Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselmede Boş Kadrolar
GENEL AÇIKLAMALAR


Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 25 Ekim - 02 Kasım 2016 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru tarihinin son günü itibariyle (02 Kasım 2016) gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunan adayların 
adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, bilgileri Millî Eğitim Bakanlığına bildirilen adaylar, sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla yatırarak, sınav merkezi tercihi ile istenen diğer bilgilerini elektronik ortamda Millî Eğitim
Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Unvan değişikliği sınavına esas münhal kadrolar ile unvanlar ekli tablolarda kurumlar bazında ayrı ayrı 
belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav başvurusunun son günü itibariyle (02 Kasım 2016) Bakanlığımız ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak 
çalışanlar, geçici personel, sürekli işçiler, vekil ebe ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9’uncu 
maddesine göre unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- Avukat kadrosu için;

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2- Programcı kadrosu için;
 
a) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli 
yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,
 
b) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
 
c) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

3- Mühendis kadrosu için;

a) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislik 
fakültelerinin; Kimya, İnşaat, Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Harita, Çevre ve Biyomedikal bölümlerinden mühendis unvanıyla mezun olanlar),

4) Mimar, Fizikçi, Veteriner hekim, İstatistikçi, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadroları için;
 
a) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, 

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) 
merkez, taşra ve döner sermaye teşkilâtı personeli aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartı aranmaksızın Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

D.2) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 
uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (02 Kasım 2016) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar
da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.5) Sınav ücreti ve sınav merkezleri (sınavın yapılacağı iller) Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıldıktan 
sonra duyurulacak ve adaylar, sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığı başvuru formuna
kodlayıp onaylayacaklardır.

D.6) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı 
Personeli Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

D.7) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve 
belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.8) Sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

D.9) Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin 
intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav başvurusunda bulunmayacaktır.)

E- SINAVIN ŞEKLİ

E.1) Unvan değişikliği sınavı; görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda tek 
oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.
E.2) Sınav konu başlıkları (her unvan ve grup için ayrı) ekli tablolarda belirtilmiştir.
E.3) Sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
E.4) Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

F- SINAV BAŞARI PUANININ EŞİTLİĞİ

F.1) Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
F.1.a) Hizmet süresi fazla olanlara,
F.1.b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
F.1.c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

G- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen 
kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

H- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Sınav Kuruluna bildirildikten itibaren 5 (beş) iş günü içinde 
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü 
içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi 5 iş günü içerisinde “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA” adresine gönderilecektir, İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih ve yerleştirme işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, yerleştirme neticesinde tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adaylar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

J- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

J.1) Tercihleri doğrultusunda Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan 
adayların ilgili Kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılacaktır.

J.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı 
olup da mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik iptal ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek ve kadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

J.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple 
atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

J.4) Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden 6 (altı) 
aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

J.5) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya 
kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

J.6) Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre 
ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 
Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 – 585 17 45

Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, 
yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

İlgililere duyurulur. 

Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Unvan Değişikliği Sınavı İlana Esas Münhal Kadrolar

Öğrenim Durumuna Göre Mezuniyet Alanları
Unvan Değişikliği Sınav Konuları

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.