Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2019 Aralık Dönemi Tercih Kılavuzu yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı kanun kapsamında devlet yurtlarında kalmış korunmaya muhtaç çocuklar arasından 1561 kişinin atamasını yapacak. Tercihler 16 ile 23 Aralık tarihleri arasında alınacak

Vergi müfettişinden maaş isyanı Vergi müfettişinden maaş isyanı
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu 
Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca DPB tarafından yerleştirme yapılacaktır.

1.2 Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci 
maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl 
süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona 
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

1.3 “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2019 Aralık Dönemi 
Tercih Kılavuzu” 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmiş olan kadro ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.4 Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil) yerleştirme 
işlemleri Kura yönetemi ile gerçekleştirilecektir.

1.5 İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi kadrolar için yapılacak yerleştirme işlemlerinde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler dikkate alınacaktır.

1.6. Bu kılavuzda gerekli yerlerde hak sahiplerini belirtmek üzere “aday/adaylar” ibaresi 
kullanılacaktır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara hak sahiplerince e-Devlet Kapısı kullanılarak 
www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet Kapısı’ na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği 
son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (23 Aralık 2019) itibariyle
mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.