Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonuçları
Kamuajans.com - 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Başvuruları 01 Ağustos 2017 Salı– 08 Ağustos 2017 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. 

2017 YILI EYLÜL DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLAR ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2017 Yılı 
Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 06.09.2017 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.


Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru 
formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru 
sahibine aittir.

1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 24.07.2017 tarihinde yapılan toplantısında 2017 Yılı 
Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır.

Aynı 
birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin 
göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2017 Yılı Eylül 
Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

3. a) Bu kuraya müracaat edecek personel, kendi kurumu ve kendi kurumu dışındaki 
Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatı kadroları münhallerinden başvuru yapabilecektir.

b) Kendi kurum kadroları münhallerinden tercih edecekler iller arası başvuru yapabilecek 
olup kendi kurumu dışındaki Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatı kadroları münhallerinden tercih edecekler il içi ve iller arası başvuru yapabileceklerdir.

4. Kadroları Bakanlık ve bağlı kuruluşları döner sermaye kadrosunda bulunanlar kendi 
kurumu dışındaki Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatı kadrolarını tercih edemeyeceklerdir. 

5. a) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihi itibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.

b) 6495 sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına 
memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihi itibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların yalnızca kendi bağlı bulunduğu kurum başvuruları kabul edilecektir.

c) 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza devredilen personelin kura 
son başvuru tarihi itibariyle bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile görev yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.

7. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura 
son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu İle Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Merkez Teşkilatlarınca yapılan en son atama işlemine müteakip başlayış tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

8. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla 
atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma ve adaylık şartı aranmayacaktır.

9. Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat 
edemeyecektir.

10. Kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti dışında atananların bağlı 
bulunduğu kurumun il içerisindeki münhal başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile 
atanmadıklarının tespiti halinde; bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.

11.a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2017 tarihine göre hesaplanan ve 
ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi 
yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

12. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri 
ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

13. Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. 2016 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanma Kurası, 2017 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2017 Yılı İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2017 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde 
kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 2. fıkrası ile 19. 20. ve 21. Maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.

16. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16., 19., 20., 21. ve 26. Maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya
müracaatları kabul edilmeyecektir.

17.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya 
müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup 
bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

18. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’si devam eden, 17 nci maddede belirtilen 
sözleşme durumları haricinde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

19. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve 
Birlikler’den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

20. Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih 
edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir. Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edenlerden yukarıdaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

21.Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 
14.08.2017 Pazartesi - 25.08.2017 Cuma günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

22. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık 
Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

23. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura 
sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

24. Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.

İlan Metni

Kura Takvimi

Münhal Kadrolar

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
serap 11 ay önce

Allah rızası için bir gün daha uzatılsın.. :(

Misafir Avatar
Kübra 11 ay önce

Eğitim durumundan yararlananlar ik dışına tercih yapabiliyor mu

Misafir Avatar
Hatce 11 ay önce

31 Ağustos 2015 te başlayan biri başvuru yapabiliyor mu .

Misafir Avatar
Nry klk 11 ay önce

İstanbul tsm lere tayin isteyecek ebe arkadaşlar ...kaç kişiyizzz...

Misafir Avatar
Gul 11 ay önce

31 ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan birisi tercih yapabiliyormu

Misafir Avatar
Zeynep 11 ay önce

26 ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan bir ebe bu yer değişikliği tayini için başvuru yapabiliyor muuu ???