olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesi ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ve etkinlikler düzenlenmesi için iş birliği yapılması,

6) YÖK’ün koordinasyonunda aday öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik açılacak programlarda üniversitelerle iş birliği yapılması,

7) YÖK’ün koordinasyonunda Bakanlığımız tarafından açılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde üniversitelerle iş birliği yapılması,

8) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığının yapılmasının teşvik edilmesi için iş birliği yapılması, hususları yer almaktadır.

Bu bağlamda; öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencilerinin, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri öğretmenlik uygulamasına ilişkin 14.06.2018 tarihli ve 31666252-399-E.11700767 sayılı Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Bakanlığımız birimleri, üniversiteler ve il millî eğitim müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak güncellenmiş 28.09.2021 tarihli ve E-31666252-399-33258264 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencilerinin "Öğretmenlik Uygulaması I" ve " Okullarda RPD Uygulamaları I " derslerinin yürütülmesi 17.09.2021 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolüne istinaden, 2021 Eylül Ek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümleri ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında belirlenen mezun olunan yükseköğretim programı/fakülte ile atamaya esas olan alanlar eşleştirilerek MEBBİS Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü üzerinden gerçekleştirilecek ve Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında "Öğretmenlik Uygulaması I" ve "Okullarda RPD Uygulamaları I" dersleri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde 06.09.2021 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

"Öğretmenlik Uygulaması I" ve "Okullarda RPD Uygulamaları I" derslerinin etkili bir şekilde yürütülmesi ve deneyim sahibi nitelikli öğretmen adaylarının yetiştirilebilmesi için;

a) Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında "Öğretmenlik Uygulaması I" ve "Okullarda RPD Uygulamaları I" derslerinin gerçekleştirilmesinde Bakanlığımız çalışma takviminin göz önünde bulundurulması,

b) "Öğretmenlik Uygulaması I" ve "Okullarda RPD Uygulamaları I" derslerinin uygulama süresi 12 (on iki) hafta olduğundan, söz konusu derslerin Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki uygulama süresinin 12 (on iki) hafta olarak planlanması,

c) MEBBİS Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü üzerinde yer alan il işlemleri sekmesinden "Öğrenci Ekleme, Öğrenci Ekleme (ÇAP) ve Öğrenci Ekleme (Muaf) işlemlerinin 29 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar mutlaka tamamlanması; 29 Ekim 2021 tarihi mesai bitiminden sonra "Öğrenci Ekleme , Öğrenci Ekleme (ÇAP) ve Öğrenci Ekleme (Muaf)" işlemlerinin otomatik olarak pasif olacağının ve herhangi bir ekleme yapılamayacağının bilinmesi,

ç) İlgili üniversiteler tarafından, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında "Öğretmenlik Uygulaması I" ve "Okullarda RPD Uygulamaları I" derslerinin uygulamasına katılacak öğrenci bilgilerinin YÖKSİS veri tabanına işlenmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin/güncellemelerin yapılması,

d) Fakülte uygulama koordinatörünün, bölüm uygulama koordinatörünün, uygulama öğretim elemanının, il millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün, uygulama eğitim kurumu koordinatörünün ve uygulama öğretmeninin görev ve sorumlulukları çerçevesinde iş ve işlemleri eksiksiz yerine getirmesi,

e) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gerçekleşme Düzeyini Değerlendirme Durum Raporu'nun dönem sonlarında fakülte ve il millî eğitim uygulama koordinatörü tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, bu itibarla, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde "Öğretmenlik Uygulaması I" ve "Okullarda RPD Uygulamaları I" derslerinin gerçekleştirilmesinde görev alanlara, 2021 Eylül Ek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge'de belirtilen sorumluluklar çerçevesinde iş ve işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri için gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.