Ziraat Katılım Bankası Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı Duyurusu
Kamuajans.com - Ziraat Katılım Bankası Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı Başvuruları 5-23 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak. Sınav 6 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak.

ZİRAAT FİNANS GRUBU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Görev Tanımları

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.: Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, Kredi Tahsis, Firma Analiz, Hazine,
Operasyon ve Pazarlama birimlerindeki işlemleri yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.
Ziraat Leasing A.Ş.: Finansal Kiralama ürünlerinin Kredi, Operasyon, Pazarlama ve Satış işlemlerini
yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.
Ziraat Yatırım A.Ş.: Pay Piyasası, Türev Araçlar, Kurumsal Finansman, Araştırma, Aracılık ve Satış İşlemleri
(telefonla verilen aracılık hizmetleri dahil) alanlarında hizmet sunmak.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.: Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, Araştırma, Risk Yönetimi, Pazarlama,
Mali İşler ve İnsan Kaynakları alanlarında hizmet sunmak. 

Genel Hususlar

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 06 Ağustos 2017 Pazar
günü saat 10:00’da, her Şirket için ortak tek bir oturumda gerçekleştirilecektir,
• Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
• Mülakat süreci başvurulan Şirket tarafından yürütülecektir,
• Finans sınavı bazında aday, bu kapsamdaki Şirketlerden bir tanesini seçerek başvuru yapabilecektir,
• Bu sınava başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde
öğleden sonra düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir. 

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun
olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu
raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvuru Süreci

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Uzman Yardımcısı unvanı için 06 Ağustos 2017 Pazar günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,
sınav maliyeti olarak 85 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı
sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır).
Sınav ücreti 05 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerinden,
internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Finans Grubu-Uzman
Yardımcısı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, cep telefonu ve doğum tarihi bilgileri
verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma
işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere
saklanacaktır.
*Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e
kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresine üye olmak
suretiyle yapacaklardır.
“Ziraat Finans Grubu-Uzman Yardımcısı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak
ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir.
Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
*Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
• Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir,
Başvuru Süreci
3 / 4
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olur,
• Aday sadece bir adet çalışmak istenen şirket tercihi yapabilecektir. Başvuru Formu doldurulup onay
işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir değişiklik yapılamayacak olup, çalışmak istenen Şirket tercihinin
buna göre yapılması gerekmektedir. 

Sınav Süreci

Sınav Daveti


• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Temmuz 2017
Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 06 Ağustos 2017 Pazar günü saat 10:00 ’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle
yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

*Alan Bilgisi soru dağılımı


 İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
 Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
 Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi, Finansal Tablolar Analizi) 

• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web
sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 09.08.2017 tarihi mesai bitimine
kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

• Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için
adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve
üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
• En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir şirket için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı
alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
UYARI: Ziraat Leasing A.Ş. adayları için, tercih edilen ildeki başarı sıralamaları dikkate alınarak, il
ihtiyacının 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi
üzerinden açıklanacaktır.
• Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak
erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5
(beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.
• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ilgili şirketin (www.ziraatleasing.com.tr,
www.ziraatkatilim.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr veya www.ziraatportfoy.com.tr) internet
sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir. 

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken
belgeler ilgili şirketin internet adresi aracılığıyla duyurulacaktır.
• Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil
edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
• Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik
ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
• Adaylar, nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan
kadar aday istihdam edilmek üzere ilgili şirketin internet adresinde ilan edilecektir.
• UYARI: Ziraat Leasing A.Ş. için; her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek
olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere ilgili
şirketin internet adresinde ilan edilecektir.
• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

Genel hususlar ve başvuru koşulları için tıklayınız 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.