Bakan a. Kemal KARAHAN imzalı resmi yazıda ''Strateji Geliştirme Başkanlığının fazla çalışma yaptırılması hususundaki Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2021 tarihli ve E-43942091-45-32094506 sayılı yazısında kayıtlı yazısı ve ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün 15.09.2021 tarihli ve E-33518939-202.01-8645 sayılı yazısının birer örneği gerekli iş ve işlemler yapılmak üzere Ek'te gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından E-43942091-45.99-32094506 sayılı 16.09.2021 tarihli Fazla Çalışma Ücreti konulu resmi yazı yayınlandı.

Başkan Mehmet Fatih LEBLEBİCİ imzalı resmi yazıda ''28.06.2021 tarihli ve E-90349432-813.01.01.01-27221008 sayılı yazınız ile 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı (A) fıkrasının 3 üncü bendinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 9,87 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir." hükmü gereği Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında çalışan idareci ve memurlara fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığının 15.09.2021 tarihli ve 8645 sayılı yazısı gerekli iş ve işlemler yapılmak üzere ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.'' denilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından E-33518939-202.01-8645 sayılı 15.09.2021 tarihli Fazla Çalışma Ücreti konulu resmi yazı yayınlandı.

Bütçe Genel Müdürü Başkan a. Bahtiyar SAZLIK imzalı resmi yazıda ''08.07.2021 tarihli ve 24316060-28015875 sayılı yazınızda kayıtlı yazı ve ekinin incelenmesinden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Öğretmenevleri ile Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personele olağan çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendinde, Devlet memurlarının  günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırılabileceği ve yaptırılan fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücretleri" kısmının "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 3 üncü sırasında; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 9,87 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir." hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde sadece döner sermaye işleri üzerinde fiilen çalışan ve fazla çalışma yapan personele döner sermaye hasılatından karşılanmak koşuluyla belirli sınırlar dâhilinde fazla çalışma ücreti ödenebilmesine imkân sağlanmıştır. Bununla birlikte, Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarına yönelik olarak anılan Cetvelde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Nitekim Sayıştay tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu"nun "Denetimin Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler" başlıklı birinci bulgusunun üçüncü paragrafında da; "Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları günün 24 saati hizmet gören kuruluşlar olmasına rağmen Bütçe Kanunu K Cetvelinde mesai yaptırılacak kuruluşlar arasında sayılmamıştır." denilmektedir.

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmenevleri ile Öğretmenevi Akşam Sanat Okullarının 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücretleri" kısmının "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 3 üncü sırasında fazla çalışma ücreti ödenebilecek kurumlar arasında yer almadığından, bu kurumlarda çalışan Devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenmesine imkân bulunmadığı düşünülmekle birlikte, fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bilgilerini arz ederim.'' denilmiştir.