16 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yeterlik Sınavına ilişkin duyuru Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Bu duyuru metni, Millî Eğitim Uzman Yardımcılarından Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere yapılacak yeterlik sınavının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Yeterlik sınavına katılacaklarda aranan şartlar

1.1. Uzmanlık Tezi başarılı kabul edilmiş olmak,

1.2. Bakanlıkta en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olmak (Aylıksız izinler ve 
kurumlar arası geçici görevlendirme süreleri ile toplamı üç ayı aşan kanuni izinlerin üç ayı aşan kısımları, üç yıllık görev süresi hesabından düşülecektir).

2. Sınav giriş belgesi, sınav tarihi, saati ve yeri

2.1. Adaylar, bu duyuru metni ekinde yer alan sınav giriş belgelerinin bir çıktısını kadrolarının 
bulunduğu birim amirine onaylatacaktır.

2.2. Adaylar sınava, onaylı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik 
belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile girecektir. Onaylı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

2.3. Sınav için adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

2.4. Sınav, 16.02.2020 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da Mehmet Rüştü Uzel Meslekî ve Teknik 
Anadolu Lisesinde yapılacaktır (Emniyet Mahallesi, Abant 2 Caddesi, No 13, Başkent Öğretmenevi Yanı, Beşevler).

4. Sınavın Uygulanması

4.1. Sınav günü adayların 09.45’de sınav salonundaki yerlerini almaları gerekmektedir.

4.2. Sınav süresi 120 dakikadır.

4.3. Sınav süresince kopya çekmeye teşebbüs eden aday uyarılır, kopya çektiği belirlenen adayın 
cevap kâğıdı alınarak dışarı çıkarılır ve tutanak düzenlenir.

4.4. Sınav bitimine 15 dakika kala adaylara "15 dakikanız kaldı" şeklinde sözlü uyarıda bulunulur.

4.5. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav görevlisi tarafından salonda en az 2 (iki) adayın kalması 
sağlanır.

4.6. Sınavı biten adaylar, sınav salonunu terk etmeden önce salon aday yoklama listesini 
imzalayacaklardır.

4.7. Sınavda görev alacak personel ve salon görevlileri Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

5. Değerlendirme

5.1. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

5.2. Başarı puanı hesaplamasında;

Puan = [Çoktan seçmeli sorularda alınan puan x 60 + Açık uçlu sorularda alınan puan x 40] formülü kullanılacaktır.
                                                 60                                                          40

5.3. Çoktan seçmeli soruların her biri 2,4 puan değerinde olup toplam puanı 60’tır.

5.4. Açık uçlu soruların her biri 10 puan değerinde olup toplam puanı 40’tır.

5.5. Nihai değerlendirme puanı hesaplanırken ondalık değere sahip olan puanlar bir üst tam sayıya 
yuvarlanacaktır.

5.6. Sınavdan 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5.7. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Yeterlik Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi 
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5.8. Değerlendirme sırasında Yeterlik Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline 
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, soru tipine göre geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

5.9. Sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları değerlendirmeye 
alınmayacak, değerlendirilmiş veya ilan edilmiş olsa dahi sınavı iptal edilerek geçersiz sayılacaktır.6. Sınav Sorularının Sonuçlarının İlanı

6.1. Sınav soruları ve cevap anahtarı 20-22 Şubat 2020 tarihleri arasında personel.meb.gov.tr internet 
adresinden ilan edilecektir.

6.2. Sınav sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, ilan tarihi sonuçların 
ilgililere tebliğ hükmündedir. 

7. İtiraz

7.1. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 
personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne yapacaktır. 

7.2. İtirazlar, en geç 10 (on) iş günü içerisinde Yeterlik Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve sonuç itiraz sahibine bildirilecektir.

7.3. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın; T. C. kimlik numarası, imzası ve adresi 
bulunmayan dilekçeleri ile faksla yapılan itirazları dikkate alınmayacaktır.

7.4. Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan 
çıkarılan adayların bu konularla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

8. İletişim

8.1. Sınav ile ilgili iletişim ve koordinasyon, aşağıda belirtilen telefon ve faks numaralarından 
sağlanacaktır.

Tel : (0 312) 413 1779-1776-2831-1785

Faks: (0 312) 418 07 71 

4. Yeterlik Sınav Kılavuzu