Millî Eğitim Bakanlığı kurum açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete yayınlanarak yürülüğe girdi.

MADDE 1 - 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin beşinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa" ibaresi "okul bahçesi duvarından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen mesafeler" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) İlkokul açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Birleştirilmiş sinif uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması gerekir.

b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sinif için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması gerekir.

c) ilkokul 1-4 üncü siniflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri hâlinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir."
"(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sinifta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"c) Bu Yönetmeliğin 6 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisna haric toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40'ın altına düşmesi,"

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde binanın eğitim ve öğretim açısından teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma Izin Belgesinin veya Devlet Yatırım veya Temel Eğitim Kurumları Yapım Programlarında bulunan ve/veya yapı denetim geçici kabulü valilik teknik personelince yapılan ve/veya yapılan protokoller dâhilinde yapımı gerçekleştirilen eğitim kurumlarından öğrenci ve yapı güvenliği açısından risk teşkil etmeyen yola terk, ifraz, tevhit, plan değişikliği, belge temini gibi gerekçelerle yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam edenlerin geçici kabulleri yapılmış olması kaydıyla geçici kabul belgesinin birer örneği valilikçe Bakanlığa gönderilir."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi
Sayısı 24/6/2017
30106 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi
Sayısı 15/9/2017
30181 10/9/2018
30531 14/2/2019
30686 22/11/2019