ABONE OL

T.C. İçişleri Bakanlığı yayınladığı ilan ile  Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacağını açıkladı. 07 Eylül 2019 Tarihli ve 30881 Sayılı Resmi Gazete'de 100 kaymakam adayı alınacağına dair ilan yayınlandı. Yayımlanan kılavuza göre koşulları sağlayan adaylar için başvuru tarihleri ve sürece dair takvim yayınlandı.

İçişleri Bakanlığından:


KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam 
adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört 
yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2019-Kaymakamlık: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

GİRİŞ BELGELERİ

• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun 
oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha 
sonraki tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek 
sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

• Sınav, 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te 
başlayacaktır. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

• Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) 
olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

• Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru 
merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 09 Ekim 2019 tarihidir.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

• Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, 
hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda 
gerçekleştirilecektir. 

• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

• Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için 
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

• Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

• Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına 
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

• Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, 
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

• Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.

• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan 
başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

• Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata 
katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sonuçlar 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

• Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evraklarını “Adaylar Tarafından 
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili

• Sınava girecek adaylar 19-26 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet 
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 216,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 324,00 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdırlar. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar

• Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları 
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

• Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice 
okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

• Sınav hazırlık komisyonu tarafından mülakat için istenen evraklarla birlikte adayların 
eğitim bilgilerini gösterir belgeleri incelenecek ve evraklarında eksik-hata olmayan adaylar mülakata çağrılacaklardır.

• Başvuruda; adayların eğitim bilgileri, beyana göre alınacaktır. Gereken başvuru 
şartlarını taşımadıkları hâlde yanlış/yalan beyanla başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.


• Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.
• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan sınav
başvuru kılavuzunda yer almaktadır. 

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.