İlçe Sağlık Müdürlükleri Yapılanması Taslağı

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KADRO STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı; İlçe Sağlık Müdürlüklerinin görev yetki ve sorumlulukları, kadro ve pozisyon standartları, kadroların ve pozisyonların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak

Madde 2- Bu yönerge;11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a)Bakan: Sağlık Bakanını,

b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

ç)İl Müdürü: İl Sağlık Müdürünü,

d)İl Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğünü,

e)İlçe Müdürü: İlçe Sağlık Müdürünü,

f)İlçe Müdürlüğü: İlçe Sağlık Müdürlüğünü,

g)Sağlık Tesisi: İl veya ilçe müdürlüğüne bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini veren hastane/merkez ve bağlı birimlerini, üniversiteler ile ortak/birlikte kullanılan hastaneler de dahil olmak üzere, ağız ve diş sağlığı merkezleri, hastaneler, 112 acil istasyonları ile benzeri sağlık kuruluşlarını,

ğ)Uzman: Bakanlıkça belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisas gerektiren hizmetleri yürütmek üzere sözleşmeli uzman pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personeli
ifade eder.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 4- (1) Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine uygun olarak Bakanlığın ilçe düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla il müdürlüğüne bağlı olarak ilçe sağlık müdürlükleri kurulur.

(2) İlçe sağlık müdürlüğü bünyesindeki iş ve işlemleri yürütmek üzere, Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınarak nüfusu; 200.000 ila 350.000 arasında olan ilçelere 2 yi, 350.000 ila 500.000 arasında olan ilçelere 3 ü, 500.000 ila 750.000 arasında olan ilçelere 4 ü, 750.000’in üzerinde olan ilçelere 5 i geçmemek üzere il müdürü tarafından birim kurulabilir. Birimlerin sorumluluğu şube müdürleri ve/veya uzmanlar tarafından yerine getirilir.

(3) İlçe sağlık müdürlüğü bünyesindeki iş ve işlemleri yürütmek üzere, Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınarak nüfusu; 15.000 ila 150.000 arasında olan ilçelere 1 i, 150.000 ila 500.000 arasında olan ilçelere 3 ü, 500.000 ila 750.000 arasında olan ilçelere 4 ü, 750.000’in üzerinde olan ilçelere 5 i geçmemek üzere il müdürü tarafından şube müdürü veya uzman görevlendirilebilir.

(4) İlçe müdürlüğünün ilgili hizmet alanlarına göre oluşturulmuş görevleri Ek-2’de gösterilmiştir. Bu görevler Ek-1’e ve ilgili hizmet alanlarına uygun olarak şube müdürleri veya uzmanlar tarafından yürütülür.
İlçe Sağlık Müdürünün Görevleri

Madde 5- İlçe sağlık müdürü, il müdürüne karşı sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar.

a)İl müdürlüğü tarafından verilen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli yaptırımları uygular.
b) İl müdürü tarafından verilen görevleri yapar.
Ortak Hükümler

Madde 6- İl müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ve sağlık tesislerinde görevli idareciler bu Yönerge ile belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Bakanlıkça yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.
Yürürlük

Madde 7- Bu Yönerge İl Müdürü Onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini İl Müdürü yürütür. 

Eski Ve Yeni Kadrolar


İlçe Sağlık Müdürlüğü Yapılanması (694 sayılı khk öncesi)

> 750.000 olan ilçeler 5 şube müdürlüğü (3 ilçe)x5 : 15
750.000 -- 500.000 olan ilçeler 4 şube müdürlüğü (5 ilçe)x4 :20
500.000 -- 350.000 olan ilçeler 3 şube müdürlüğü (12 ilçe)x3 :36
350.000 -- 200.000 olan ilçeler 2 şube müdürlüğü (14 ilçe)x2 :28

Toplam: 99 şube müdürü kadrosu

Toplum Sağlığı Merkezi Yapılanması (694 sayılı khk öncesi)

> 600.000 olan ilçeler 5 başkan yardımcısı (5 ilçe)x5 : 25
600.000 -- 450.000 olan ilçeler 4 başkan yardımcısı (8 ilçe)x4 : 32
450.000 -- 300.000 olan ilçeler 3 başkan yardımcısı (9 ilçe)x3 : 27
300.000 -- 150.000 olan ilçeler 2 başkan yardımcısı (14 ilçe)x2: 28
150.000 > olan ilçeler 1 başkan yardımcısı (3 ilçe)x1: 3

Toplam: 115 TSM başkan yardımcısı kadrosu

İlçe Sağlık Müdürlüğü Yapılanması (Güncel)

> 750.000 olan ilçeler 5 birim
750.000 -- 500.000 olan ilçeler 4 birim
500.000 -- 350.000 olan ilçeler 3 birim
350.000 -- 200.000 olan ilçeler 2 birim

İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadro Düzenlemesi (Öneri)

> 750.000 olan ilçeler 5 şube müdürü veya uzman (3 ilçe)x5 :15
750.000 -- 500.000 olan ilçeler 4 şube müdürü veya uzman (5 ilçe)x4 :20
500.000 -- 150.000 olan ilçeler 3 şube müdürü veya uzman (28 ilçe)x3 :84
150.000 > olan ilçeler 1 şube müdürü veya uzman (2 ilçe )x1 :2

Toplam: 121 şube müdürü veya uzman

Not: 694 sayılı khk öncesi ilçelerde toplamda 214 (şube müdürü + TSM başkan yardımcısı) görev yapmakta iken öneri ile bu sayı 121 şube müdürü veya uzman olarak düzenlenmiştir.

                                                                            EK :2
 
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ
 
 
A) YÖNETİM HİZMETLERİ BİRİMİ
 
 
1.      Müdürlük ve bağlı birimlerde insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

2.      İlçe düzeyinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak ve bu amaçla ilçe içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirmek.

3.      Personelin sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

4.      Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek, aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

5.      Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

6.      Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek, mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

7.      Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

8.      Personel ile ilgili İlçe geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

9.       Vekil ebe / hemşire, işçi sözleşmeli ve hizmet alımı persnellerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

10. Sendikal faaliyetler ve sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek

11. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

12. 4483 sayılı Kanun uyarınca ilçedeki memurlar ve diğer kamu görevliler ile ilgli iş ve işlemleri yürütmek

13. İlçe disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak

14. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım , taşıma ve benzeri destek hizmetlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

15. Müdürlük ve bağlı birimlerinin genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek

16. 5018 sayılı Kanun ile 22-12-2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri ilçe düzeyinde yürütmek

17. Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerini belirlemek, demirbaşlarının satış , takip ve tahsil ile ilgili işlemlerini yürütmek

18. Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak

19. Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım , arşiv,idari ve mali hizmetlerin ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak

20. Tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sıunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla etkin stok yönetimi yürütmek, stok kayıtlarının İl Sağlık Müdürülüğünce belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak.

21. Afet ve acil durumlara yönelik ihtiyaç duyulacak haberleşme , ilaç , tıbbi ve teknik malzemelerin tedariki ile depolanması ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

22. Döner sermaye ( bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek

23. Müdürlük ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

24. Gerektiğinde müdürlük ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

25. Müdürlük ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımı, tadilatı ve mevcut tesislerinin yenilenmesi ile ilgli çalışmalar yapmak.

26. Personelin aday memurluk eğitimi ile mesleki eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, hizmet vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma  ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.

27. AR-GE faaliyetlerini yürütmek.

28. Personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi, veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programlarını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili birimlerden gelen  eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç görülen durumlarda eğitim programlarının planlanması, uygulanmasının koordinasyonu ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

29. İç Kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

30. İlçe düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemlerini projelerini takip etmek.

31. İlçe düzeyinde sağlık bilgi sistemlerini planlamak, temin etmek ve yönetmek, bunlara yönelik koordinasyon ile iletişim, tanıtım faaliyetlerini yürütmek.

32. İstatistiki verileri derlemek,  standartlara uygun olarak analiz etmek ve raporlamak.

33. Bilgi güvenliği politikalarının takip, kontrol ve koordine edilmesi ile gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetim yapmak.

34. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek.

35. E-imza ve mobil imza tedarik, idame ve kullanım süreçlerini organize etmek.

36. İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu taşınmazların  kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

37. İl Sağlık Müdürlüğüne ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasını sağlamak.

38. Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemleri yaptırmak.

39. İlçedeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek.

40. Bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.

41. Birimlere ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile İl Sağlık Müdürlüğüne ait bina , arsa ve tesislerin envanter kayıtlarının tutulması, planlanması, bakım- onarımının yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

42. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.

43. Sağlık hizmetleri sunumunda gerekli olan basın ve halkla ilişkiler, yangın- doğal afet planı, ulaşım hizmetleri ve sair destek hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
 
 
 
 B) 1.BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
 
 
1.      Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

2.      Aile hekimliği ile ilgili; yerleştirme, gruplandırma,gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, eğitim ve çalışma planları iş ve işlemlerini yürütmek.

3.      Aile hekimliği hizmetlerinin ilçe düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.

4.      Göç sağlığı kapsamında verilmesi gereken sağlık hizmetlerini sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdümü de gözeterek yürütmek veye yürütülmesini sağlamak.

5.      Koruyucu diş sağlığı, adli tabiplik ve ölüm bildirim, cezaevi, okul ve toplu yaşam alanları gibi yerlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve bu hizmetleri vermek veya verilmesini sağlamak.

6.      Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

7.      Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

8.      Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri, intiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması, otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar, çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını yapmak.

9.      Anne ve bebek ölümleri hakkında inceleme komisyonları kurulması, anne ve bebek ölümlerinin tespit edilmesi ve gecikme modellerine göre ölümlerin raporlanması, yenidoğana yönelik tüm tarama programlarının takibi, anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesinin sağlanması ile bebek, çocuk, adölesan, kadın ve üreme sağlığı konularında eğitimler düzenlemek.

10. İlçe düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

11. Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
 
 
 
 
C) KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
 
1.      Kanser erken teşhis ve tarama ile aktif ve pasif kanser kayıtçılığı hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

2.      Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmalarına  ve ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla çalışmak.

3.      Başta kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlar olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin programların ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak çalışmalar yapmak.

4.      Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin aile sağlığı merkezleri vasıtasıyla sunulmasını sağlamak.

5.      Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

6.      Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

7.      Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı ve Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programlarının ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8.      Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

9.      Ulusal Tütün Kontrol Programının ilçe düzeyinde uygulamasını sağlamak, tütün denetimlerini yapmak, İlçe Tütün Kontrol Kurulunun ve İlçe Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, tütün ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeler hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri düzenlemek.

10. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların planlamasını yapmak ve tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

11. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insangücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlaması ile soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

12. Çevre sağlığı ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin yapılmasını sağlamak, görev alanıyla ilgili ürünlerden  numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak ile sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 
 
 
D)  SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
 
 
1.      İlçe genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve İl Sağlık Müdürlüğü politikaları çerçevesinde denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak.

2.      İlçe genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütmek, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerini uygulamak .

3.      İl Sağlık Müdürlüğü tarafından izin verilen geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili denetleme yaparak İl Sağlık Müdürlüğü politikaları çerçevesinde yaptırım uygulamak.

4.      İlaç, tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

5.      İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık turizmi politikalarının uygulanmasını sağlamak, sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

6.      İlçede sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.

7.      Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikayeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak için İl Sağlık Müdürlüğüne sunmak.

8.      Laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek.

9.      İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak,değerlendirmek,kayıtlarını tutmak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.

10. İlgli mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.

11. Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış, denetleme iş ve işlemlerini yürütmek.

12. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerinin yönlendirilmesi, hizmetlerinin izlenmesi, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etüdlerinin yapılması, ihtiyaçların planlanması ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi çalışmalarını yapmak.

13. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının ve diş protez  laboratuvarlarının mevcut yasa ,emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi,açma,nakil ve kapatmalarda gerekli işlemlerin yapılması, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ile koordinasyonun sağlanması ve gerekli yaptırımların uygulanması işlemlerini yapmak

14. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri ,diyaliz , üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık yanık , yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerinin İl Sağlık Müdürlüğü planlamaları doğrultusunda ilçe düzeyinde izin ,tescil, denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yürütmek.

15. Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin yürütülmesi, toplum ruh sağlığı , palyatif bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması ,sağlık tesisleri ile ilgili birim ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak.

16. Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili,takibi ve denetim işlemlerini yürütmek

17. İlçe düzeyinde sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.
 
 
E)  İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BİRİMİ
 
 
1.      Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usül ve esasların uygulanmasını denetlemek.

2.      Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak.

3.      İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, ilçe düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanmasını takip etmek.

4.      Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler, tıbbi sarf depoları ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

5.      Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla kullanımının denetlenmesi düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemlerini yürütmek.

6.      Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına basılı veya elektronik dağıtımı ile hemofili teşhisli hastalara hemofili takip karnesinin düzenlenmesini sağlamak.

7.      Farmakovijilans ve kontrole tabi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi, denetlenmesi, bildiriminin yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

8.      Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının biyomedikal teknik hizmetlerinin sağlık hizmetlerine uygun şekilde işlerliğinin gözetlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

9.      Kalite standartları çerçevesinde tıbbi cihazların kalibrasyonları ve bakımlarını uygun şekilde yaptırılmasını sağlamak.

10. Optisyenlik ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürürtmek.

11. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve /veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.

12. Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemelerin üretildiği ve depolandığı iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, denetiminin yapılması , yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatma işlemleri yapmak.

13. Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgi kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.