ABONE OL

2020 Yılına Ait Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı (2020/3 .Dönem YMM Sınavı) Ne Zaman?

İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.


2020/3 .Dönem YMM Sınavı 5-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri
1-30 Eylül 2020 tarihleri arasındadır. 

Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi 20 Ekim-16 Kasım 2020 tarihleri arasındadır.


İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden 
alınacaktır.
Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son 
başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No: 562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23:59'a kadar TEOS üzerinden 
sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 
özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

▪ İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Yönetim,
▪ Yönetim Muhasebesi,
▪ Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
▪ Revizyon,
▪ Vergi Tekniği,
▪ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
▪ Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
▪ Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından sağlanabilir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) Mezun Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini 
(Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, mezun belgesi e-devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

▪ Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması 
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da
onaylatılacaktır.)

▪ Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,

4) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 
belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması 
gerekmektedir.)

6) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı 
olduğu SMMM Odasından alınacak)

8) Taahhütname,

9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 
Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

10) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11) Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

12) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, 
mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi,(İlgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için 
ders başına 210,00-¨ olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 2.100,00-¨ ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav başvurularını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 
isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak 
alınabilecektir.

5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı 
güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar 
sınava alınmayacaktır.

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2020/3 Dönemi, SMMM Sınavı 19-20 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.


İlk kez katılacaklar için başvurular 1 Eylül-5 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

Tekrar katılacaklar için başvurular 19 Ekim-23 Kasım 2020 tarihleri arasındadır.


İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 5 Ekim 2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi 
(TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

▪ İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu 
belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.

▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS 
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları 
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / 
veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 
yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. 

▪ Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Tablolar ve Analizi,
▪ Maliyet Muhasebesi,
▪ Muhasebe Denetimi,
▪ Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
▪ Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
▪ Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır.

2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

▪ Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

▪ Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi 
(Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanun'un 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

▪ Nüfus cüzdanı fotokopisi,

▪ Mezun Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda 
tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

▪ Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması 
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

▪ Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini 
içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

▪ Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka 
sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

▪ Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı 
Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

▪ Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her 
iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

▪ (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

1) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

2) Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak 
mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

3) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

4) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

5) Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava 
katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, 
son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen 
genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı 
Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.