2017 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı ve e-Sınav Uygulama Kılavuzu
1. GENEL AÇIKLAMALAR


MTSKS, karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik teorik sınavlar ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

MTSKS, 81 il merkezi ile başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda, 
merkez sınav yürütme komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır.

Ancak ilçe merkezlerinde sınav yapılabilmesi için; o ilçede sınava girecek kursiyer sayısının 
500’den fazla olması veya en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km’den fazla olan ilçelerde de kursiyer sayısının 200’den çok olması gerekmektedir. Sınav merkezi yeterlikleri taşımayan ilçelerde bulunan adaylar, en yakın sınav merkezi olan ilçe veya il merkezinde sınava alınacaklardır.

Kursiyerler, devam ettiği MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava 
girecektir.

MTSK teorik sınavları, yukarıda yer alan sınav takviminde belirtilen tarihlerde yılda 5 
(beş) kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler teorik ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Kursiyerlerin, öncelikle bir Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu 
teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sürücü belgesi olanlardan farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenler teorik derslerin eğitim ve sınavlarından muaftır.

Özel MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe millî 
eğitim müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden başvuruları kabul edilen ve elektronik onaylama işlemi yapılan kursiyerler MTSKS’ye girebilmektedir.

Kursiyer, en fazla 4 (dört) teorik, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir.

Sınav döneminde sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav 
gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) teorik (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olan ve sınava girmesi uygun görülerek sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört sınav dönemi sonunda da başarısız duruma düşenler, istemeleri hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört sınav dönemi daha sınava girebilir. Teorik derslerin sınavından dördüncü sınav hakkı sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ise ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Sınava girebilmek için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri 
arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında;

- hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve 
özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

- yangın, deprem ve benzeri tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi 
yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi sınavın yapıldığı günün akşamına kadar kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

Belgelerin doğruluğundan kursiyer, bilgilerin sisteme doğru işlenmesinden Özel MTSK 
müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

Teorik sınava girdikten sonra e-sınava başvuru yapmak isteyen kursiyerler sınavdan 15 
(on beş) gün sonra e-sınav için başvuru yapabileceklerdir.

Sisteme girilen adres bilgileri ve kursiyer fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
paylaşıldığından bilgilerin doğru girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli biyometrik 
fotoğraf olması ve kursiyerin yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir.

2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olup teorik (test) sınava girecek kursiyerler; A1, 
A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerine ait;

*İlk Yardım
*Trafik ve Çevre
*Araç Tekniği derslerinden sorumlu olacaktır.

2016 yılından itibaren ise ilk defa teorik (test) sınava girecek kursiyerler; “M”, “A1”, 
“A2”, “A” ,“B1” “B” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

*İlk Yardım 
*Trafik ve Çevre
*Araç Tekniği
*Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacaktır.

“D1” “D” “C1” ve “C” ve “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı 
arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır. 

2017 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuz

1. TANIMLAR

Kursiyer : e-Sınava başvuran kişi

e-Sınav : Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin 
her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılan sınavlar

e-Sınav Genel 
Merkezi : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan tüm e-sınav uygulamalarının planlandığı, yürütüldüğü, e-sınav salonlarından eş zamanlı alınan ses ve görüntülerin takip edildiği merkez

e-Sınav İzleme 
ve Kayıt Merkezi :  e-Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlenerek kayıt altına alındığı merkez

e-Sınav Merkezi : e-Sınav İzleme ve Kayıt Merkezi ile e-sınav salonlarının bulunduğu merkez

MTSK e-Sınav : Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Elektronik Sınav Uygulaması

e-Sınav Salonu : Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt 
sistemlerinin bulunduğu, kursiyerlere e-sınav uygulamasının yapılacağı salon

e-Sınav Yazılımı : e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan 
platform

Genel Müdürlük : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Teorik (yazılı) Sınav : Soru kitapçığı ve optik cevap formu kullanılarak belirli tarihlerde ve aynı anda yapılan merkezî sınav uygulaması

MTSKS : Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı

Özel MTSK
Modülü :  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülü

MTSK : Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

e-Sınav Randevu 
Sistemi : e-Sınav merkezinde uygun salonlarda sınava girmek için, randevu alınan, web tabanlı olarak çalışan yazılım

Teknisyen : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
ağ sistemleri, elektrik ve telefon hatları konusunda çalışan personel

2. GENEL AÇIKLAMALAR


Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), kara yollarında seyreden
araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.
e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her
türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır. Genel
Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü”
üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.
Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini
tamamlayan tüm kursiyerler ile hâlen teorik sınavda sorumluluğu devam eden kursiyerler e-sınav
başvurusu yapabilir. MTSK e-sınav uygulamasına başvuru yapan kursiyerler teorik sınava geçiş
yapamazlar. Tekrar teorik sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak)
doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.
Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3
(üç) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyerin
1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir
doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan
diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi
uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Sınav
hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması
gerekmektedir.
Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on
beş) gün sonra yeni bir e-sınav randevusu alabilir. Bu kursiyerler son katıldıkları
e-sınav uygulamasından sonra 45 (kırkbeş) gün içinde yeni bir e-sınav uygulamasına
başvurmadıkları takdirde 1 (bir) sınav haklarını daha kullanmış sayılırlar. Teorik sınava girdikten
sonra e-sınava başvuru yapmak isteyenler sınavdan 15 (on beş) gün sonra e-sınav için başvuru
yapabileceklerdir.
e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-sınav randevu
sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması
gerekmektedir. Kursiyerin sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa
sınav gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme
rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğruluğundan kursiyer, sisteme
bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli
eğitim müdürlüğü sorumludur.
Sisteme girilen kursiyer fotoğrafı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından fotoğraf
girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay
içinde çekilmiş, renkli biyometrik olması gerekmektedir.
2015 yılı ve daha önce Özel MTSK’ ya kayıtlı olup e-sınava girecek kursiyerler A1, A2,
B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerine ait;
*İlk Yardım
*Trafik ve Çevre
*Araç Tekniği
derslerinden sorumlu olacaktır

2016 yılından itibaren ise ilk defa e-sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre;
“M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;
*İlk Yardım
*Trafik ve Çevre
*Araç Tekniği
*Trafik Adabı
derslerinden sorumlu olacaktır.
“D1” “D” “C1” ve “C” ve “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı
arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav e-Kılavuzu

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.