Kamuajans.com – Bilindiği üzere öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir. Bakanlığımızca okutulmak üzere öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarının sayısı, her yıl Ocak ayı içerisinde MEBBIS ortamında oluşturulan “Kitap Seçim Modülü”ne okul/kurum müdürlüklerince girilen verilere göre belirlenmektedir. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi ve ayrıca okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik sorunlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanan seçmeli derslerin seçim işlemlerinin 04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında tamamlanması gerekmektedir.

Buna göre;

1. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi (a) Çizelge doğrultusunda, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

2. İlgi (a) ve (b) Kurul Kararı eki Çizelge'lerin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanı altında 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir) kez okutulmak üzere "Satranç" dersi eklenmiştir. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders işlemlerinde "Satranç" dersi de dikkate alınacak, öğrenci ve velilerimiz bu konuda bilgilendirilecektir.

3. Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimizde şube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danışmanları aracılığıyla uzaktan çevrimiçi toplantı, e-posta, telefon gibi elektronik ortamlarda bilgilendirme yapılacak ve özellikle ortaokul veya imam hatip ortaokuluna geçecek olan ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz için yapılacak bilgilendirmelerde sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.

4. İlgi (a) Çizelge'nin "Açıklamalar" bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

5. Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

6. Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.

7. Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;

- Adığece (Kiril Alfabesine göre), - Adiğece (Latin Alfabesine göre), - Abazaca, - Kurmancca, - Zazaca, - Lazca, - Gürcüce, - Boşnakça, - Arnavutça

dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde açık bir şekilde yer almadığından öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslere yönelik bilgilendirme yapılacaktır. 8. İlgi (a) ve (b) Çizelge'de yer alan “Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)" kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir. 9. Ilgi (a) ve (b) Çizelgelerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;

a) "Spor ve Fiziki Etkinlikler" dersine ait Öğretim Programı -Basketbol, -Atletizm, -Okçuluk, -Yüzme, -Bisiklet, -Tenis b) "Görsel Sanatlar" dersine ait Öğretim Programı -Resim, -Grafik Tasarım, -Seramik, -Ebru, -Tezhip, -Minyatür c) "Müzik" dersine ait Öğretim Programı -Genel Müzik Eğitimi, -Bağlama (Saz), -Gitar,

10-Döner sermaye açma ve kapatma taleplerinin, 04/07/2018 tarihli ve 90349432-20-E.12823722 sayılı Bakan Onayı'nda belirtilen hususlara göre hazırlanacak belge ve bilgiler ile birlikte 23/09/2019 tarihli ve 90349432-20-E.17844054 sayılı Bakan Onayı doğrultusunda tarafından okulun/kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

11-3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında kurulu bulunan döner sermaye işletmelerinin kârlarının tamamının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması,

12-Yıl sonu evraklarının Sayıştay Başkanlığına gönderildiğine ilişkin posta alındısı ile kârın ve Sosyal Hizmetler Çocuk ve Esirgeme Kurumu (SHÇEK) payının yatırıldığına ilişkin dekontların okunaklı şekilde taratılarak yazı ekinde 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

Öğretmen Atamaları 2021 KPSS Puanıyla Yapılacak; Öğretmenler Eylül’ün ilk haftası görevde olacak… Öğretmen Atamaları 2021 KPSS Puanıyla Yapılacak; Öğretmenler Eylül’ün ilk haftası görevde olacak…

13-3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun'a göre kurulan döner sermaye işletmelerinin sermaye tutarı 100.000.000 TL'dir. Bu sermayenin tamamı döner sermayeli okul ve kurumlarımıza dağıtılmıştır. Bu nedenle ödenmemiş sermaye talebinde bulunulmaması,

14-Ödenmiş (nakit) sermaye taleplerinde ise Bakan Onaylarında da belirtildiği gibi mal ve hizmet üretimine yönelik kamu veya özel sektörle sözleşme (protokol) yapılmış olması gereklidir. Sözleşme özel sektör ile yapılmış ise sözleşme bedelinin ilgili mevzuat gereği en az %10'unun peşin alınmış olması, kamu kurumu ile sözleşme yapılmış ise ödeneğinin bulunduğunu gösterir belgenin alınması ve mal veya hizmet üretiminde kullanılacak ilk madde ve malzeme alımı için yeterli nakdin bulunmaması halinde ödenmiş (nakit) sermaye talep edilmesi,

15-Yazımız ve eklerinin Valiliğinizce iliniz dahilinde bulunan döner sermayeli okul/kurumlara ivedilikle ulaştırılması, okul ve kurumlarca yazı ve eklerinin dikkatlice incelenerek uygulanması,

gerekli görülmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

İsmail ÇOLAK

Bakan a. Genel Müdür