Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alım İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/ L.2.3.2.2/IC/1

Geriatri Uzmanı

 2

THSK/2016/CS/ L.2.3.2.2/IC/2

Halk Sağlığı Uzmanı

 3

THSK/2016/CS/ L.2.3.2.2/IC/3

Ekonomi Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 09.02.2017

Son Başvuru Tarih ve Saati: 24.02.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. İşin Mart 2017 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/ L.2.3.2.2/IC/1

Geriatri Uzmanı

Beklenen Hizmetler

Yaşlıların Tıbbı bakım seviyesinin belirlenmesi amacıyla araştırmanın planlanması aşamasında, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı (İdare) ile işbirliği halinde;

 1. Geriatri uzmanı, araştırmanın her aşamasında halk sağlığı uzmanı, ekonomist ve istatistik uzmanı danışmanlarla çalışacaktır.
 2. Ulusal ve uluslararası çalışmaların (Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FİM), STEPS-EHES, TUIK Sağlık Araştırması vb.)  incelenmesi, yaşlıların tıbbi, fonksiyonel ve psiko-sosyal değerlendirmesini sağlayacak “geriatrik değerlendirmeye ilişkin anket sorularının” hazırlanmasından sorumlu olacaktır.
 3. Saha çalışması öncesinde örneklemin belirlenmesi, araştırmanın metodolojisinin geliştirilmesi, anket ve anket uygulama yönergesi hazırlama ve güncelleme çalışmalarının yapılması aşamalarında Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı ile koordineli bir şekilde çalışılması.
 4. Danışman, Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan çalıştay öncesinde diğer danışmanların katkıları ve halk sağlığı uzmanı danışmanın öncülüğünde, “yaşlıların geriatrik değerlendirmesini içeren anket sorularını ve anket uygulama yönergesini” hazırlamaktan sorumlu olacaktır.
 5. Danışman, belirtilen çalıştayda paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına taslak anket dokümanlarının sunulması, anket hazırlama konusunda moderasyon ve destek verilmesi, çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.
 6. Danışman, anket sorularına son halinin verilerek soruların geçerlilik ve güvenilirlik aşamalarından geçirilmesi ve anket uygulama yönergesinin hazırlanması sürecinde halk sağlığı uzmanı ile birlikte çalışarak geriatrik değerlendirmeye ilişkin anket sorularından sorumlu olacaktır.
 7. Danışman, pilot çalışmanın yapılacağı ilde, geriatrik değerlendirmeye ilişkin anket sorularının araştırma yapılacak toplumla yaklaşık aynı düzeyde olup olmadığı, soruların herkes tarafından aynı algılanıp algılanmadığı, koşullandırıcı ya da yöneltici soruların olup olmadığı, görüşmenin ortalama süresinin belirlenmesi, deneklerin sorular üzerindeki tutum ve davranışları ile anket sorularının, hastaların sosyo-demografik özellikleri ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumlarını belirleyip belirlemediğinin tespitini içeren pilot uygulamadan sorumlu olacaktır.
 8. Danışman, idare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcı eğitimlerini halk sağlığı uzmanı ile birlikte verecektir. Danışman, özellikle anket formundaki “geriatrik değerlendirmeye ilişkin soruların” teker teker anlatılması, her sorunun amacı ve nasıl sorulacağı, görüşme yöntemi ve ilkelerinin öğretilmesinin sağlanması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri verecektir.
 9. İdare tarafından onay verilecek geriatrik değerlendirmeye ilişkin eğitim içeriği, danışman tarafından hazırlanacaktır.
 10. Araştırmanın I. saha uygulaması Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı ile il halk sağlığı müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme süreçlerinde idareye destek verecektir.
 11. Danışman; I. saha uygulaması sonrasında geriatrik değerlendirmeye ilişkin veri kontrolü, veri temizliği, veri girişi, verilerin istatistiksel analizlerinin yapılması süreçlerinde istatistik uzmanına destek verecektir. 
 12. Danışman diğer danışmanların katkı ve destekleri ile İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda raporlama yapacaktır.
 13. Danışman, İdareye Bölüm D. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
 14. Danışman, I. saha uygulaması sonrasında araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı I. saha uygulaması sonuç raporunu diğer danışmanlarla birlikte hazırlayacaktır.
 15. Danışman, diğer danışmanlarla birlikte I. saha uygulama sonuç raporunu, konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek vererek araştırmanın özellikle örneklem, anket soruları, analizler, veri analizi ve araştırma raporlarına ilişkin sunum yapacaktır.
 16. Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
 17. Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 18. Danışman tarafından verilen raporlar, İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
 19. Danışman idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır.
 20.  Araştırmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

Aranılan Nitelikler

 • Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve iç hastalıkları uzmanı olmak
 • Geriatri yan dal uzmanı olarak çalışıyor olmak
 • Bilimsel dergilerde, geriatri alanında en az 3 (üç) ulusal yayını bulunmak (yayın isimlerini belirtmek zorunludur)
 • Geriatri alanında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan en az 1 (bir) makalede ilk isim olmak (Makale isimlerini belirtmek zorunludur)
 • Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak ya da sözel sunum yapmış olmak (Kongre isimlerini belirtmek zorunludur)
 • Ulusal veya uluslararası dergilerde en az 3 (üç) yayın hakemliği yapmış olmak tercih sebebidir
 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak tercih sebebidir
 • Geriatri kitap veya kitaplarında konu ya da bölüm yazmış olmak tercih sebebidir (Kitap ismini belirtmek zorunludur).

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 2

THSK/2016/CS/ L.2.3.2.2/IC/2

Halk Sağlığı Uzmanı

Beklenen Hizmetler

Yaşlıların Tıbbı bakım seviyesinin belirlenmesi amacıyla araştırmanın planlanması aşamasında, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı (İdare) ile işbirliği halinde;

 1. Halk sağlığı uzmanı, araştırmanın her aşamasında, geriatri uzmanı, ekonomist ve istatistik uzmanı danışmanlarlaçalışacak ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacaktır.
 2. Ulusal ve uluslararası çalışmaların incelenerek araştırmanın metodolojisinin geliştirilmesi, saha çalışması öncesinde örneklemin belirlenmesi, uygulanacak modelin ve anketin belirlenmesinde, saha uygulamaları ve araştırma raporları ile proje raporlarının hazırlanmasında koordinatör danışman olarak sorumlu olacaktır.
 3. Danışman, Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan çalıştay öncesinde diğer danışmanların da katkılarıyla anket sorularını ve anket uygulama yönergesini hazırlamaktan sorumlu olacaktır.
 4. Danışman, belirtilen çalıştayda paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına taslak anket dokümanlarının sunulması,anket hazırlama konusunda moderasyon ve destek verilmesi, çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.
 5. Danışman, anket sorularına son halinin verilerek soruların geçerlilik ve güvenilirlik aşamalarından geçirilmesi ve anket uygulama yönergesinin hazırlanmasından sorumlu olacaktır.
 6. Danışman, çalışmanın etik kurul onayı alınmasından sorumlu olacaktır.
 7. Danışman, pilot çalışmanın yapılacağı ilin belirlenmesi, anket formunun araştırma yapılacak toplumla yaklaşık aynı düzeyde olup olmadığı, soruların herkes tarafından aynı algılanıp algılanmadığı, koşullandırıcı ya da yöneltici soruların olup olmadığı, görüşmenin ortalama süresinin belirlenmesi, deneklerin sorular üzerindeki tutum ve davranışlarının tespit edilmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi (soruların revize edilmesi, etik sorunların giderilmesi vs.) ve yapılacak pilot uygulamadan sorumlu olacaktır. 
 8. Danışman, idare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcı eğitimlerini verecektir. Danışman, örneklem, saha uygulaması, verilerin toplanması, verilerin elektronik ortama aktarılması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri diğer danışmanlarla birlikte verecektir.
 9. İdare tarafından onay verilecek eğitim içeriği danışman tarafından hazırlanacaktır.
 10. Araştırmanın I. saha uygulaması Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı ile il halk sağlığı müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme süreçlerinde idareye destek verecektir.
 11. Danışman; I. saha uygulaması sonrasında veri kontrolü, veri temizliği, veri girişi, verilerin istatistiksel analizlerinin yapılması süreçlerinde istatistik uzmanına destek verecektir.
 12. Danışman, diğer danışmanların katkı ve destekleri ile İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda raporlama yapacaktır.
 13. Danışman, İdareye Bölüm D. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
 14. Danışman, I. saha uygulaması sonrasında araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı I. saha uygulaması sonuç raporunu diğer danışmanlarla birlikte hazırlayacak olup işin koordinasyonundan sorumlu olacaktır.
 15. Danışman, diğer danışmanlarla birlikte I. saha uygulama sonuç raporunu, konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek vererek araştırmanın özellikle örneklem, anket soruları, analizler, veri analizi ve araştırma raporlarına ilişkin sunum yapacaktır.
 16. Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
 17. Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 18. Danışman tarafından verilen raporlar, İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
 19. Danışman, idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır.
 20. Araştırmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

Aranılan Nitelikler

 • Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve halk sağlığı uzmanı olmak
 • En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,
 • Halk sağlığı uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak
 • Bilimsel dergilerde, halk sağlığı alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (Yayınların isimleri özgeçmişte belirtmek zorunludur)
 • Halk sağlığı alanında, kamu kurumu, üniversite veya özel sektör kuruluşlarınca yürütülen en az iki proje veya saha araştırmasında görev yapmış olmak. (Proje veya araştırma ismi belirtmek zorunludur)
 • SCI-SSCI, tarafından taranan bilimsel dergilerde ilk isim olarak en az 1 yayını bulunmak (Yayın isimlerini belirtmek zorunludur).
 • Sağlık Bakanlığı politika veya programlarında bilimsel danışma kurulu üyeliği ya da etik kurul üyeliği yapmış olmak tercih sebebidir. (Bilimsel danışma kurulu üyeliği veya etik kurulu üyeliği isimlerini belirtmek zorunludur)
 • Yaşlı sağlığı alanında kitap veya kitaplarda konu ya da bölüm yazmış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 3

THSK/2016/CS/ L.2.3.2.2/IC/3

Ekonomi Uzmanı

Beklenen Hizmetler

Yaşlıların Tıbbı bakım seviyesinin belirlenmesi amacıyla araştırmanın planlanması aşamasında, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı (İdare) ile işbirliği halinde;

 1. Ekonomi uzmanı, araştırmanın her aşamasında halk sağlığı uzmanı, geriatrist ve istatistik uzmanı danışmanlarla birlikte çalışacaktır.
 1. Ulusal ve uluslararası çalışmaların (STEPS-EHES, TUIK Sağlık Araştırması, gibi ekonomik analizleri içeren çalışmalar) incelenmesi, yaşlıların “yaşlılık döneminde sosyo-ekonomik etmenlerle ilişkili olarak ortaya çıkan sağlık farklılıklarını tanımlamak, sosyo ekonomik durumun yaşlı sağlığına etkisi, gelir ve gelire ilişkin değişkenlerin tespit edilmesine yönelik anket sorularını”nın hazırlanmasından sorumlu olacaktır.
 2. Saha çalışması öncesinde örneklemin belirlenmesi, araştırmanın metodolojisinin geliştirilmesi, anket ve anket uygulama yönergesi hazırlama ve güncelleme çalışmalarının yapılması aşamalarında Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı ile koordineli bir şekilde çalışılması.
 3. Danışman, Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan çalıştay öncesinde diğer danışmanların katkıları ve halk sağlığı uzmanı danışmanın öncülüğünde, “yaşlılık döneminde sosyo-ekonomik etmenlerle ilişkili olarak ortaya çıkan sağlık farklılıklarını tanımlamak, sosyo ekonomik durumun yaşlı sağlığına etkisi, gelir ve gelire ilişkin değişkenlerin tespit edilmesine yönelik anket sorularını” hazırlamaktan sorumlu olacaktır.
 4. Danışman, belirtilen çalıştayda paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına taslak anket dokümanlarının sunulması,anket hazırlama konusunda moderasyon ve destek verilmesi, çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.
 5. Danışman, anket sorularına son halinin verilerek soruların geçerlilik ve güvenilirlik aşamalarından geçirilmesi ve anket uygulama yönergesinin hazırlanması sürecinde halk sağlığı uzmanı ile birlikte çalışarak ekonomik değerlendirmeye ilişkin anket sorularından sorumlu olacaktır.
 6. Danışman, pilot çalışmanın yapılacağı ilde, ekonomik değerlendirmeye ilişkin anket sorularının araştırma yapılacak toplumla yaklaşık aynı düzeyde olup olmadığı, soruların herkes tarafından aynı algılanıp algılanmadığı, koşullandırıcı ya da yöneltici soruların olup olmadığı, görüşmenin ortalama süresinin belirlenmesi, deneklerin sorular üzerindeki tutum ve davranışları ile anket sorularının, yaşlıların sosyo-ekonomik durumları ve bunun mevcut sağlık durumlarına etkisi, gelir ve gelire ilişkin değişkenlerin tespit edilmesiniiçeren pilot uygulamadan sorumlu olacaktır.
 7. Danışman, idare tarafından düzenlenecek olan saha uygulayıcı eğitimlerini halk sağlığı uzmanı ile birlikte verecektir. Danışman, özellikle anket formundaki “ekonomik değerlendirmeye ilişkin soruların” teker teker anlatılması, her sorunun amacı ve nasıl sorulacağı, görüşme yöntemi ve ilkelerinin öğretilmesinin sağlanması konularında saha araştırma ekiplerine gerekli eğitimleri verecektir.
 8. İdare tarafından onay verilecek ekonomik değerlendirmeye ilişkin eğitim içeriği, danışman tarafından hazırlanacaktır.
 9. Danışman, araştırmanın I. saha uygulaması Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve ler Daire Başkanlığı ile il halk sağlığı müdürlükleri işbirliğinde yürütülecektir. Saha uygulaması halk sağlığı danışmanı koordinatörlüğünde yürütülecek olup; sahadan gelen her türlü sorunun giderilmesi ve bilgilendirme süreçlerinde idareye destek verecektir.
 10. Danışman; I. saha uygulaması sonrasında ekonomik değerlendirmeye ilişkin veri kontrolü, veri temizliği, veri girişi, verilerin istatistiksel analizlerinin yapılması süreçlerinde istatistik uzmanına destek verecektir. 
 11. Ekonomist danışman, diğer danışmanların katkı ve destekleri ile İdarenin önerileri ve onayı doğrultusunda raporlama yapacaktır.
 12. Danışman, İdareye Bölüm D. de belirtilen raporları hazırlayacaktır.
 13. Danışman, I. saha uygulaması sonrasında araştırmaya ilişkin kilit ve ana sonuçların yer alacağı I. Saha uygulaması sonuç raporunu diğer danışmanlarla birlikte hazırlayacaktır. 
 14. Danışman, diğer danışmanlarla birlikte I. saha uygulama sonuç raporunu, konuyla ilgili paydaşlara tanıtılması ve tanıtım toplantısında İdareye destek vererek araştırmanın özellikle örneklem, anket soruları, analizler, veri analizi ve araştırma raporlarına ilişkin sunum yapacaktır.
 15. Araştırmaya ait her aşamanın bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.
 16. Bu çalışma kapsamındaki tüm anket araçları, veri setleri, dokumanlar, raporlar, toplanan veriler idarenin malı olacaktır. İdarenin haberi ve onayı olmadan bu verilerin başka bir yerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 17. Danışman tarafından verilen raporlar, İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda danışmana tekrar iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.
 18. Danışman, idare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, idarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, idarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır
 19. Araştırmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

Aranılan Nitelikler

 • Üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş üniversiteler dâhil) iktisat, ekonomi, işletme, sağlık ekonomisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
 • Kendi alanıyla bağlantılı, kamu kurumu, üniversite veya özel sektör kuruluşlarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olmak (Çalışılan iş yerinin iletişim bilgileri ile çalışılan tarihlerin öz geçmişte belirtilmesi zorunludur)
 • İktisat, ekonomi, işletme, sağlık ekonomisi bölümlerinin herhangi birinden en az doktora derecesine sahip olmak.
 • Yüksek lisans veya doktora eğitimleri sırasında sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi veya hastalık yükü konularının herhangi birinden çalışma/tez/araştırma yapmış olmak. (Yapılan çalışma/tez/araştırma konularının isimleri belirtilmek zorunludur).
 • Sağlık hizmetleri, sağlık ekonomisi, hastalık yükü, konularının en az birinden yayını bulunmak (yayın isimlerini belirtmek zorunludur).
 • Sağlıkta yenilikçilik (inovasyon), sağlıkta bakım ihtiyacının değerlendirilmesi, hastalık yükü, konularının herhangi birinden kamu kurumu, üniversite veya özel sektör kuruluşlarında yürütülen proje veya araştırmalarda alanıyla ilgili görev yapmış olmak. (Proje veya araştırma ismi belirtmek zorunludur)
 • Sağlık hizmetleri, hastalık yönetimi konularının herhangi birinden ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerde ilk isim olarak yayını bulunmak tercih sebebidir. (Makale isimlerini belirtmek zorunludur)
 • Uzun süreli bakım, sağlık bakım modelleri, sağlık hizmetlerinde maliyet etkinliği konularının herhangi birinden ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirisi bulunmak tercih sebebidir. (Bildiri ismini yazmak zorunludur)
 • İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 24.02.2017 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Adres:    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Adnan Saygun Caddesi No: 55 E Blok 1. Kat Satınalma Birimi  06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: kubra.akpinar@saglik.gov.tr 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.