Kamuajans.com - Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu-2020 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Başvurular 26 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti 12-20 Kasım 2020 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar ödenebilecek. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak. Sınav 6 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup sonuçlar 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. İLGİLİ MEVZUAT

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

1. GENEL AÇIKLAMA

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre münhal 
kadrolar için yapılacak unvan değişikliği sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek olup yazılı sınav; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 06 Aralık 2020 Pazar günü saat 10.00’da 81 ilde yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “ Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması hâlinde, Personel Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir.” hükmüne göre merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayılarını gösteren Ek-1 tablo ile atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarını ve sınavdaki ağırlıklarını gösteren bilgiler Ek-2 tabloda belirtilmiştir.

2. YAZILI SINAV BAŞVURU ESASLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesine göre;

a) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir.
b) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.
c) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.
ç) Unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. 

3. YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:

3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3.2 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında başvurunun son günü itibarıyla;

a) Avukat kadrosu için; hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatına sahip olanların,

b) Grafiker ve istatistikçi kadroları için; mesleğin gerektirdiği alanda yükseköğretim mezunu 
olanların,

c) Mimar kadrosu için; mesleğin gerektirdiği alanda (iç mimar ve peyzaj mimarlığı bölümleri hariç) 
yükseköğretim mezunu olanların,

ç) Mühendis kadrosu için; üniversitelerin mühendislik fakültelerinin bilgisayar, elektrik-elektronik, 
harita, inşaat, makine bölümlerinden mezun olanların,

d) Programcı kadrosu için; bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu 
olanlar ile en az iki programlama dilini bildiğini belgelendirenlerin,

e) Tekniker kadrosu için; en az iki yıllık bir yüksekokulun; bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, 
inşaat, makine, basım ve yayın teknolojileri alanlarından mezun olanların,

f) Teknisyen kadrosu için; bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat-yapı, metal işleri, mobilya ve 
dekorasyon, motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme alanlarında eğitim veren en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olanların, başvuruları alınacaktır.

UYARI: Yurt dışı üniversitelerinden mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulundan 
denklik belgesi istenecektir.

4. YAPILACAK İŞLEMLER

Merkez Teşkilatı Birimleri ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

4.1.1. Bu Kılavuz, merkez teşkilatı birimleri ve valiliklerce personele tebliğ ve tebellüğ belgesi 
düzenlenerek duyurulacaktır.

4.1.2. Unvan değişikliği yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde 
herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için merkez teşkilatı birimleri ve valiliklerce gerekli önlemler alınacaktır.

4.1.3. Başvuruda bulunanların bilgileri, özlük dosyalarının tutulduğu merkez teşkilatı birimleri ve 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

4.1.4. Unvan değişikliği yazılı sınavına başvuran merkez ve taşra teşkilatı personelinden Millî Eğitim 
Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları; merkez teşkilatı personeli bakımından merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatı personeli bakımından ise sırasıyla ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

4.1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, merkez teşkilatı birimleri ve il/ilçe 
millî eğitim müdürlükleri ile aday sorumlu olacaktır.

5. YAZILI SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

5.1. Başvuru

5.1.1. Unvan değişikliği yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki 
öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine merkez teşkilatı birimleri ile il millî eğitim müdürlüklerince gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır. (Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına göre görevine iade edilenlerin, MEB’deki hizmet süresine dâhil edilmeyen açık sürelerin hesabı için e-Personel modülünde yer alan “MEB’den Ayrılma İşlemi” ekranından açık süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.) Bu konuyla ilgili sorumluluk; adayda ve merkez teşkilatı personeli bakımından özlük dosyalarının tutulduğu birim, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde olacaktır.

5.1.2. Unvan değişikliği yazılı sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını, Kılavuzda belirtilen 
süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapacaktır.

5.1.3. Başvuruyu kabul edecek birimler, başvuru işlemi sırasında adayın mezuniyeti itibarıyla bu 
Kılavuzun “Yazılı Sınav Başvuru Şartları” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan unvanlar için belirlenen okullardan mezun olduklarını diplomaları üzerinden kontrol edecektir.

5.1.4. Adaylar, atamaya esas öğrenim belgesini, öğrenim belgesi yeterli olmayanlar ise transkript 
sertifikalarını tarayarak en az 50 KB, en fazla 135 KB olacak şekilde başvuru ekranına yükleyecektir.

5.1.5. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatı personeli bakımından görev yaptıkları 
birimlerce, taşra teşkilatı personeli bakımından ise görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

5.1.6. Adaylar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr 
internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecektir.

5.1.7. Adaylar, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış oldukları başvurularında, Kılavuzda belirtilen 
bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan adaylar sorumlu olacaktır.

5.1.8. Başvuru sırasında adaylar tarafından yapılacak itirazlar, merkez teşkilatı personeli bakımından 
merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içerisinde değerlendirilerek sonucundan aday bilgilendirilecektir.

5.1.9. Sınava girecek engelli adayların tespiti MEBBİS modülü üzerinden yapılacak; bu kapsamda 
sınavda, adayların engel durumu dikkate alınarak tedbir hizmeti sağlanacaktır.

5.1.10. Sınav öncesinde veya sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi 
bir engel durumu olan ancak MEBBİS modülünde engel durumu görünmeyen adaylar, sağlık kurulu raporu, özürlü/engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı belgelerinden herhangi birinin nüshasını başvuruyu ilk onaylayan birime teslim edecek ve “Elektronik Başvuru Formu”nda “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” kutucuğunu işaretleyecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise başvuruyu ilk onaylayan birim sorumlu olacaktır.

5.2. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar 
Sınav başvurularından;

a- Gerekli şartları taşımadığı hâlde yapılan başvurular,

b- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular 
işleme alınmayacak; geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

6. YAZILI SINAV ÜCRETİ

6.1. Sınava girecek adaylar, 12/11/2020–20/11/2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye 
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yazılı sınav ücreti olarak 100 TL (KDV dâhil) yatıracaklardır.

6.2. Adaylar yazılı sınav ücretini; 
T.C. Ziraat Bankası için bankamatik, internet bankacılığı; Türkiye Halk Bankası için bankamatik, internet bankacılığı; Türkiye Vakıflar Bankası için bankamatik, internet bankacılığı ya da şube; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatırabilecektir. Adayların, tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde katılacakları ilgili sınav adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir. Adayların güncel telefon numarasını bildirmeleri ve tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması zorunludur.

6.3. Adaylar, yazılı sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider 
ödemeyecektir.

6.4. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (MEB 
Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

6.5. Yazılı sınav ücreti kesinlikle yukarıda sayılan bankalardan birine yatırılacaktır.

6.6. Yazılı sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

7. YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ

7.1. ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri, 
30/11/2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısı, adaylar tarafından internet ortamında alınacak; adaylara, sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

7.2. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, 
salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, karantina vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ÖDSGM’nin uygun görüşü alınmak suretiyle sınav yeri değiştirilebilecektir. Bu hususların dışında sınav yeri değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. YAZILI SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

8.1. Sınavda Uygulanacak Testler

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen sınav konuları ile puan ağırlıkları Ek-2’de belirtilmiştir. Adaylara, eşit puan ağırlıklı toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.

9. YAZILI SINAV UYGULAMASI

9.1. Yazılı sınav, bu Kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde 06 Aralık 2020 Pazar günü saat 
10.00’da 81 il merkezinde başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir.

9.2. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 
09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav binalarında hazır bulunacaktır. Yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar yanlarında, kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaktır. Ayrıca adaylar, yanlarında şeffaf plastik şişe içerisinde su getirebilecektir.

UYARI: Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu 
geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

9.3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin 
pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç olmak üzere yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, data bank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

9.4. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak; gerektiğinde 
adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak; sınav evrakının bulunduğu sınav paketlerini adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

9.5. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını (A ve B kitapçığı) ve cevap kâğıtlarını kontrol 
ederek dağıtacaktır. Adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

9.6. Adaylar, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. 

9.7. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya 
çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

9.8. Adaylar, sorulara verdiği cevapları almayacak; bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca uygun görülen adaylar sınava alınacak, ancak bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan ayrılamayacaktır.

9.9. Kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin 
verilmeyecektir. Ancak salon görevlileri, gerekli görmeleri halinde diğer adayların dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.

Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama 
tutanağını imzalayacaktır. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak; sınav evrakı dönüş zarfına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav paketlerini ait oldukları sınav evrak kutularına 
koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Unvan Değişikliği yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları 08 Aralık 2020 tarihinde 
http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

10. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

10.1. Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak 
başarı puanı hesaplanacaktır.

10.2. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve 
üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

10.3. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık 
dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

10.4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi 
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

10.5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

10.6. Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde başarı sıralaması, Millî Eğitim Bakanlığı 
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

11. YAZILI SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

11.1. Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,

11.2. Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav kutularından çıkmaması/eksik 
çıkması,

11.3. Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

11.4. Sınavda Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisinin (üzerinde T.C. 
kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ibraz edilmemesi,

11.5. Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesi arasında çelişki olması,

11.6. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

11.7. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

11.8. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,

11.9. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin 
pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, data bank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin sınav süresince adayın yanında bulundurması,

11.10. Sınav kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi,

11.11. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar 
dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,

11.12. Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,

11.13. Sınav evrakına zarar verilmesi, (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek vb.)

11.14. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon 
görevlileri veya kurum temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılır. 

12. YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

12.1. Yazılı sınav sonuçları 28.12.2020 tarihinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde 
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

13. YAZILI SINAVA İTİRAZ

13.1. Adaylar; yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 
www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde PGM’ye yapacaklardır. PGM tarafından gönderilen itirazları ÖDSGM en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak PGM’ye bildirecektir. Yapılacak incelemede ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

13.2. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara PGM tarafından bildirilecektir.

13.3. Adaylar, itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk 
Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

13.4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, 
iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13.5. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan 
çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Bu Kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlarla ilgili düzenleme yapmaya Personel Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adreslerden değişiklikleri öğrenebileceklerdir. Sözlü sınava ilişkin takvim, yazılı sınav sürecinin tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

UYARI: Unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan atama koşullarını taşımadığı 
sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak; ataması yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PGM)
Merkez Atama Daire Başkanlığı

Taşra Atama Şube Müdürlüğü: (Taşra Teşkilatı Avukat-Mimar-Mühendis-Programcı-TeknikerTeknisyen kadroları için )

Tel : 0 (312) 413 18 35 - 413 28 53 - 413 14 26
Faks : 0 (312) 418 23 43

Merkez Atama Şube Müdürlüğü: (Merkez Teşkilatı Avukat-Grafiker-İstatistikçi-Mimar-MühendisProgramcı-Tekniker-Teknisyen kadroları için)

Tel : 0 (312) 413 28 40 – 413 17 59 – 413 17 61
Faks : 0 (312) 418 28 59

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÖDSGM)

Tel : 0 (312) 413 46 07-413 46 08-413 32 47-413 32 48
Faks: 0 (312) 223 70 64

NOT: Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek 
yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Bu durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.