ABONE OL

TİGEM, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Açtı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Teknik Şef, Şef, Şef Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Mühendis, Veteriner ve Tekniker pozisyonlarına atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" yapılacaktır.

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmak isteyenlerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 ve 9'uncu maddelerinde düzenlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1) Teknik Şef olarak atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
b) Mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef olarak atanabilmek için;

a) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,b) TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (İşletme) olarak atanabilmek için;

a) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Muhasebeci, Şef yardımcısı görevlerinden birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) Şef Yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,


5) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

6) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

7) Mühendis, Veteriner olarak atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

8) Tekniker olarak atanabilmek için;

a) En az 2 yıllık teknikerlik unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmak.

III - SINAV YERİ VE TARİHİ:

1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, 31.08.2019 Cumartesi günü saat 10.00'da Gazi Üniversitesi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.

2) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir.3) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesinin gazi.edu.tr adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 100 TL(YüzTürkLirası) kurumsal tahsilat yöntemi ile ödeyeceklerdir.

4) Adaylar sınava gelirken Gazi Üniversitesi tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.

6) Adaylar, Gazi Üniversitesinin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.

7) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

1) Başvurular, 16 Temmuz 2019 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler: - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı ( Noter ya da okul tasdikli ) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık

kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1) Yazılı Sınav konuları;

Tüm Personel İçin Ortak Alan Soruları 25 Soru

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) Ulusal Güvenlik

d) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat

f) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Mevzuat

g) 233 Sayılı KHK

h) TİGEM Ana Statü

ı) Türkçe Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

i) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

j) Etik Davranış İlkeleri

k) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Görevde Yükselme Sınavı;

1) Teknik Şef ( Bilgisayar Mühendisi )Alan Soruları 25 Soru

a) Bilgisayar Donanımı

b) Bilgisayar Ağları

c) .Net Teknolojileri ve C#

d) İşletim Sistemleri

e) Veritabanı Yönetim Sistemleri ve SQL

f) Web Teknolojileri (HTML, JAVASCRIPT, CSS)

g) Bilgi Güvenliği

2) Teknik Şef (Makina-İnşaat Mühendisi) Alan Soruları 25 Soru

a) Toprak İşleme

b) Hububat Ekimi

c) Traktörler

d) Toprak İşleme Aletleri

e) Ekim Makinaları

f) Bitki Koruma Alet ve Makinaları

g) Gübre Dağıtma Makinaları

h) Çayır Biçme Makinaları

ı) Balya Makinalar

i) Silaj Makinaları

j) Tohum Temizleme Makinaları

k) Biçerdöverler

3) Teknik Şef (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları 25 Soru

a) Sulamanın Temel İlkeleri

b) Sulama Yöntemleri

c) Tarımsal Drenaj ve Arazi Islahı

4) Teknik Şef (Bitki Üretim) Alan Soruları

a) Hububat Tarımı

b) Hibrit Mısır Tarımı

c) Mısır Üretimi (Silaj ve Dane)

d) Ayçiçeği Tarımı

e) Mercimek Tarımı

f) Nohut Tarımı

g) Pamuk Tarımı

h) Fiğ Tarımı

ı) Yonca Tarımı

i) Korunga Tarımı

j) Antepfıstığı Yetiştiriciliği

k) Narenciye Tarımı

l) Gübreler ve Gübreleme

m) Zirai Mücadele

n) Tohumluk Sertifikasyon Sistemi

o) TİGEM Bitki Üretim İşleri Teknik Yönergesi

5) Teknik Şef (Veteriner) Alan Soruları 25 Soru

a) Başarılı Koyunculuğun Temelleri

b) Koyunculukta Bakım-Yönetim

c) Koyunların Otlatılması

d) Koyunların Beslenmesi

e) Koyun Ağılları

f) Koyunlarda Sağlık Koruma

g) Keçi Yetiştiriciliği

h) Yurdumuzdaki Süt Sığırcılığı

ı) Süt sığırcılığında barındırma koşulları

İ)Süt sığırcılığında sürü yönetimi ve kayıtlar

j)Süt sığırcılığında üreme yönetimi

k)Süt sığırlarının bakım ve beslenmesi

l)Süt sığırcılığında genç hayvanların bakım besleme ve yönetimi

m)Süt sığırcılığında yeni doğurmuş ve kurudaki ineklerin bakım, beslenme ve yönetimi

n)Süt sığırlarında sağım

o)Süt sığırlarında önemli yönetim pratikleri

ö) Teşhis ve Analiz İçin Laboratuvara Materyal Gönderme Metotları

p) Otopsi Tekniği

r) Önemli Hayvan Hastalıkları

s) TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi

6) Teknik Şef (Zootekni) Alan Soruları 25 Soru

a) Başarılı Koyunculuğun Temelleri

b) Koyunculukta Bakım-Yönetim

c) Koyunların Otlatılması

d) Koyunların Beslenmesi

e) Koyun Ağılları

f) Koyunlarda Sağlık Koruma

g) Keçi Yetiştiriciliği

h) Yurdumuzdaki Süt Sığırcılığı

ı) Süt sığırcılığında barındırma koşulları

İ) Süt sığırcılığında sürü yönetimi ve kayıtlar

j) Süt sığırcılığında üreme yönetimi

k) Süt sığırlarının bakım ve beslenmesi

l) Süt sığırcılığında genç hayvanların bakım besleme ve yönetimi

m) Süt sığırcılığında yeni doğurmuş ve kurudaki ineklerin bakım, beslenme ve yönetimi

n) Süt sığırlarında sağım

o) Süt sığırlarında önemli yönetim pratikleri

ö) TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi

7) Teknik Şef (Atçılık) Alan Soruları 25 Soru

a) Atın Genel Özellikleri Arap Atının Tarihi Ve Özellikleri

b) Atlarda Yaş Tayini

c) Atlarda Donlar ve Nişaneler

d) Atlarda Besleme

e) Beslenme Hastalıkları

f) Atlarda Paraziter Hastalıklar

g) Atlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları

h) Atlarda Solunum Sistemi Hastalıkları

ı) Atlarda Viral Hastalıklar

i) Atlarda Bakteriyel Hastalıklar

j) Atlarda Doğum

k) Perinatal Dönemde Kısrak ve Yavru Bakımı

l) Atlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları-Radyolojik Tanı

m) Aygırlarda Androlojik Muayene-Suni Tohumlama-Sperma Muayeneleri

n) Koruyucu Güncel Aşılama Uygulamaları

o) Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soykütüğü, Kayıtları ve İhracaatı Hakkında Yönetmelik

ö) Atlarda Barınak Özellikleri

p) Damızlık Olarak Kullanılacak Aygır ve Kısraklar İçin Damızlık Belgesi Düzenlenmesinde

Uyulacak Hususlar

r) Atlarda İhbarı Mecburi Hastalıklar, Karantina Süreleri ve Teşhis Şekilleri

8) Şef/Şef Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Eğitim/Destek Hizmetleri) Alan Soruları 25 Soru

a) TİGEM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

b) TİGEM Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

c) TİGEM Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

d) TİGEM Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

e) TİGEM Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Atama ve Sınav Yönetmeliği

f) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

g) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

h) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ı) Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

i) TİGEM Arşiv Yönergesi

j) TİGEM Daimi ve Geçici İşçi Alımında Uygulanacak Sınav Yönergesi

k) TİGEM Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

l) TİGEM Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

m) TİGEM Personeli Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

n) TİGEM Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönerge

o) TİGEM İdare Heyeti Yönergesi

ö) TİGEM Konut Yönergesi

p) TİGEM Yemek Hizmetleri Yönergesi

9) Şef/Şef Yardımcısı (Mali İşler) Alan Soruları 25 Soru

a) Kasa İşlemleri Yönergesi

b) Muhasebe Yönergesi

c) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sabit Kıymetler Yönergesi

d) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bütçe Yönergesi

e) Vergi Kanunları

f) Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları

10) Şef/Şef Yardımcısı (Ticaret) Alan Soruları

a) TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği

b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

c) 4375 Sayılı Kamu Sözleşmeler Kanunu

d) KİK Genel Tebliği

11) Koruma ve Güvenlik Amiri/Amir Yardımcısı Alan Soruları 25 Soru

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

d) TİGEM Kameralı Güvenlik Sistemi Yönergesi

Unvan Değişikliği Sınavı;

1) Mühendis (Bilgisayar) Alan Soruları 25 Soru

a) Bilgisayar Donanımı

b) Bilgisayar Ağları

c) .Net Teknolojileri ve C#

d) İşletim Sistemleri

e) Veritabanı Yönetim Sistemleri ve SQL

f) Web Teknolojileri (HTML, JAVASCRIPT, CSS)

g) Domain Yapısı

h) Yedekleme Sistemleri

2) Mühendis (Makine) Alan Soruları 25 Soru

a) Mekaniğin Tanımı ve Önemi

b) Mekaniğin Bölümleri

c) Birim Sistemleri

d) Kuvvetler Sistemi

e) Kuvvetlerin Sınıflandırılması

f) Kuvvetlerin Birleştirilmesi ve Bileşke Kuvvetin Bulunması

g) Kuvvetlerin Ayrıştırılması ve Bileşenlerin Bulunması

h) Moment ve Mesnet tepkileri

ı) Ağırlık Merkezi

i) Basma dayanımı

j) Çekme Dayanımı

k) Bağlantı Çeşitleri ve Ortaya çıkan Tepkiler

l) Taşıma(İletim) Tekniği

m) Taşıma Araçlarının Sınıflandırılması

n) Taşıt Tekniği

o) Motorlar

ö) Motorun Parçaları

p) Motor Sistemleri

r) Yakıt Sistemleri

s) Diğer Araç sistemleri

ş) Güç ve Aktarma Organları

3) Mühendis (İnşaat) Alan Soruları 25 Soru

a) Betonarme

b) Çelik Yapılar

c) Metraj ve Keşif

d) TS 500

e) Yapım İşleri Genel Şartnamesi

4) Mühendis (Ziraat) Alan Soruları 25 Soru

a) Hububat Tarımı

b) Hibrit Mısır Tarımı

c) Mısır Üretimi (Silaj ve Dane)

d) Ayçiçeği Tarımı

e) Mercimek Tarımı

f) Nohut Tarımı

g) Pamuk Tarımı

h) Fiğ Tarımı

ı) Yonca Tarımı

i) Korunga Tarımı

j) Antepfıstığı Yetiştiriciliği

k) Narenciye Tarımı

l) Gübreler ve Gübreleme

m) Zirai Mücadele

n) Tohumluk Sertifikasyon Sistemi

5) Mühendis (Elektrik-Elektronik) Alan Soruları 25 Soru

a) Elektrik Enerjisi Dağıtım Şebekeleri

b) Transformatör Merkezleri ve Donanımları

c) Havai Hat İletkenleri ve Yeraltı Kabloları

d) Direkler ve İzolatörler

e) Elektrik Enerjisinin Dağıtımı ve Trafo seçimi

f) Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımında Koruma Sistemleri

g) Asenkron Motorların Yapıları

h) Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

ı) Asenkron Motorların Eşdeğer Devreleri

i) Asenkron Motorların Hız-Moment Karakteristikleri

j) Asenkron Motorlarda Hız Kontrolü

k) Asenkron Motorlara Yol Verme

l) Asenkron Motorlarda Frenleme

m) Asenkron Motorların Klemens Bağlantıları ve Etiket Bilgileri

f) Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımında Koruma Sistemleri

g) Asenkron Motorların Yapıları

h) Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

ı) Asenkron Motorların Eşdeğer Devreleri

i) Asenkron Motorların Hız-Moment Karakteristikleri

j) Asenkron Motorlarda Hız Kontrolü

6) Mühendis (Zootekni) Alan Soruları 25 Soru

a) Başarılı Koyunculuğun Temelleri

b) Koyunculukta Bakım-Yönetim

c) Koyunların Otlatılması

d) Koyunların Beslenmesi

e) Koyun Ağılları

f) Koyunlarda Sağlık Koruma

g) Keçi Yetiştiriciliği

h) Yurdumuzdaki Süt Sığırcılığı

ı) Süt sığırcılığında barındırma koşulları

İ) Süt sığırcılığında sürü yönetimi ve kayıtlar

j) Süt sığırcılığında üreme yönetimi

k) Süt sığırlarının bakım ve beslenmesi

l) Süt sığırcılığında genç hayvanların bakım besleme ve yönetimi

m) Süt sığırcılığında yeni doğurmuş ve kurudaki ineklerin bakım, beslenme ve yönetimi

n) Süt sığırlarında sağım

o) Süt sığırlarında önemli yönetim pratikleri

ö) TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi

7) Veteriner Alan Soruları 25 Soru

a) TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi

b) Teşhis ve Analiz İçin Laboratuvara Materyal Gönderme Metotları

c) Otopsi Tekniği

d) Önemli Hayvan Hastalıkları

e) Jinekoloji

8) Tekniker (Veteriner Sağlık) Alan Soruları 25 Soru

a) TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi

b) İşletmelerimizde Kullanılan Aşılar

c) Süt Sığırcılığında Üreme

d) Teşhis ve Analiz İçin Laboratuvara Materyal Gönderme Metotları

e) Otopsi Tekniği

f) Önemli Hayvan Hastalıkları

9) Tekniker (Ziraat) Alan Soruları 25 Soru

a) Hububat Tarımı

b) Mısır Üretimi (Silaj ve Dane)

c) Ayçiçeği Tarımı

d) Mercimek Tarımı

e) Nohut Tarımı

f) Fiğ Tarımı

g) Yonca Tarımı

h) Korunga Tarımı

ı) Gübreler ve Gübreleme

i) Zirai Mücadele

j) Tohumluk Sertifikasyon Sistemi

10) Tekniker (Elektrik) Alan Soruları 25 Soru

a) Elektrik Enerjisi Dağıtım Şebekeleri

b) Transformatör Merkezleri ve Donanımları

c) Havai Hat İletkenleri ve Yeraltı Kabloları

d) Direkler ve İzolatörler

e) Elektrik Enerjisinin Dağıtımı ve Trafo seçimi

f) Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımında Koruma Sistemleri

g) Asenkron Motorların Yapıları

h) Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

ı) Asenkron Motorların Eşdeğer Devreleri

i) Asenkron Motorların Hız-Moment Karakteristikleri

j) Asenkron Motorlarda Hız Kontrolü

k) Asenkron Motorlara Yol Verme

l) Asenkron Motorlarda Frenleme

m) Asenkron Motorların Klemens Bağlantıları ve Etiket Bilgileri

11) Tekniker (Makina) Alan Soruları 25 Soru

a) Toprak İşleme

b) Hububat Ekimi

c) Traktörler

d) Toprak işleme aletleri

e) Ekim Makinaları

f) Gübre Dağıtma Makinaları

g) Bitki Koruma Alet ve Makinaları

h) Çayır Biçme Makinaları

ı) Balya Makinaları

i) Silaj Makinaları

j) Tohum temizleme Makinaları

k) Biçerdöverler

12) Tekniker (İnşaat) Alan Soruları 25 Soru

a) Yapı Genel Bilgisi

b) Metraj ve Keşif

c) Yapım İşleri Genel Şartnamesi

konularını kapsar.

VI - DEĞERLENDİRME:

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gereklidir.

2) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

5) Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

6) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının BEŞ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir.

7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

8) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TİGEM resmi internet sitesinde ilan edilir.

9) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

10) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, TİGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

11) Başarı listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir.

VII- İTİRAZLAR

1) Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının TİGEM web adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 10 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar. Ancak "SINAV SORULARINA VE UYGULAMASINA İTİRAZ FORMU (PDF)" butonu ile belgenin PDF çıktısını oluşturulup 3. adıma geçilecektir. PDF formatında alınan itiraz formunun çıktısını imzalandıktan sonra belgenin ıslak imzalı aslı TİGEM'e teslim edilecektir.

Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar TİGEM tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde Üniversiteye gönderilecektir. Üniversite bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM'e bildirecektir.

2) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 20 TL sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sonuçlarına itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar. Ancak "SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ FORMU (PDF)" butonu ile belgenin PDF çıktısını oluşturulup 3. adıma geçilecektir. PDF formatında alınan itiraz formunun çıktısını imzalandıktan sonra belgenin ıslak imzalı aslı TİGEM'e teslim edilecektir.

TİGEM bu itirazları (gerekmesi halinde) en geç 3 (üç) gün içerisinde Üniversiteye gönderecektir. Üniversite bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM'e bildirecektir.

TİGEM'e ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmaz.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TİGEM tarafından bildirilecektir.

3) Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Merkez Hesabı Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesindeki TR81 0001 2001 2940 0006 0001 57 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 - 244 - 249 - 250 

Anahtar Kelimeler:
TİGEM
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.