2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu
1. GENEL AÇIKLAMALAR


Bu kılavuzda 2016-2017 öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Ortaokulların 8’inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden, iki yazılısı olan derslerin birincisi, üç yazılısı olan derslerin ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

Ortak sınavların yapılacağı derslerin yazılı konularında, her ders için o öğretim yılının 
programlarına bağlı kalınarak hazırlanan ve Bakanlığımız tarafından ilan edilen öğretim programlarında belirtilen kazanımlar esas alınacaktır.

Ortak sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul 
Sistemi’ne girilecek ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dâhil edilecektir.

Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, 
fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl 
sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin 
öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle aynı anda 09.00,
10.10, 11.20’de uygulanacaktır.

Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü yapılacak olan üç ders 
yazılısı bir oturum olmak üzere, iki günde iki oturum hâlinde yapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır.

Öğrenciler olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, önceden 
belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.

Yurt içinde ve yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların, ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve 
işlemleri e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için e-Okul Sistemi’nde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders için 
ayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi”nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-Okul Sistemi’ne sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde işlenecektir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınav 
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirecektir.

Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 
öğrencilerden ortak sınavlara katılamayanlar ise mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, ortak sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde göndereceklerdir. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilendirilmesi bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığı ile yapılacaktır.

Sınavlarda öğretmenler, kendi okulları dışında farklı bir okulda görevlendirilecek olup, 
ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınacaktır.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 
PYBS’ye girmeyecek, PYBS kılavuzuna göre başvuru yapmak şartıyla öğrencilerin AOSP’ si, PYBS yerleştirme puanı olarak değerlendirilecektir.

Öğrenciler, ortak sınavlar e- Kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr 
internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

2. SINAVA GİRME ŞARTLARI


2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve açık öğretim ortaokulunun 
8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim 
görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

3. ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

b. e-Okul Sistemi’ne kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru 
yapmayacaklardır.

c. 8’inci sınıf öğrencileri 2017 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya 
bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır.

ç. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu 
Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

d. Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ortak sınavlara girebileceklerdir.

e. Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 
5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

f. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler 
bu kılavuzda yer alan “EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

g. Yurt dışında öğrenip görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler 
birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar Büyükelçilik /Başkonsolosluklarca ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 28 Ekim 2016 ve 24 Mart 2017 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir. 

Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 Bir adet vesikalık fotoğraf
 Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
 Bulundukları ülkedeki büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi
 EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri 
tarattıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr internet adresine göndereceklerdir.
 
Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu 
öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.


4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-Okul Sistemi’ndeki bilgilerle 
karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek (Ortak sınavlar için 8’inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Sistemi’ndeki bilgileri birinci dönemde 19 Ekim 2016, ikinci dönemde ise 10 Mart 2017 tarihlerine kadar güncellenecektir.)

b. Ortak sınavlara girecek öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek

c. Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7’nci sınıf yılsonu başarı puanlarını kontrol etmek; 6 
ve/veya 7’inci sınıf öğrenimini yurt dışında görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin denklik bilgilerini e-Okul Sistemi’ne işlemek

ç. 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-Okul 
Sistemi üzerinden alarak ilan etmek

d. e-Okul Sistemi üzerinde yer alan 8’inci sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını, birinci dönem 
için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar güncellemek

e. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan 
öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu 
öğrencinin velisini ilgili Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul Sistemi’nden takip etmek

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge 
ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı
birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar RAM’a topluca göndermek

ğ. Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul Sistemi’nde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil 
dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

- Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin

Zorunlu yabancı dil dersini e-Okul Sistemi’nde güncellemek.
 
Bu konuyla ilgili öğrencilerin bireysel bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

h. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu dilekçeyi, birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar RAM’a topluca göndermek, Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi MEBBİS-RAM Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Dilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.

ı. Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen, mazeretlerini 
sınavlardan önce bildiren ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne işlemek

i. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini sınavların 
tamamlandığı tarihten itibaren e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde yüklemek,

j. Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kâğıtlarında yer 
alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapmak.

k. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü, sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerinin: T.C. 
kimlik numarası, adı, soyadı, varsa ortak sınavlar ders muafiyeti, özel eğitim ihtiyacı ve sınavlara katılmak istedikleri sınav merkezi bilgilerini, birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar ÖDSGM’ye gönderecektir.

5. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulların ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yapabilmesi 
için gerekli tedbirleri almak

b. Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak,

c. Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kılavuzda belirtilen tarihler 
arasında RAM Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının, MEBBİS-RAM Modülü’ne öncelikli olarak işlenmesini sağlamak

ç. Sınav günleri bu kılavuzun 7’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda özel 
eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek

d. Okul müdürlüğünce mazereti uygun görülen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip 
etmek,

e. Sınavların yapılacağı okulların MEBBİS-Sınav Binaları Modülü üzerinden gerekli güncelleme işlemlerini yapmak. Sınav yapılacak okul binalarına ilişkin değişiklikleri yazılı olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek ve sınavlara
ilişkin gerekli tedbirleri almak.

6. ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

a. Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında, 8’inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci 
kendi okulunda sınava girecektir.

b. Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sıra bilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendirme 
Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-Okul Sistemi’nden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

c. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden 
ortak sınavlara katılacaklar sınav giriş yeri bilgilerini bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığı ile öğrenebileceklerdir.

7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; 
örgün eğitime devam edenlerin ilgili RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihleri mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Birinci dönemde yapılan ortak sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler 
için ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak birinci dönemde sınav tedbirlerine yönelik işlem yapılamayanlar ile ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda özelliklerine uygun yeni tedbir alınmasına ihtiyaç duyulan öğrenciler için birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar yukarıda belirtilen birimlere başvurulacaktır.

Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel 
eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile otizmi ağır düzeyde olan öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır.

Sınavda tedbir alınabilmesi için:

a. Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle 
ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

b. Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin kendisinin de (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) bulunması gerekmektedir.

c. Sınavlarda öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi 
tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı”, “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış ve geçerli olan yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Ortak sınavlar kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 2016-2017 öğretim yılında 
yerleştirme ve nakil komisyonunca yürütülecek iş ve işlemler “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirildiklerine dair “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” esas alınarak yapılacaktır. Sınav tedbiri hizmeti alınmış ancak, Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nu ve kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirildiklerine dair “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” nu birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar beyan etmeyen öğrenciler için ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında işlem yapılmayacaktır.

ç. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı 
gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

d. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne 
işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

e. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından 
saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.

f. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr internet adresinden 
ulaşılabilecektir.

g. Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık 
öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM'ye yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.

ğ. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları 
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir. 


7.1. Görme Engelli Öğrenciler

7.1.1. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme 
kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu 
öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavlarda düzenleme yapılacaktır.

a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı

b. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı 

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda 
sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil 
ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2. İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrenciler, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde 
velisinin/vasisinin okul müdürlüğüne birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara 
alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek 
kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Atipik Otizm, Rett Sendromu, Asperger 
Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk) öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

7.5. Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı 
(ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. 
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

7.6. Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara 
alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Zihinsel engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlinde 
velisinin/vasisinin başvurusunun birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi gerekmektedir.

7.7. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

a. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek 
kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.

b. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar 
durumlarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınavlara alınacaklardır.

c. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Ayrıca şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan 
öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin başvurusu ve raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

8. ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI DERSLER

Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C. inkılap tarihi 
ve Atatürkçülük derslerinin öğretim programlarında yer alan kazanımlarını öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.

9. ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI

a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim 
gördükleri okullarda, KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen diğer merkezlerde Türkiye saatiyle aynı anda 09.00, 10.10 ve 11.20’de uygulanacaktır. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okullarda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de sınavların yapıldığı gün saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır.

b. Ortak sınavlar, birinci günde tek oturumda üç ders sınavı (Türkçe, matematik, din 
kültürü ve ahlak bilgisi), ikinci günde yine tek oturumda üç ders sınavı (fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil) olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanacaktır.

c. Sınavlarda her oturum ayrı ayrı yapılacak üç ders yazılısını içerecek, her bir ders 
yazılısı için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacaktır. Sınav araları 30’ar dakika olarak belirlenmiştir.

ç. Öğrenciler, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar 
hariç sınava; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacaktır.

d. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır. Sınav başlamadan önce görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

e. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini 
kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

f. Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup 
olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

g. Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler 
sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından 
çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan 
çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

ğ. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah 
yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

h. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü silinmeyen bir kalemle imzalayacaktır. 

ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

i. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını 
kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol edip sınıf öğrenci yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

k. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda 
ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

l. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik 
okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

m. Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan 
işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

n. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.


Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına 
mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

o. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde 
kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye gönderecektir.

p. Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıraların numaralandırılması, 
kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan “Öğrenci Yoklama Listesi”ndeki “Salon Oturma Düzeni” alanına, örnekteki gibi işleyerek bu evrakı her bir ders sınavı için cevap kâğıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır.

q. Sınav bitiminden sonra,

i) Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama 
listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

ii) Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap 
kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak 
kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir

10. MAZERET SINAVININ UYGULANMASI

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun 
görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak 
sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü
tarafından işlenecektir.

Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan 
sonra e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır.

11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulacaktır.

ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

e. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;


[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

f. 8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile 
döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

g. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen 
o dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır. 

ğ. Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

h. Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için 
doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

11.1. Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders 
saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

11.2. Ortak Sınavlar
 
Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.
11.3. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık 
katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

11.4. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak 
sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasına dair örnek Ek-3’te verilmiştir. 
Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin, yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu başarı 
puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenecektir.

6, 7 ve/veya 8’inci sınıf öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışında tamamlayan 
öğrencilerin “yerleştirmeye esas puan” hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

- Üç öğretim yılından bir yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

 6’ncı sınıf – yurt içi
 7’nci sınıf - yurt dışı
 8’inci sınıf - yurt içi

YEP = ( (YBP6 + ((YBP6 + YBP8) /2) + YBP8) + AOSP )/2

-Üç öğretim yılından iki yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

6’ncı sınıf – yurt içi
 7’nci sınıf - yurt dışı
 8’inci sınıf - yurt dışı

YEP = ( (YBP6 x 3) + AOSP )/2

Eğitimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin YEP’i, AOSP’nın  ötelenmesiyle hesaplanacaktır.

-Üç öğretim yılının tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

YEP = (AOSP / 700) x 500 

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirmeye esas puan hesaplaması yapılabilmesi için, öğrenciler her iki dönem yapılacak olan ortak sınavlara katılmak zorundadırlar. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan sınavlarda 1’inci dönemde alınan başarılı puan (45 ve üzeri), 2’nci dönem okul tarafından yapılan yazılı puanı olarak kullanılacaktır.

11.5. Ek Puan

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen 
uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve 
matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına, yıl sonu başarı puanının

- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i
- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan verilir.

Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim 
olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve 
matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.

Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM’ye ibraz eden öğrenciler 
yararlanabilir. 

Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar ÖDSGM’de olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, Millî 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır.

12. ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde 
e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.
b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

13. ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi
b. Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik kutu/çantasından çıkmaması, eksik çıkması ya da zarar görmüş olması
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi
ç. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi
e. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması
f. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları öğrencinin sınav anında yanında bulundurması,
g. Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi,
ğ. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
h. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

14. ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap 
anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye 
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve 
cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara 
yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, 
banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır

2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.