Anayasa Değişikliğinin Hemen Yürürlüğe Girecek Hükümleri
Kamuajans.com - Halkoylamasında kabul edilen Kanunun; bazı hükümleri, Halkoylaması sonuçlarının kesinleştiği tarihte, bazı hükümleri, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başlayacağı tarihte, bazı hükümleri, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başlayacağı tarihte yürürlüğe girmiş olacak. 

Buna göre, Halkoylaması sonuçlarının kesinleşmesiyla; Anayasanın 13 maddesine ilişkin yapılan değişikliklerin tamamı ve 2 maddesine ilişkin yapılan değişikliklerin bazıları yürlüğe girmiş olacak. 

Anayasa değişikliğinin hemen yürürlüğe girecek olan düzenlemeleri şöyle:  

MEVCUT HALİ

YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HALİ

AÇIKLAMA

IX.  Yargı yetkisi

Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına
bağımsız mahkemelerce kullanılır.

IX.  Yargı yetkisi

Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına
bağımsız ve tarafsızmahkemelerce kullanılır.

 

Yargı yetkisini kullanan mahkemelerin tarafsız olacağı vurgulanıyor.

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma hakları

Madde 67 – …

(son fıkra) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler,
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

(son fıkra) Halkoylaması sonuçlarının kesinleştiği
tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili
genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi
bakımından uygulanmayacak.

Seçim kanunlarında değişiklik yapılması halinde, değişikliklerin ilk seçimlerde uygulanmasına engel bir durum olmayacak.

B.  Milletvekili seçilme yeterliliği

Madde 76 – Yirmibeş yaşını dolduran
her Türk milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, 
yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç
toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis
cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını
açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi
eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm
giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile
milletvekili seçilemezler. 

…..

B.  Milletvekili seçilme yeterliliği

Madde 76 – Onsekiz yaşını dolduran her Türk
milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, 
askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar,
taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla
hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar;
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma,
terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik
ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar,
affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

….. 

Milletvekili seçilme yaşı 21’den 18’e indiriliyor, seçilmek için aranan askerlik hizmetini yapmış olma şartı kalkıyor.

D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin
geriye bırakılması ve ara seçimleri

Madde 78 – 

 

D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler

Madde 78 –

Sadece madde başlığı değişiyor.

1.   Cumhurbaşkanı

A.   Nitelikleri ve tarafsızlığı

Madde 101 –  …

(3) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa
partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeliği sona erer.

 

I. Cumhurbaşkanı

A. Adaylık ve seçimi

Madde 101- ….

(4) Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

 

Cumhurbaşkanının bir parti ile ilişiği  olabilecek.

F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu

Madde 114 -  (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve
Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç
tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden
seçimin yenilenmesine karar verilmesi
halinde ise, bu karardan başlayarak
beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük
Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar
Başbakanca atanır.

…..

 (4) Siyasi parti gruplarından alınacak üye
sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen
bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan
çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

(5) Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının
Resmi Gazete'de ilanından itibaren
beş gün içinde kurulur.

(6) Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna
başvurulmaz.  

(7) Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince
ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür. 

Yürürlükten kalkıyor

Bakanlar Kurulu olmayacağı için seçimlerde geçici bakanlar kurulu düzenlemesi de kalkıyor.

Tamamı yürürlükten kalkan maddenin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları Halkoylaması sonuçlarının kesinleştiği tarihte yürürlükten kalkıyor. (Diğer fıkralar ise birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlükten kalkmış olacak)

 

 

2. Mahalli idareler

Madde 127 –  ….

(3) Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki
esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili
genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki
bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler
organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin
genel veya ara seçimler milletvekili genel veya
ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük
yerleşim merkezleri için özel yönetim
biçimleri getirebilir.

……

 

2. Mahalli idareler

Madde 127 – ….

(3) Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki
esaslara göre beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük
yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri
getirebilir.

 

  

……

 

 

Mahalli idare seçimlerinin bazı durumlarda milletvekili seçimleri ile birlikte yapılmasını zorunluluğu kalkıyor. 

Maddenin 3. fıkrasındaki bu değişiklik Halkoylaması sonuçlarının kesinleştiği tarihte yürürlüğe girecek. (maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik ise birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe girmiş olacak.).

E. Mahkemelerin kuruluşu

Madde 142 – Mahkemelerin kuruluşu,
görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama
usulleri kanunla düzenlenir.

 

E. Mahkemelerin kuruluşu

Madde 142 – Mahkemelerin kuruluşu,
görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama
usulleri kanunla düzenlenir. 

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler
kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait
davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler
kurulabilir.

 

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

H. Askeri yargı

Madde 145 - Askerî yargı, askerî mahkemeler
ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür.
Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından
işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler
aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle
ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara
bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlara ait davalar her halde adliye
mahkemelerinde görülür.

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler
askerî mahkemelerde yargılanamaz.

Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi
suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili
oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu
mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının
görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi,
askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık
görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli
bulundukları komutanlıkla ilişkileri,
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

Yürürlükten kalkıyor

Askerî yargı düzenlemesi kalkıyor.

II.  Yüksek mahkemeler

A. Anayasa Mahkemesi

1. Kuruluşu

Madde 146  –  (1) Anayasa Mahkemesi 
onyedi üyeden kurulur. 

….

(3) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi
Danıştay, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel
kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından
her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden;
en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi
Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan
yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve
siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim
üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden;
dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest
avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile
en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa
Mahkemesi raportörleri arasından seçer. 

 

(4) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay,
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve
Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim
Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine
aday göstermek için yapılacak seçimlerde,
her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi
aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının
serbest avukatlar arasından gösterecekleri
üç aday için yapılacak seçimde en fazla
oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. 

II.  Yüksek mahkemeler

A. Anayasa Mahkemesi

1. Kuruluşu

Madde 146  –  (1) Anayasa Mahkemesi 
onbeş üyeden kurulur. 

….

(3) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi
Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri
arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday
içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi
Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan
yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal
bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri
arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi
üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci
sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük
yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.

 

(4)Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları
ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi
üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde,
her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday
gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest
avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için
yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday
gösterilmiş sayılır. 

Askeri Yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi kaldırıldığı için buralardan üye gelmeyeceği için Anayasa Mahkemesine artık 17 üye değil, 15 üye seçilecek.

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olanların üyelikleri, herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar devam edecek.

 

4. Çalışma ve yargılama usulü

Madde 149 – (1) Anayasa Mahkemesi,
iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır.
Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört
üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul,
Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği
başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye
ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını
salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul
edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir.

…..

 

4. Çalışma ve yargılama usulü

Madde 149 – (1)  Anayasa Mahkemesi,
iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler,
başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla
toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya
Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında
en az on üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul,
kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların
kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar
oluşturulabilir.

…..

Anayasa Mahkemesi genel kurulunun toplanabilmesi için gerekli en az üye sayısı 12’den 10’a iniyor.

D.  Askeri Yargıtay

Madde 156 – Askeri Yargıtay, askeri
mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin
son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin
kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve
son derece mahkemesi olarak bakar.

Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri
hakimler arasından Askeri Yargıtay
Genel Kurulunun üye tamsayısının
salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için
göstereceği üçer aday içinden
Cumhurbaşkanınca seçilir.

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı,
İkinci Başkanı ve daire başkanları
Askeri Yargıtay üyeleri arasından
rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.

Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi,
mensuplarının disiplin ve özlük işleri
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Yürürlükten kalkıyor

Askeri Yargıtay’a ilişkin düzenleme kalkıyor.

E.  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Madde 157 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş
olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri
hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden
doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini
yapan ilk ve son derece mahkemesidir.
Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan
uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması
şartı aranmaz.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri
hakim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin
bu sınıftan olan başkan ve üyeleri
tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile
birinci sınıf askeri hakimler arasından her
boş yer için gösterilecek üç aday içinden;
hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe
ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar
arasından, Genelkurmay Başkanlığınca
her boş yer için gösterilecek üç aday
içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin
görev süresi en fazla dört yıldır.

Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire
başkanları hakim sınıfından olanlar
arasından rütbe ve kıdem sırasına
göre atanırlar.

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu,
işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının
disiplin ve özlük işleri mahkemelerin
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına
göre kanunla düzenlenir.

Yürürlükten kalkıyor

Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ilişkin düzenleme kalkıyor.

F. Uyuşmazlık Mahkemesi

Madde 158 – (1)Uyuşmazlık Mahkemesi adli,
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki
görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin
olarak çözümlemeye yetkilidir.

……

F. Uyuşmazlık Mahkemesi

Madde 158 – (1)Uyuşmazlık Mahkemesi 
adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

…..

 

Askeri yargının kaldırılmasıyla Uyuşmazlık Mahkemesinin görevi de bu yönüyle değişiyor.

III.  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Madde 159 – (1) Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur
ve görev yapar.

           

(2)Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden oluşur;
üç daire halinde çalışır.

 

(3)Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun
tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi,
nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim
kurumlarının hukuk, dallarında görev yapan
öğretim üyeleri, ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek
üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay
Genel Kurulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi
Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi
Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca
kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört
yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
adlî yargı hâkim ve savcıları arasından
adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl
ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup,
birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren
nitelikleri yitirmemiş idarî yargı
hâkim ve savcıları arasından idarî
yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl
için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(4) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır.

(5)Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcının; oy kullanacağı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.         

(6) Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.

…. 

(9) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.         

….

III. Hâkimler ve Savcılar Kurulu

MADDE 159- (1) Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

 

(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur;
iki daire halinde çalışır. 

 

(3) Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.
Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî
yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi
birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren
nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları
arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay
üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi
nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim
kurumlarının hukuk dallarında görev yapan
öğretim üyeleri ile avukatlar arasından
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.
Öğretim üyeleriyle avukatlar arasından seçilen
üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis
Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon
her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının
beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır. 

(4) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. 

(5) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda,boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.

 

 

 

 

(6) Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.

… 

(9) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer mevzuata, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.

**HSYK’nın “Yüksek” ibaresi kalkıyor ve HSK oluyor.

 

 * 22 asıl ve 12 yedek olan üye sayısı 13 üyeye, 3 olan daire sayısı da 2’ye iniyor.

 

*Üyelerin seçim usulü değişiyor. Kurulun 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 7 üyesini ise TBMM belirleyecek.

*HSK  üyeleri, Halkoylaması sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde seçilecek.

 

 


memurunyeri.com


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.