Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavında (MTSKS-4) Dikkat Edilecek Hususlar
Kamuajans.com - 1. Grup: 2015 yılı ve daha önce MTSK'ye kayıtlı olan kursiyerlere MTSKS'nin bütün sertifika sınıflarında, teorik derslerin yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve sınav sğresi Tablo-1/A'da gösterilmiştir.

GENEL HUSUSLARI. Bina Sınav Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar:

-Bina sınav komisyonu başkanı, bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı 
toplantıya katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.

-Salon görevlilerinin sınav salonlarına cep telefonu ile girmeleri yasaktır. Sınav öncesinde 
yapılacak toplantılarda bu hususu özellikle belirtir.

-Sınava girecek adayların salon yoklama listelerini bölge sınav yürütme komisyonundan alarak, 
sınavdan en az 2 (iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. Sınav salonlarını (*) ve salondaki sıraları, Genel Müdürlüğün gönderdiği sınav oturma planı (**) doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.

*1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir.

**1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru 
artarak devam edecektir.

-Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, 
gözetmen ve yedek gözetmenleri(***) belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan, görevine geç gelen ve cep telefonu ile sınav salonuna girmekte ısrar eden personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir

-Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartını sınav süresince görevlilerin üzerinde 
bulunmasını sağlar.

-Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır. 
Sınavın başlamasına yarım saat kala sınav güvenlik kutularını açarak içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

-Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini 
salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

-Adayları, güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya 
pasaport veya başka sınıf sürücü belgesi) ve sınav giriş belgesi (fotoğraflı ve çift mühürlü) ile kontrol ederek sınav binasına alır.

- Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, 
çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulunan adayları sınav binasına almaz. Bu şekilde sınava girmiş adayların sınavları geçersiz sayılır.

-Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini sağlar.

-Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını ve bitmesini sağlar.

-Sınav sırasında gerekmedikçe yedek sınav evrakını kesinlikle açmaz ve yedek sınav poşetini bina sınav komisyonunun bulunduğu yerde muhafaza eder. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise tutanakta bina bilgilerini, açılan yedek sınav evrakının açılış saati, nedeni ve kaç adet sınav evrakı kullanıldığını açıkça belirtir.

Tutanağı bina sınav komisyonu olarak imza altına alır ve yedek sınav poşetine koyarak sınav 
güvenlik poşetine yerleştirir.

-Sınavın başlamasından itibaren gelen adayları sınav binasına almaz. Sınav süresi (60 
dakika) bitmeden hiçbir adayı sınavdan çıkarmaz.

-Sınav sırasında, sınavın akışını bozmayacak şekilde salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde 
uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

-Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde sınav giriş belgeleri, soru 
kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini imza karşılığı teslim alır.

-Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip 
il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder.

-Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

***Yedek gözetmen olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olan adaylara refakat eder. (sağlık kurulu raporu ibraz 
edilecektir.)

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

II. Salon Görevlilerinin;

A) Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler


-Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.

-Salon başkanı olarak görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla 
teslim alır.

-Gözetmen olarak görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.

-Adayların geçerli kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday 
yoklama listesindeki sıraya göre aday sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -S- dağıtım kuralına uygun olarak belirlenmiş olan sıralara adayları yerleştirir.

-Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (on beş) 
dakika kala açar.

-Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması 
halinde bunu tutanakla belgeler.

- Adaylar tarafından kontrol edildikten sonra baskı hatası olan sınav evrakını sınav başlamadan 
önce belirleyerek bu durumu bina sınav komisyonuna bildirir.

-Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların sorularını 
cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.

-Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda 
soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.

-Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimlerine ve 
T.C. numaralarına göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır, adayın kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü adaya imzalattırır.

-Adaya ait geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı veya başka sınıf sürücü belgesi veya 
pasaport) ve fotoğraflı çift mühürlü sınava giriş belgesi ile fotoğraflı cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.

-Soru kitapçıklarını, kitapçık türleri yan yana veya arka arkaya gelmeyecek şekilde -S- dağıtım 
kuralına uygun olarak salon yoklama listesinde belirtilen ve cevap kâğıdında kodlu kitapçık türü aynı olan kitapçıkları adaya dağıtır, adaylarla birlikte kitapçık türlerini kontrol eder.

-Sınava girenlere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

-Adayların soru kitapçığının ön yüzüne adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.

-Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar ve adaylara sınav 
süresi bitmeden çıkamayacaklarını duyurur.

-Yanlarında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, 
çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulunanlar ile ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesinde yazılı olan sınav salonuna getirilmesi yasaklanmış eşyayı bulunduran veya kullananların sınavının iptali için tutanak düzenler ve cevap kâğıdında sınavın iptali ile ilgili kutucuğu kodlar.

-Adayların, sorulara verdiği cevapları almaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavının 
geçersiz sayılacağını duyurur.

B) Sınav Süresince Yapacakları İşlemler

-Sınav başladığı andan itibaren gelen hiçbir adayı sınava almaz. 60 dakika dolmadan hiçbir 
adayı dışarı çıkarmaz.

-Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesinde isimleri karşısına silinmeyen kalemle 
“GİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlar.

-Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

-Sınav sırasında adayların sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda 
adaya görevli yedek gözetmenin eşlik etmesini sağlar. Bu durumda adaya ek süre tanımaz.

Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve 
cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.

-Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayla ilgili tutanak 
düzenler. Durumu tutanakla ve cevap kâğıdında kopya ile ilgili kutucuğu kodlayarak belirtir. Bu tutanağı diğer sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyar.

-Sınav bitimine 15 dakika kala adayları "15 DAKİKANIZ KALDI" şeklinde uyarır.

-Adaya ait cevap kâğıdının salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümünü imzalar.

-Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, cevap kâğıtlarını ve 
soru kitapçıklarını adayların önünden toplar, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.

-Salon aday yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden adaya silinmeyen kalem ile 
imzalatır (Bu işlemi sınav başlamadan ya da sınav sırasında yapmaz).

-Sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtları Genel Müdürlük tarafından işleme alınmayacak ve yasal sorumluluk salon başkanı ve gözetmene ait olacaktır.

-Sınav esnasında düzenlenen tüm tutanakları, cevap kâğıtlarını, fotoğraflı sınav giriş 
belgelerini, soru kitapçıklarını ve salon aday yoklama listesini sınav güvenlik poşeti içine yerleştirir. Salondan çıkmadan en az 2 adayın gözü önünde diğer salon görevlisi ile birlikte
ağzını kapatır. Bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder.

Ayrıca, salon görevlileri;

 Adaya ait kimlikler ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin sınav süresince masası üzerinde 
bulundurulmasını sağlar.
 Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vs. dokümanları okumaz.
 Yüksek sesle konuşmaz ve gürültü çıkaran ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde dolaşmaz.
 Sınav süresince salonu terk etmez.
 Çay, kahve vs. içmez.
 Adayın başında uzun süre beklemez.
 Adaylarla sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmaz.
 Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez.


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.