Kamuajans.com – Mecliste görüşülmekte olan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ekinde, kamu görevlilerinin gündelik(yolluk) miktarı ile arazi üzerinde çalışanlara ödenen tazminat miktarının 2021 yılında ne kadar olacağı bilgileri de yer aldı.

Kanun Teklifi eki (H) Cetvelinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2021 yılında;
-Gündelik (yolluk) miktarları 2020 yılına göre “4,20 TL – 7,25 TL” aralığında artmış olacak.
-Arazi tazminatı miktarları 2020 yılına göre “1,65 TL – 1,70 TL” aralığında artmış olacak.
2021 yılı için düşünülen “Yurt İçi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatı Miktarı” ile bu unsurların 2020 yılındaki tutarları şöyle:
YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI
Unvanlar/Ek Göstergeler
Gündelik   Miktarları (TL)
2020
2021
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları
73,25
80,50
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
66,85
73,50
Memur ve Hizmetlilerden; 
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
56,10
61,65
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
52,35
57,55
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar
49,15
54,05
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
43,35
47,65
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
42,15
46,35
Not:
-Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, "61,65 TL" esas alınarak hesaplanacak.
-6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınacak.
 
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI
Arazi Üzerinde Çalışan Personel
Tazminat   Miktarları (TL)
           2020 
             2021
Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar
17,20
18,90
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar
16,60
18,25
Not: Arazi tazminatından yararlananlardan;
-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenecek.
-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenecek.