Genel Müdür V. Bakan a. Cevdet VURAL imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımızca "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul İyileştirme Projesi" kapsamında mahalli olarak öğretmenlere 4 saatlik İlk Yardım Eğitimi Seminerinin düzenlenmesi 17.11.2020 tarihli ve 16792645 sayılı yazımız ve İlkyardım Eğitimi Kurslarının 8 saat teorik kısmının online/canlı bağlantı yoluyla yapılması, uygulama kısmının ise Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda ilk yardım eğitim merkezlerinde ileri bir tarihle gerçekleştirilmesi 21.01.2021 tarihli ve 19463204 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.02.2021 tarihli ve 20782200 sayılı yazısında; Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul İyileştirme Projesi kapsamında düzenlenecek eğitimler olmak üzere her türlü İlkyardım Eğitimi Kurslarının 8 saat teorik kısmının online/canlı bağlantı yoluyla yapılmasını müteakip zaman aralığı verilmeden 12 (oniki) saatlik uygulamalı yüz yüze eğitimlerin yapılarak sertifika işlemleri ile sonuçlandırılmasının 12.02.2021 tarihli ve 20619772 sayılı Makam Onayı ile uygun görüldüğü 23.02.2021 tarihli ve 21152388 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli ve 32459642 sayılı yazısı doğrultusunda İlkyardım Eğitimi Kursunun 18 saat yüz yüze eğitim olarak uygulanmasına yönelik güncellenen program ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

1. ETKİNLİĞİN ADI

İlk Yardım Eğitimi Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve diğer personelin temel ilk yardım konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

* Genel ilk yardım bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
* Hasta /yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesini yapar.
* Temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) uygulamalarını yapar.
* Kanamalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
* Yaralanmalarda ilk yardımı uygular.
* Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardımı yapar.
* Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
* Bilinç bozukluklarında ilk yardım uygulamalarını yapar.
* Zehirlenmelerde gerekli ilk yardımı yapar.
* Hayvan ısırmalarında gerekli ilk yardımı yapar.
* Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında gerekli ilk yardımı yapar.
* Boğulmalarda ilk yardım uygular.
* Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular.
* Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
* Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
* Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
* Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
* Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

A. MESLEKİ BİLGİ

Al. Alan Bilgisi

A2. Alan Eğitimi Bilgisi

B. MESLEKİ BECERİ

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C. TUTUM VE DEĞERLER

C3. İletişim ve İş Birliği

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

4. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 18 ders saatidir.

5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

* 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği, İlk Yardım Sınavları ve Sınav Gözetmen Ücretleri ile Eğitmenlerin Merkezlerde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi ve Bakanlığımız 2020/3 Sayılı İlk Yardım Eğitim Hizmetleri Genelgesi doğrultusunda, merkezi/mahalli olarak düzenlenecektir.

* Eğitim görevlisi olarak; ilk yardım eğitmeni yetki belgesi olan eğitmenler görevlendirilecektir.

* Bakanlığımız, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından okul ve kurum personelimize düzenlenecek olan ilk yardım eğitim faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

* Uygulamalarda kullanılmak üzere ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen malzemeler bulundurulacaktır.

* Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.

* Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

* Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 21 (yirmi bir) kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

* İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan eğitimlerde eğitmen sayısı ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen ‘Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları’ doğrultusunda, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde düzenlenecektir.

* İlk yardımcı belgesinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Güncelleme eğitiminde eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır ve eğitime katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

7. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

KONULAR TEORİK UYGULAMA TOPLAM SÜRE (SAAT)
Genel İlk Yardım Bilgileri
* İlk yardım
* Acil tedavi
* İlk yardımcı tanımı
* İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark
* İlk yardımın öncelikli amaçları
* İlk yardımın temel uygulamaları
* 112’nin aranmasında dikkat edilecekler
* İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler
* İlk yardımcının özellikleri
* Hayat kurtarma zinciri
* İlk yardımın ABC 'si 
1 1 2

Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

* İlk yardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler
* Vücutta nabız alınabilen bölgeler
* Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı
* Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları
* Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi
* Olay yerini değerlendirmenin amacı
* Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler

1 1 2

Temel Yaşam Desteği

* Solunum ve kalp durması
* Temel yaşam desteği
* Hava yolunu açmak için baş -çene pozisyonu
* Hava yolu tıkanıklığı
* Dış kalp masajı (yetişkin, çocuk, bebek)
* Yapay solunum
* OED kullanımı (yetişkin, çocuk, bebek)
* Hava yolu tıkanıklığı
* Hava yolu tıkanıklığı belirtileri
* Tam tıkanıklık olan kişilerde heimlich manevrası
* Kısmı tıkanıklıkta ilk yardım

2 2

Kanamalarda İlk Yardım

* Kanama
* Kanama çeşitleri
* Kanamalarda ilk yardım uygulamaları
* Vücutta baskı uygulama noktaları
* Kanamalarda üçgen bandaj
* Turnike uygulamaları
* Turnike hangi durumlarda ve dikkat edilecekler
* El ve ayak kopmalarında turnike
* Şok ve çeşitleri
* Şok belirtileri
* Şokta ilk yardım uygulamaları
* Şok pozisyonu

1 1

Yaralanmalarda İlk Yardım

* Yara ve çeşitleri
* Yaraların ortak belirtileri
* Yaralanmalarda ilk yardım
* Ciddi yaralanmalar
* Ciddi yaralanmalarda ilk yardım
* Delici göğüs yaralanmaları
* Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım
* Delici karın yaralanmaları
* Delici karın yaralanmalarında ilk yardım
* Kafatası ve omurga yaralanmalarının önemi
* Kafatası yaralanmaları çeşitleri
* Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri
* Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtileri
* Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım

1 1

Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım

* Yanık
* Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler
* Yanık dereceleri
* Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri
* Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri
* Kimyasal yanıklarda ilk yardım
* Elektrik yanıklarında ilk yardım 
* Sıcak çarpması belirtileri 
* Sıcak çarpmasında ilk yardım 
* Sıcak çarpmasında risk grupları 
* Sıcak çarpmasından korunmak 
* Donuk belirtileri 
* Donukta ilk yardım

1 1

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

* Kırık ve çeşitleri
* Kırık belirtileri
* Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar
* Kırıklarda ilk yardım
* Burkulma ve belirtileri
* Burkulmada ilk yardım
* Çıkık ve belirtileri
* Çıkıkta ilk yardım
* Kırık çıkık ve buruklarda tespit
* Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
* Tespit yöntemleri

1 1

Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

* Bilinç bozukluğu/kaybı
* Bilinç kaybı nedenleri
* Bilinç bozukluğu belirtileri
* Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardım
* Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun-yan pozisyon)
* Havale
* Havale nedenleri
* Nedenlerine göre havale çeşitleri
* Ateş nedeniyle oluşan havale
* Ateş nedeniyle oluşan havalede ilk yardım
* Sara krizi (epilepsi)
* Sara krizinin belirtileri
* Sara krizinde ilk yardım
* Kan şekeri düşüklüğü ve düşme nedenleri
* Kan şekeri aniden düştüğünde belirtiler
* Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşma belirtileri
* Kan şekeri düşmesinde ilk yardım
* Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri
* Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri
* Göğüs ağrısında ilk yardım

2 2

Zehirlenmelerde İlk Yardım

* Zehirlenme
* Zehirlenmelerde genel belirtiler
* Zehirlenme yolları
* Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım
* Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım
* Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım
* Zehirlenmelerde genel ilk yardım kuralları

1 1

Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

* Hayvan ısırmaları
* Kedi, köpek ısırmalarında ilk yardım
* Arı sokmalarının belirtileri
* Arı sokmalarında ilk yardım
* Akrep sokmalarının belirtileri
* Akrep sokmalarında ilk yardım
* Yılan sokmalarının belirtileri
* Yılan sokmalarında ilk yardım
* Deniz canlıları sokmasında belirtiler
* Deniz canlıları sokmasında ilk yardım

1 1

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

* Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
* Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
* Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım 

Boğulmalarda İlk Yardım

* Boğulma
* Boğulma nedenleri
* Boğulmalarda genel belirtiler ve ilk yardım

1 1

Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

* Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar
* Acil taşıma teknikleri
* Sürükleme yöntemleri
* Araç içindeki yaralıyı taşıma (rentek manevrası)
* Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri
* Sedye üzerine yerleştirme teknikleri
* Sedye ile taşıma teknikleri

1 1
Ölçme Değerlendirme 2 2
TOPLAM 18