Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 32782069-235-E.15483503 sayılı 23 Ekim 2020 tarihli Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları konulu resmi yazı yayınlandı.

Okul müdürü hakkında ‘zimmetine para geçirme ve mobbing’ iddiası! İl Milli Eğitim soruşturma başlattı Okul müdürü hakkında ‘zimmetine para geçirme ve mobbing’ iddiası! İl Milli Eğitim soruşturma başlattı
Genel Müdür V. Bakan a. Osman PEKSARI imzalı resmi yazıda ''Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil beceri düzeylerinin arttırılması yoluyla Türk eğitim sistemine uyumlarının sağlanması için oluşturulacak uyum sınıflarını düzenleyen 2020/7 Sayılı Genelge yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uyum sınıflarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin ilgi Genelge kapsamında 
yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 32782069-10.06.01-E.15393273 sayılı 22 Ekim 2020 tarihli Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları 2020/7 Genelge yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''Yabancı öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumunun arttırılması amacıyla 
2019/15 Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesi kapsamında 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılının başında tüm okul türlerinde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde uyum sınıfları açılmış ve Bakanlıkça yapılan sınavdan 60 puanın altında alan yabancı uyruklu öğrenciler bu sınıflara alınmıştır. Ancak 2019–2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine denk gelen tarihlerde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiş olduğu için uyum sınıfları uygulamalarında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, uyum sınıflarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1- Uyum Sınıfının Tanımı ve Kapsamı

a) Uyum sınıfları, yabancı uyruklu öğrenci sayısının yoğun olduğu Adana, Adıyaman, 
Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova illerinde ilkokul üçüncü sınıf düzeyinde açılır.

b) Uyum sınıflarına ilkokul üçüncü sınıfta eğitimine devam eden yabancı 
öğrencilerden Türkçe dil düzeyleri yetersiz olanlar kaydedilir.

c) Uyum sınıflarının en az 10, en çok 20 öğrenciden oluşturulması esastır.

ç) Okulda bir sınıf oluşturacak kadar öğrenci bulunmaması durumunda bu öğrenciler 
uyum sınıfı açılan yakın bir okulda uyum sınıfına alınırlar.

d) İl/ilçe merkezlerinde uyum sınıfına alınacak öğrenci mevcudunun 10 kişiden az 
olması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği bir okulda uyum sınıfı açılır.

e) Uyum sınıflarında eğitim birbirini takip eden iki dönem şeklinde verilir.

2- Uyum Sınıflarına Alınacak Öğrencilerin Belirlenmesi ve Ölçme – Değerlendirme

a) Eğitim ve öğretim yılı başında bu Genelgenin 1. maddesi (a) fıkrasında belirtilen 
illerde, ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler arasından uyum sınıflarına alınacakları belirleme işlemleri yapılır.

b) 2020 – 2021 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere, uyum sınıfına öğrenci 
belirleme işlemleri bu Genelge yayımlandıktan sonraki iki hafta içerisinde, Genelgenin 1. maddesi (a) fıkrasında belirtilen illerde ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için yapılır.

c) Uyum sınıflarına alınacak öğrenciler, eğitim ve öğretim yılının başında Bakanlıkça 
hazırlanan kriterler çerçevesinde, okul müdürlüklerince kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenir.

ç) Okul müdürlüklerince kurulacak komisyon, okul müdürü/müdür yardımcısı ile biri 
öğrencinin kendi sınıf öğretmeni olmak üzere en az 2 sınıf öğretmeninden oluşur.

d) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde oluşacak nakil vb. durumlarda uyum sınıflarına 
alınma ve uyum sınıflarından ayrılma işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

e) Uyum sınıfına kayıtlı öğrencilerin Genelge ekinde yer alan ders çizelgesine göre 
başarı durumları uyum sınıfında derse giren öğretmen tarafından değerlendirilir. Ders yılı sonunda bu öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır ve durumları e-Okul sistemine işlenir.

3- Uyum Sınıflarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesi, Öğretim Programı ve Materyali

a) Uyum sınıflarında uygulanacak haftalık ders çizelgesi (Ek-1) ve öğretim programı 
Bakanlıkça belirlenir.

b) Haftalık ders çizelgeleri haftalık 30 ders saati olacak şekilde hazırlanır.

4- Uyum Sınıflarında Görevlendirilecek Öğretmenler

a) Uyum sınıflarında öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışan 
öğretmenler olmak üzere kadrolu, sözleşmeli öğretmenler görevlendirilir. Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda uyum sınıflarına ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi yapılır.

5- Veri Girişi

a) Okulda uyum sınıfına alınacak öğrenciler için, okul yönetimi tarafından, uyum 
sınıfları e-Okul sistemine tanımlanır.

b) Uyum sınıfına devam etmesi gerektiği belirlenen üçüncü sınıf düzeyindeki yabancı 
öğrenciler e-Okul sisteminde tanımlanan uyum sınıflarına alınır.

c) Uyum sınıfındaki öğrenciler için devamsızlık ve benzeri bilgilerin e-Okul sistemine 
girişi uyum sınıfına alındıkları okul yönetimi tarafından sağlanır.

6- Diğer Hükümler

a) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde uyum 
sınıfına alınan öğrenciler dikkate alınmaz.

b) Genelgenin 1. maddesi (a) fıkrasında belirtilen 26 il dışındaki illerde kendi sınıfında 
öğrenimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil engelinden dolayı derslerini takip etmekte zorlananlar, kendi sınıflarında aldığı eğitime ilave olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yaş ve dil seviyelerine göre halk eğitimi merkezleri aracılığıyla e-Yaygın sistemi üzerinden açılan “Yabancılara Türkçe Öğretimi” kursuna alınır.

c) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, 
sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahallî mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda, yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

ç) Bu Genelgenin 6. maddesi (c) fıkrasına göre uyum sınıflarında uzaktan eğitim 
yapılabilir. Bu durumda uyum sınıfları, Bakanlıkça aynı düzeyde sınıflar için uygulanacak usul ve esaslara tabidir.

d) Uyum sınıflarında yukarıda belirtilmeyen hususlar dışındaki iş ve işlemlerde 
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4857 Sayılı İş KanunuMillî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği, 2014/21 Sayılı Genelge ve Denklik Kılavuzu 2020 hükümleri uygulanır.

e) 2019/15 sayılı Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.