31 Ocak 2015, Cumartesi

Şube Müdürlüğü İptal Yolunda

10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü atamaları içim mülakat yaptı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kıyamet koptu. Eğitim Bir Sen bile bu duruma isyan edip birçok ilde mülakata katılan üyelerinin sınav bilgilerini ve sonuçlarını topladı. Yazılı sınavdan çok yüksek puan alanların elendiği mülakat sınavı tam bir fiyaskoydu. Kimi adaylara 2 kimi adaylara 10 soru sorulması, kurulların farklı olması, kamera kaydının tutulmaması, objektif bir değerlendirmenin yapılmaması, hangi sendika üyesisin gibi sübjektif sorular bu mülakatların iptal edileceğini göstermektedir. Yargıya başvuracak mağdur eğitimcilerimizin bu yazıyı okumalarını tavsiye ederiz.

 

          Buradan şunu öncelikle belirtelim hukuksuz mülakatlarla yapılan atamalar yargıya başvurulduğu takdirde iptal edilecektir. Çünkü bu konuda yüzlerce yargı kararı bulunmaktadır. Mülakat mağduru eğitimcilerimiz, mülakat sonuçlarına itiraz etmelerine bile gerek kalmadan doğrudan dava açabilirler. İtiraz eden adaylar ise itiraz sonuçlarını bekleyerek dava açmalıdırlar. Dava masrafı ise 150 TL ile 180 TL arasında olacaktır. Yalnız dava açan mağdurlara tavsiyemiz dava dilekçelerinin talep bölümüne "10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Şube Müdürlüğü Mülakat işlemlerinin iptali talebimizden ibarettir." lafzını yazmalarıdır. Böylece bu tarihler arasında yapılan tüm mülakatlar iptal olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının;  her kesimden hatta Eğitim Bir Sen'den bile tepki gördüğü mülakat sonuçlarına göre atama yapması kişileri mağdur edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı biran önce yanlıştan dönmeli ve aklıselimle hareket etmelidir. Mülakatta kim kazandı derseniz; sendikanın hiçbir faydasının olmadığı, siyasi referansı olanlarla, görevlendirme olarak şube müdürlüğü yapanların kazandığı iddia edilmektedir.

 

            Mülakat eşittir torpil dedik çünkü bu ülkede herkes mülakatın torpil, adam kayırma, haksızlık, eşitsizlik olduğunu bilmektedir. Mülakat(torpil) ülkemizdeki hukuk kurallarına aykırı olduğu gibi evrensel hukuk kurallarına da aykırıdır her şeyden önemlisi insanlık onurunu zedeleyen bir uygulamadır.

 

            Objektif ve nesnel ölçütlerle yapılacak atamaların en iyi seçme aracının yazılı sınav sonuçları olduğu kamuoyunca bilindiği gibi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri kararlarıyla da içtihat halini almıştır. İdare Mahkemeleri ve Danıştay bu gibi sorunlarda ısrarla sınav sonuçlarına göre yapılacak atamaların objektif olacağından bahsetmektedir. Danıştay verdiği kararlarda sınav sonuçlarına göre yapılacak atamaların objektif ve nesnel ölçütlerin vazgeçilmezi olduğunu, sınav sonucuyla yapılacak atamaların hukuka uygunluğunu ısrarla vurgulamaktadır.

 

            Mülakat uygulamasının hukuka uygun olmadığına dair Danıştay Dairelerinin yüzlerce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun onlarca kararı bulunmaktadır. Biz bu kararlardan sadece bir kaçını örnek olarak vereceğiz:           

 

1) Danıştay İkinci Dairesi 22.01.2008 tarihli E:2007/1114 sayılı kararında; “sınav yapılmasının objektif değerlendirmenin ön koşulu” olduğuna ilişkin, “Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatin; kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınavla saptanması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır” ve ayrıca “adayların eşit koşullarda yarışmalarını sağlayan nesnel bir yöntem olan yazılı sınavın ana kural olarak öngörülmesi karşısında, eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcılıklarına sınavsız atama yapılabilmesine olanak sağlayan uyuşmazlık konusu düzenleme, anılan görevlere atanmada eşit kurallara tabi olma ilkesini ihlal edici nitelikte bulunduğundan, hukuka uygun görülmemiştir.”

            Ayrıca mülakat "Takdir yetkisine mutlaklık ölçüsünde bir etki kazandırmıştır. Takdir yetkisinin sınırlarını hiçbir kıstasla bağlı tutmayacak ölçüde genişlettiği için kamu personelinin mesleki anlamda kendini geliştirme isteğini sınırlayıcı bir sonuç doğurmaktadır. Hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğini daraltmaktadır. Kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyen yapısıyla kamu personeli açısından güvencesiz bir ortam yaratmaktadır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin bir vurguyu içermemesi nedeniyle en uygun personelin seçimini ve dolayısıyla kamu hizmetinin iyi işlemesini zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Diğer taraftan, dava konusu düzenlemede; yetkinin bu derecede kişisel değerlendirmeye açık olması, iyi niyetle kullanım halinde dahi, uygulanan işlemlerde büyük yanılgılara neden olabilecektir. Yapılacak değerlendirme hatalarının sonradan düzeltilmesi de oldukça güç bir uğraşı gerektirecektir. Sonuç olarak, takdir yetkisindeki mutlaklık; keyfi ve kamu yararı amacı dışında uygulamalara neden olabilecektir. Belirtilen nedenlerle, anılan Yönetmelik maddesinde hukuka uyarlık görülmemiştir." diyerek sınav sonucuna göre yapılacak atamalara verdiği önemi ve hukuksal geçerliliğini, boyutlarıyla vurgulamıştır.

 

2) Danıştay İkinci Dairesi 14.3.2007 tarihli E:2004/830 K:2007/1043 sayılı kararında; "Bu itibarla objektif değerlendirmeye imkân vermeyen ve subjektif kullanıma yol açacak niteliği bulunan EK-2 numaralı 'Yönetici Değerlendirme Formu'nda 'Takdir Puanı' bölümünün yer almasında hukuka uyarlık görülmemiştir."  gerekçesine yer verilmiştir.

 

3) Danıştay İkinci Dairesi 14.3.2007 tarihli E:2004/840 K:2007/1042 sayılı kararında; "Kamu hizmetinin yürütülmesinde belirleyici olan personel unsurunun nesnel bir şekilde kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi, meslek içinde ilerlemede ve yükselmede ehliyet ve başarının esas alınması gerekmektedir. Müdürlük görevlerine atamaların yapılmasında, kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınav  yerine mülakat sınavı düzenlenmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır." gerekçesine yer verilmiştir.

 

4) Danıştay İkinci Dairesi 27.4.2007 tarihli E:2004/8022 K:2007/1848 sayılı kararında; "Dosyanın incelenmesinden, eğitim kurumu müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularının Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek Yönetmeliğin 2 sayılı ekindeki Değerlendirme Formu üzerinde en yüksek puan alan ilk beş adayın Değerlendirme Komisyonunca Makama sunulması ve atamaya yetkili makamca uygun görülmesi halinde bu adaylardan birinin atamasının yapılması öngörülmüştür. Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatin; kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınavla saptanması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır. İptali istenilen düzenlemede yer alan aday sayısının fazlalığının; birinci aday ile beşinci aday arasındaki puan yelpazesinin olağanüstü bir şekilde açılmasına neden olacağı çekişmesiz olup, atamaya yetkili makamın, bu beş adaydan puanı en düşük adayı da atayabileceği göz önüne alındığında, böyle bir takdire imkân tanıyan ve objektif ölçütlerden yoksun olan bu düzenlemenin, liyakat ilkesine uygunluğundan söz etmek imkânsızdır. Öte yandan, bu adaylardan uygun görülmesi halinde birisinin atamasının atamaya yetkili makamca yapılması şeklindeki düzenleme; atamaya yetkili makamın öznel değerlendirmelerine ve mutlak takdirine yol açıcı nitelik arz etmektedir. Belirtilen nedenlerle, anılan Yönetmelik maddesinde hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesine yer verilmiştir.

 

5) Danıştay İkinci Dairesi 14.8.2006 tarihli E:2006/493 sayılı kararında; "Müdürlük görevine yapılacak atamalarda adayların eşit koşullarda yarışmalarını sağlayan nesnel bir yöntem olan yazılı sınavdan sonra, her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan sözlü sınav yapılması, yazılı sınavın nesnel sonuçlarını etkisiz kılacağından; Yönetmeliğin sözlü sınav öngören düzenlemesi hukuka uygun değildir." gerekçesine yer verilmiştir.

 

6) Danıştay İkinci Dairesi 7.11.2006 tarihli E:2006/878 sayılı kararında; "sınavın sözlü olma niteliği, idari yargı denetimini, işlemin yalnızca yetki ve şekil unsurları ile sınırladığından, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu yolundaki Anayasa hükmüne de ters düşmektedir." gerekçesine yer verilmiştir.

 

7) Danıştay İkinci Dairesi 28.01.2009 tarihli ve E:2008/7402 sayılı kararında; “sınav yapılmasının objektif değerlendirmenin ön koşulu”olduğunu belirtirken “Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatin; kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınavla saptanması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin en önemli güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinin sağlanmasından geçeceği de tabiidir. İşin ehline verilmesi ve hak etme durumunun mutlak anlamda sağlanabilmesi ise; ancak kriterleri objektif olarak belirlenmiş ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması, kamu yararı ve eşitlik ilkesine uyulması ile mümkün olabilecektir.” demektedir.

 

8) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD. İtiraz No:2009/1001 sayılı kararında; "Ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkânlardan yararlanılarak (elektronik ortamda görüntülü ve sesli) kayıt altına alınmamış olması nedeniyle, dava konusu mesleki yeterlilik sözlü sınavı yargısal denetime imkân sağlayacak bir biçimde yapılmadığından, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile 7-11 Temmuz 2008 tarihlerinde yapılan mesleki yeterlilik sınavı iş ve işlemlerinde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır".demektedir.

 

9) Danıştay Onikinci Dairesi 21.09.2011 tarihli ve E:2011/5607 sayılı kararında; "ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan KPSS dışında sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılması ve yapılma usulleri öngörülmüş olup yukarıda belirtildiği gibi nesnel bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi"demektedir.

 

10) Danıştay İkinci Dairesi 7.10.2009 tarihli ve E:2009/183 sayılı kararında; "Bu durumda, tüm unsurları itibariyle yargısal denetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin temini açısından; sözlü sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedeniyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."demektedir.

 

 

          Milli Eğitim Bakanlığının, 652 sayılı KHK ile mülakatı yasal zemine oturtmaya çalıştığı bir gerçektir fakat unuttuğu nokta Danıştay mülakat uygulamasına karşı çıkarken Anayasamıza, uluslararası hukuksal düzenlemelere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa vb. atıf yapmaktadır. Kısacası 652 sayılı KHK mülakatı yasallaştıramaz. Unutulmamalıdır ki çıkarılan kanunların her zaman doğru ve hukuka uygun olduğu söylenemez. Şube müdürlüğü mülakatı için açıklama yapan Eğitim-Sen ve Türk Eğitim Sen, genel yönetmelikte yer alan mülakat düzenlemesinin iptaline yönelik sendikalarınca dava açıldığını bu yüzden ayrı bir dava açmalarına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Bu açıklamaları doğru olmakla beraber eksiktir. Şöyle ki; genel yönetmelikte yer alan mülakatın iptali için dava açılmıştır fakat hukukta en önemli olgulardır biride uygulamadır. Mülakatın hukuksal normlara uygun olmaması yapılan mülakat işlemlerinin iptalini gerektirmektedir. Şube müdürlüğü mülakat işlemleri de kamuoyuna yansıdığı şekilde değerlendirildiğinde hukuktan uzak olarak yapılmıştır. Bu yüzden genel düzenleme kendi mecrasında devam ederken uygulamada gerçekleşmiş olan şube müdürlüğü mülakatlarının iptaline yönelik ayrı bir dava açılması hem süreci kısaltacak hem de iptali muhakkak kılacaktır. Mağdur eğitimcilerimiz sendikalardan bu haberi beklemektedir.

 

            Son sözümüz; mülakat uygulaması iptalleri ve kaosu getirecektir. Atalarımız ne güzel söylemiş "Görünen köy kılavuz istemez" ya da "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir". Bizden uyarması...

Yorumlar

 • HAKAN

  arkadaş paralelden kasıt usulsüz dinleme,takip,izleme yapan sonra da şantaj yaparak ak parti ve erdoğansız bir küçük türkiye isteyenler kastediliyor.sen alınma.ama kiminle beraber olduğunu ve kimlere hizmet ettiğini iyi düşün.çünkü kişi sevdiğiyle haşrolunacak güzel kardeşim.hatanın neresinden dönersen kardır.
 • PARELLE KAFAYI BOZANLAR

  yahu arkadaşlar edep diyorum size.paralel diye diye birbirimize düşman oluşturmayalım.ülke sadece ebs lilerin veya diğer gurupların değil hepimizin.cemaat müntesibi olmak paralellik ise ölümüne kadar paralelim varmı ötesi...ama şunu unutmayın vatanımı,milletimi ve bayrağımı en az sizin kadar seven bir şehit torunuyum varın ötesini siz düşünün...
 • easlan

  iptal olmazsa vebali çok büyük olur.
 • rüyanızda görürsünüz

  makam odamıza geldiğiniz zaman bile halen iptal iptal diye sayıklarsınız ama korkmayın belki size bir çay veya bir bardak soğuk su ikram ederiz.iptal olsun diye paralel yaygarası yapmak boş.meb gereğini yapmıştır.
 • can

  ben kazanamadım ama iptalinide istemiyorum nedenmi bende torpil aradım ama kimseyi bulamadım. bulana helal olsun ama benim vicdanım çok rahat kazananlar da boşuna ahkam kesmesin zaten o kadar zeki olsalardı ösym nin sınavında 70 değilde 90 alırlardı. herkesin kapasitesi ortada. 2 soruyla 2 dakika ile bilgi ölçülmez. ama torpil ölçülür.
 • KRONİK 2

  bu gece yarısı yazılanları takip etmek ..... pek iyiye benzemiyor.
 • zuhahaha

  b.k iptal
 • iptal

  mahkemeye tek tek basvurmadan sonuç alınmaz bu haberler yaygara olabilir 180 lira yatır idare mahkemesine ver sonra zaten iptallll
 • İPTAL

  e olacagı buydu.10 kurul oluşturursan bu kurullardakileri de görevlerine son vereceğim dersen onlar da tutar karsıdan kim varsa yüksek puan verir gecirir ne de olsa görevlerinden alınacaklardır. ben yoksam sen de yoksun derler ondan sonra haşhaşilere tese işe verirler yüksek puanı keserler ebsyi.
 • 81,66

  5 .kurul sizi Allah\'a havale ediyorum.
 • HAYALLERİM SUYA DÜŞTÜ

  iptalllllim
 • KOMSYON ÜYELERİ

  iptal olsun diye görüş bildirmişler
 • İPTAL DOĞRU KARAR

  iptal oldu ve doğru karar verildi sadece yazılı sınav
 • KRONİK

  vah kardeşim senin durumun iyi değil. gecenin bu yarısı iptal peşindesin. ah kardeşim ah bırak boş ver bir dahaki sefer kazanırsın 2025 te sınav var kesinmiş kardeşim çalış kazanırsın
 • MÜLAKATI KAZANANLAR

  içinizde çok sayıda gizli pararelci var
 • PARARELCİLER SIZMIŞ

  mite göre çok sayıda pararelci mülakatta yüksek puanlar almış
 • HAZMEDE HAZMEDE

  mülakatı kazananlar hazmede hazmede sindirin iptali midenize oturmasın sonra
 • İPTAL OLDU

  hak yerini buldu kazananlar haram yemekten kurtuldu
 • ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İPTAL

  hayırlı olsun
 • İPTAL İPTAL İPTAL

  60 soru varken neden 2 soru olsun
 • ŞUBE

  sınav iptal olacakmışşşşş kazanamayanlar bir daha sınava girecekmişşş ozaman belki kazanacaklarmışşş...hehe evet oldu siz kaybettikçe iptal olsun bi daha sınav yapılsın yav kardeş gidin bir hele yaaa. 2 hafta sonra atamalar başlıyor
 • MÜLAKATI GEÇENLER

  haram zıkkım olsun
 • İPTAL OLDU

  az önce açıklama yapıldı 2. emre kadar durduruldu
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN

  kazanamayanların sessini duydu işte
 • AVRUPA BİRLİĞİ

  avrupa birliği olayı takip ediyormuş kayırmalar çoooooookkkkkkkkkkkkk diye
 • ŞİMDİ DE KAZANANLAR DÜŞÜNSÜN

  iptal olursa ağlamayın ha....
 • EĞİTİM BİRSENLİ

  eğitim birsen il ve ilçe teşkilatları yeni liste vermişler
 • BAŞBAKANIMIZ

  başbakana çok saıda email ve faks gitmiş içlerinde bir tane dahi f.gülen mensubu varsa hesabını sorarım demiş
 • MEMUR SEN

  arkadaşlar gün boyu memur sen genel merkezdeydim. iptal falan istenmiyor asparagas haber. kazanamayanlar burada sadece ağlıyor
 • MÜSTEŞAR İPTAL OLABİLİR DEMİŞ

  ne dedim yanlış hesap bağdattan döner
 • hadi bee

  arkadaşlar iptal falan yok . ortamı karıştırma peşindeler yok bee. işinize arkadaşlar hadi
 • 5. kurul

  vicdanınız varsa rahat uyumazsınız
 • HARBİ

  kazanan kazanmayan herkes sadece yazılı sınav olsun demeli ve 4 yılda bir yapılmalı 4 yıl sonra kadro düşmeli
 • HARBİ

  şube müdürlüğü için tek yol yeniden ve sadece yazılı sınav
 • HARBİ

  mülakat yapmayı başaramıyoruz 40 fırın ekmek yemeliyiz
 • IPTAL OLMAMALI

  kesinlikle iptal olamaz.mulakatin ozniteligiyle sinav ozniteligi farklidir, cunku her sey kuru ezber bilgi degil.eger oyle olsaydi papaganlar sube muduru olurdu.ayrica sunu da unutmamak gereki ki mulakat sinavina o zor yazili sinavini asan kisiler girdi, yani kazanan herkes bilgi olarak sube mudurlugunu hakediyor...kazanan arkadaslara hayirli olsun...
 • BİLGE

  mülakatı kazananların birçoğu cemaatçi iptal olur kurullara f.gülen mensubları sızmış
 • HARBİ

  mülükatı kazananlar hüner sizde değil
 • Necmi

  arkadaşlar atamalar il emrine mi yapılır yoksa tercihler ilçe bazında mı açılır
 • Güç bende, ben yaparsam olur.

  mülakattan önce de bu haber siteleri daha önce yapılan mülakat sınavlarındaki hataları dile getirdi, danıştay'ın iptal gerekçelerine yer verdi. fakat komisyonlarda daha önce yaşanmış sıkıntılar için en ufak bir tedbir alınmadı. her türlü adaletsizlik sergilendi. kimileri de yüksek menfaatlerini düşünerek dürüstçe yapılan bir sınavdan söz ediyor. kime yutturuyorsunuz. ankara 11 şubattan 28 şubata kadar şaibe koktu nasıl duymazsınız.
 • BOŞUNA İPTAL BEKLEMEYİZ.

  çok üzgünüm sizin adınıza acınızı anlıyorum m mülakat iptal değil çok beklersiniz yaygaracılar
 • bülent

  arkadaşlar iptali boşuna beklemeyin.kamera diyen vatandaşlar mülakattan sonra hiç sesiniz çıkmadı niye belki torpilimle yüksek gelir diye beklendi.mülakat soyuttur,elde somut veri yoktur,senin o an ordaki varoluşun senin puanındır.neyin hakkını iddia edeceksin ha benim puanında okadar yüksek değil sadece 74 ne yapalım nasip.müdürlüktede birkaç ilde iptal yapıldı ama diğer yerleri bağlamadı.rahat olun sonucu görelim mevlam neyler eylerse güzel eyler kendinize iyi bakın .bak şu yazıyı yazanakadarda ömrümden 2 dk gitti.ömür tüketiyoruzda kimse oraya bakmıyor .hedef şb müdürlüğü ileri
 • sınavdan

  mülakattan 75 aldım. yeter artık bu saçmalıklarınız. mülakat iptal edilmelidir. bana 9 soru sordular 6 tanesini bildim 1 tanesi yorum sorusuydu ve yorum yaptım iki soru bilemedim. bu sorular da orta öğretim genel müdürü ve mesleki teknik eğitim müdürünün adı idi. mülaka saçmalıktı ve torpil çok oldu. benim torpilimde yok.
 • 7. kurul

  7. kurul üyelerine selamlar. acaba bana sordugunuz soruların 1 tanesini cevaplayabilirmıydınız. ya da merak ediyorum ösym sınavına girseydiniz 30 alabilir miydiniz acaba. yazık bizim gibi hakkıyla sınavı kazanmışları sizin le muhatap ettiler. ve 30 alamayacak adamların kryfine bırakıp başarısız kıldılar
 • Sayın Site Yöneticileri

  bu haber birçok sitede var. kopyala yapıştır bir haber. haberin kaynağı nedir? kim tarafından yazılmıştır. açıklayın lütfen.
 • MANİDAR

  keyfi atamalara sesiniz çıkmıyor,gecesini gündüzüne katıp mülakatta alnının akı ile başaralı olan arkadaşlara saldıran saldırana,efendim yazılıda bu kadar aldım da mülakatta elendim.arkadaşım mülakata gelirken yazılıda çok aldın diye sana çok puan verilecek şeklinde bir yönetmenlik maddesi var da bizim haberimiz mi yok.sayın site yöneticisi herhalde sürekli bu konuyu gündeme getirmeniz çok manidar.
 • yönetici

  bu kadar bencillik olur mu ya...beyzadeler rahatları bozulacak, ipin ucu kendilerine dokunacak diye, hak aramamızı yaygara koparmakla eşdeğer tutuyorlar...yahu kardeşim!...bal gibi hakkım yenmiş, akıllı olun biraz yaa...ne biçim insanlarsınız...size bişey diyen mi oldu...kıyamet sizin gibiler yüzünden kopacak....yazılıdan 81.66 yı geçtim, mülakat başlı başına bir sınav olsun, yazılıya saygı babında hiçbir duygu hissetmeyebilirler, beklemiyoruz da, şube müdürlüğünü 60 soru değil de zarftan çıkan şansa 2 soru mu belirleyecek, akıllı olun biraz...kaldı ki 2 soruyu da bildim....neye göre 60 veriyorlar...şimdi siz üzerinize alınıp rahatsız olacaksınız diye hakkımızı da mı aramayacağız...aldınız hakkınızı şimdi oturun oturduğunuz yerde, referans göstermeden aldıysanz eğer de ananızın ak sütü gibi helal olsun...bundan gayri bize laf söyleyene en kötü sözleri layık buluyor ve içimden sayıyorum...
 • ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR 2

  bir kurulda soruların altına kişilerin el yazıları ile cevapları yazdırılırken başka bir kurulda cevaplar yazdırılmadan sadece imza attırılmaz. bakın hala parti, milletvekili, sendika vs. aracılardan hiç söz etmiyorum. dolayısıyla; ben bu mülakata aslanlar gibi katıldım ve başarısız sayıldım. ama koskoca bir gerçek daha var ki bu mülakat aslanlar gibi yargıdan dönecektir. bir daha mülakat mı Allah korusun. makam ve mevkii uğruna bir sürü adaletsizliği gördükten sonra onurumla şerefimle son nefesimi vermeyi tercih ederim. saygılarımla
 • Adalet Mülkün Temelidir 1

  bende mülakata katıldım ve aslanlar gibi başarısız sayıldım. hiç önemli değil. zaten mülakata katılmadan önce de mülakat demenin iltimas demek olduğunu öteden beri bilirim. bunu herkes kendi vicdan mahkemesine arz ettiğinde böyle olduğunu görecektir. hakkı ile kazanan arkadaşlar elbette vardır ve olacaktır. kaybedenler içerisinde de gerçekten talihsiz olarak zarftan çıkan sorulara cevap verememiş olabilir. benim gönlümde yazılıyı kazanan bütün arkadaşlarım başarılıdır. önemli olan kazanmak ve kaybetmekte değildir. ilkeli, dürüst ve onurlu duruş sergilemektir. ilkesel olarakta tüm mülakatlar şaibe altındadır. dolayısıyla mülakatlar kaldırılmalıdır. ayrıca; aynı sınavda 10 kurul olmaz. kurullar arasında ölçme ve değerlendirme de farklı kriterler uygulanamaz. bir kurulda bir kişiye 2 soru başka başka insanlara 5-6 ve hatta 10 soru sorulmaz.
 • dikkat paralel cavrıyor

  sağdaki soldaki paralelciler çaktırmadan fitne çıkararak ve sanal ortamda yaygara yaparak mülakatı iptal ettirebilir miyim düşüncesiyle resmen kırk takla atıyor... yemezler geçti borun pazarı sür eşşeğini niğdeye...
 • 3. kurul

  lakayt pis adamlar önlerinde meyve pasta tabağı zıkkımlanıyorlardı zehir zıkkım olsun ,acaba diğer tarafta da öyle zıkkımlayabilecek misiniz
 • b.şehir

  arkadaşlar duyduğum kadarıyla danıştay mülakatı iptal etmiş bilgisi olan varmı
 • Mülakatasızlık

  ıtiraz edenler il milli eğitim ve ilçe midilli eğitim ve il milli eğitim müd yardımcılıklarına da itiraz etsinler bu atamalarda mülakat bile yok tamamen takdir yetkisi
 • Sınav İptal Edilmemeli.

  sözlü sınavda 7 sorunun 6 sını bildim 83 puan aldım.sözlüden çıkan arkadaşların çoğunluğu soruların zorluğundan ve hiçbirini yapamadığından yakınıyordu.şimdi herkes bütün soruları bilmiş ama hakkı yenmiş inanılacak gibi değil.
 • ERBAKAN HOCA

  rahmetli erbakan ne demiş siz gidi yaygaracılar sizi
 • Adil tavır

  sınava girenlerden hiç kimse benim sınavım kötü geçti demiyor alınacak kişi sayısı 1702 die her halükarda birileri elenecek sınav iptal edilip tekrar yapılsa yine birileri düşük alacak ve yine itiraz bunun sonu yok mülakat olduğu sürece hep itiraz edilecektir tek yol yazılı sonuca göre aramadırr
 • ATALARIMIZ

  bizim atalarımızda sınavın iptalini çok beklersiniz demiştir editör bey
 • mücadele

  iptal için sadece yorum yazmak yetersiz hak verilmez alınır ;mahkemeye gidersek kazanırız neden : 1.kamera kaydı yoktu, 2.verdiğim hiçbir cevabı kağıda yazdırmadılar 3.bazılarına 2 soru bana 9 soru sordular 4. teknolojiyi bilmemle ilgili hiçbir soru sormadılar ama puan vermişler 5.yönetmelikte sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yüzde beş iken yazılarına göre yüzde kırk olarak değerlendirdiler ,esas olan yönetmeliktir yazı değil vs....
 • Ak ak

  bu aradakurullarda çay meyve yeme içme kol geziyordu.bu doğru mudur.yeni öğle yemeğinden gelmişlerdi meyve servisi başladı koridorda.bi baktım içeri girdiğimde adamlar yemeye yumulmuşlar 5. kurullllll
 • zenci ebsli

  maalesef ben zenci ebsliyim, yönetimdeki ebslilere 90 üstü verildi lakin biz onlardan daha yüksek almamıza rağmen bizi barajın altında bıraktılar,ama şunu da bilsinler bizler de insanız ve istenmediğimiz yerde asla kalmayız
 • DURMAK YOK YOLA DEVAM

  önce şube müdürü olarak başlayalım inşAllah sonra ilçe il müdürlüğü daire başkanlığı vb. inşAllah
 • yemezler

  paralel son oyunu bu yemezler...egitim birliler patir patir kazandi. iptali isteyen paraleldir
 • 70-90

  70-90 arkadaşlar bunun ne demek olduğunu anladınız mı :))))
 • HAKAN 765

  hakancım sınavın iptalini çok beklersin kardeşim. nerede çalışıyon söyle ilk tercih orayı yapayım. okul müdürülüğü görevlendirmesi için yardımcı olurum kardeşim
 • EBS

  ebs li olmayan hiç heveslenmesin
 • NABİ AVCI

  sayın bakanım her şeyi için çok teşekkürler. harika bir yazılı ve mülakat geçirdik kazandık çok şükür.
 • ŞUBE

  mülakat puanım 87 kıskananları göreyim. 16 nisanda şube müdürüyüm imşAllah
 • SİTE VE İPTAL

  burada iptal diye yazınca millet gerçekten iptal edilecek sanıyor güldürmeyin adamı . tam gaz devam
 • mülakat çok iyi

  hiç boş yere suyu bulandırmayın bu iş bitmiştir. sınavın iptali söz konusu bile değil
 • mülakat

  mülakatta referansların nasıl işlediği hergeçen gün ayyuka çıkıyor.mülakatta kuruldan adam bulduğunu söyleyende var,siyasi torpil buldum ,bakanlıkta tanıdığım vardı söyleyende var.ilk günler sessiz kalan arkadaşlar yavaş yavaş anlatmaya başladılar.bu arada türkiyede bu işlerin referanssız olmadığını,referanssız mülkata neden gittiğimi söyleyip alay edenler de var.
 • vicdan

  ben de sınavdan 80 aldım ama sözlüde elendim kazananlar iptal olmasın diye yaygara koparıyor kaybedenler hakkı yendi diye bence eğitimci her şeyden önce kazansa da kaybetse de vicdanı evrensel ahlakta ne diyor diye düşünmeli çocukların geleceği adına üzülüyorum 2014 yılında.
 • hakan765

  burdan bile kazanan bazıa arkadaşların gerekli mesleki donanıma sahip olmadıkları halde kazandırıldıklarını söylem ve usluplarından görebiliyoruz.başka bir şey demiyorum.sınav iptal arkadaşlar .hafta içi duyurulur
 • ali

  niye müdürlük mülakatını iptal etmek için bu kadar uğraşmadı bunlar cemaatçi arkadaşlar yüksek puan almış ebs ye koltuk kalmamış .. riyakar olmayın lütfen meb kanunu geçti gıkınız çıkmadı ,mülatla müdürler atandı yine sessiz kaldınız .
 • tüh tüh

  tüh tüh yazılıdan 70 i zor alıp mülakattan 90 çekenlerin kalbi çarpmaya başlıyor,böle haber yapmayın sayın site yönetimi..
 • Hasan

  yazılı dahil tümü iptal olmalı paralel olabilir
 • her soruyu bilenlere-2

  ve hala sorulan soruların toplam değerinin 40 puan olduğunu anlayamayan kişilerin hak iddia ettiğini görmek "manidar.". her soruyu bilsen alacağın puan 40. boşuna yazıp durmayın artık "ben her soruyu bildim 60 aldım, 1 soruyu bilemedim 70 aldım..vs" diye. her soruyu tam olarak bildiysen 40 puanı almışsındır, gerisi diğer kriterlerden aldığın puandır. mülakatını gözünün önüne getir, nasıl selamladın, nasıl oturdun, nasıl kalktın, ses tonun nasıldı, konuşurken nereye baktın, vücut dilin ne anlatıyordu? şimdi diyeceksiniz ki "biz öğretmeniz,bunları biliriz."o zaman şöyle düşünün "sizden daha iyi bilenler var"diğer taraftan,bizler en az 10 yıllık öğretmeniz,ancak kuruldakiler de gökten zembille inmediler.
 • her soruyu bilenlere-1

  74 aldım, puanıma göre tercih yapacağım,inşAllah kazanırım.kazanamayan kişiler için söyleyeceğim birkaç şey;kurullarda kamera olmamasını sonuçlar açıklanana kadar dert etmeyen kişiler (torpilim tutarsa mantığı),sonuçlar açıklandıktan sonra tutturdunuz kamera da kamera. buna kim inanır,:)
 • mülakat 90

  yazılı 73 mülakat 90 torpil yok. mülakatta 2 zarf sorusu en az 10 sözlü soru doktora öğrencisiyim. teşekkürler 2. kurul
 • kıskançlar

  kazanamayanlar kıskanmayın. gelin size şube müdürü makamımda bir çay içireyim.
 • İPTAL Mİ ODA NE

  bu sınavı iptal ettirecek anasından daha doğmadı
 • VAY VAY

  sende az adam peşinde koşmadın dimi. bulamadın mı zuhahaha. harika bir kuruldu tşk.
 • Ak a gölge

  bu sınav şaibelidir o seviyesiz yazı yazanlar diyebiliyorlar mı torpilsiz hak yemeden kazandım diye.bağıra bağıra hakkımız gasp edildi.ben 80 yazılı puanı ile girdim mülakata ve bütün sorulara cvp verdim.arkadaşlarım devlet gibi kadınsın derler hep anlayacağınız diğer vasıflarımda oldukça uygundu ama 67 sonuç.beni sınav puanımı öğrenmek için arayan herkes şaka mı yapıyorsun dedi.ve ilime dönüp baktığımda il başkanının kardeşi ve paralelcilerdi kazananlar. ben bugüne kadar haketmediğim hiçbirşeyi talep etmedim ama bunu haketmiştim. her ne şekilde olursa olsun hakkımı arıcam.
 • Uslüp

  eğitim camiası yakışmayan söylemler içinde. devlet geleneğine yakışmıyor. hele eğitim camiasına hiç.
 • 95 puan

  sınavı bal gibi de kazandık ama mülakatta hakkımız yendi sen kendine bak düzelmezse de canımız sağolsun 95 alana 55 70 alana 98 vermek içine siniyorsa içinle yaşa
 • ADİLANE

  adil bir mülakattı tüm kurullara teşekkürler
 • SİBER SALDIRI

  kazanamayanlar siber saldırıya geçmişler . hele bir ortalığı bulandıralım belki iptal ettiririz ama nafile çok güzel bir sına ve mülakat geçirdik sizde çalışın bir daha olur 35 sene sonra
 • KARA POLAT

  cemaat sınavı iptal ettirmek istiyor ancak gücü yetmez
 • bu saatten sonra

  bu işi mahkemeden başkası çözemez.
 • HABERİ HABER

  yaw delinin biri kuyuya taş atmış misali sayın sınavı geçen arkadaşlar cvp yazmaya bile değmez gülün geçin
 • GARDAŞŞ GARDAŞŞŞ

  zorunamı gitti gardaşşşşş sınavı kazanamadın kazananlara şans dile bari nisanda atamamız var hahahha
 • elenen elenen

  sınavı geçemeyenler ne yapacaklarını şaşırdılar onlar için üzülüyorum
 • ne biçim memur sitesi

  sayın site yöneticisi; sizin siteyi tarafsız haber yapan memurlara doğru haber veren site olarak bilirdim yanılmışım böyle bir habercilik anlayışı olmaz önce sıralama listesi bir yayınlansın ona göre inceleyerek yorum yapalım bana göre yapacağınız haberde bir an önce meb mülakatı geçenlerin listesinin ne zaman yayınlanacak üzerine haber yapmalısınız. sınav sonuç listelerinin yayınlaması gerekiyor. yayınlanmazsa şaibe olabileceği üzerinde durulmalıdır. bu konuların üzerinde durulmalıdır. hakkıyla kazanan arkadaşları varsa telaşa sürüklemeye gerek olmadığını düşünüyorum çünkü heberin başlığını okuyunca gerçekten sınav iptal olmuş izlenimini yaratıyor haberi okuyunca boş yalan haber olduğunu görüyorsunuz böye haber yapmaya devam edecekseniz sitenizi takip etmemeyi düşünüyorum
 • aga bey

  sınavı kazanamayanlara müjde: siz sınavdan 70 alana kadar mülakata devam edilecekmiş duyum aldım
 • ebs itiraz etmiş

  arkadaşlar sonuçlara daima hak ve adaletin yanında yer alan sendika itiraz etmiş ama bunu çok dillendirmek istemiyor çünkü ebs ye haksızlık yapıldı
 • Niye

  sayın site yöneticileri hiç bir konuyu bu kadar gündeme getirmemiştiniz. yoksa siz de kazanamayanlardan mısınız ? tamamem kazanamayanların iftira ve uydurmaları,kara propaganda,paralelcilerin ayak oyunları,mülakatı herkes kazanacak diye bir kural yok, son derece güzel bir mülakat olduğu için hesabınıza gelmiyor olsa gerek.aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış.
 • zorunamı gitti

  sınavı kazanamayanlar bırakın artık şu işleri demek ki sizden daha iyileri vardı kabullenin oturun oturduğunuz yerde
 • ekrem ala

  yazılı sınavdan 90 alıp ta iki kelimeyi bir araya getiremeyenler şube müdürümü olacaktı tabi ki sözlü sınav şart
 • ebs den haber var milleti yanıltma

  ebs den haber var kardeşim;neden yanlış bilgi veriyorsun ebs üyeleri dahil birçok kişi haksızlığa uğramıştır.ben görüştüm bizzat bu işle gen.bşk yrd.ramazan çakırcı ilgileniyor ve de çok ciddi bir çalışma var şu an bu konu ile ilgili
 • karar

  ben de verecegim masrafda bişey yok 176 lira
 • sonuna kadar

  180 e işlem tamam mahkemede görüşürüzz
 • istatistik

  4 bin ebsden 1200ü 2bin eğitim iş,sen ve tesden toplam1700 kazandı yani ebsden 2800 kişi diğerlerinden toplamda 300 kişi kazanamadı yüzde 30 azınlık diye yazan oku da öğrennn
 • vay vay

  mülakatı araya adam sokarak kazananlar vicdanınız rahat olur mu sanıyorsunuz?
 • mülakat

  iptal hem de pasalar gibi yalnız bireysel olacak toplu iptal bekleyenler yanılır davalar sahsidir hataya düşmeyin
 • yazıklar olsun

  ben kamuajans sitesini ciddi, güvenilir bir haber kaynağı olarak bilirdim. ama görüyorum ki kaynağı belli olmayan, manüpilasyon kokan haberler yayınlarmışsınız. daha fazla güven erozyonuna uğramak istemiyosanız bu haberi derhal yayından kaldırmalı ve bir tekzib yayınlamalısınız. aksi halde bu iftira ile türkiye cumhuriyeti devleti'nin milli eğitim bakanlığını töhmet altında bırakmış olacaksınız.
 • iptal olacak

  180 liraya idari mahkemelerde işlem biter sonrasını torpilliler düşünsün
 • sube mülakatı iptali

  toplu iptal yok bıreysel basvuranlar hakkını arayabilir diğerleri vaz gecmiş sayılır haberiniz olsun sakın bu hataya düşmeyin
 • Ne bu müdürlük sevdası

  Allah aşkına şu öğretmenlerin hepsini müdür mü yapacaksınız ne yapacaksanız yapın da kurtulalım be. yeter artık, ne bu müdürlük sevdası... çocuklarımız ne olursa olsun kimin umurunda değil mi????
 • ak69 (zuhahaha)

  ak68 kardes bi kac defadaha yazarsen senı belkı kale alıp 2-3 puan verirler.yazmaya devam et. ne demişler drmk yk yl dvm.
 • ADİL BİR SINAVDI

  hak eden kazanmıştır. iptal falan yok burada birbirinizi avutun siz
 • ebs den haber var

  ebs yetkilileri görüştüm. kendileri sonuçlardan gayet memnun olduklarını söylediler. sendika olarak mülakatın olması gerektiğini ve sonuçların gayet normal olduğunu belirttiler.
 • hadi bakalım....

  mülakatı kazanamayan arkadaşlar. boşa çırpınmayın. herşeyde bir hayır vardır... siz de önünüzdeki maçlara bakın artık...
 • mülakat mağduru

  yorum yapanlardan tam güdülecek koyun kıvamında olanlar daha düşündürücü ve kan dondurucu... mülakatta hakeden etmeyen kazandı diye bir zırvalık yok...nasıl bir iştir anlamadım....2 soruyla, birden salak yerine konacaz nerdeyse....üstelik cevabını bildiğimiz halde...ne günlere kaldık varya...
 • SELİM YAVUZ

  hadi iptal oldu ne olacak yeniden mülakat olmayacak mı o mülakat daha mı adil olacak. mülakatın iptali daha çok kaos getirir. bir takım insanlarda bu bahaneyle kaosu artırmak istiyor. kazananın ne suçu var en azından ona engel olmayın.
 • DURU

  farz edelim ki torpil olmadı, peki 10 ayrı kurulun herkese farklı sayıda ve hiç konularla ilgili olmayan alanlarda soru sorması hak ve hukuka uygun mudur? eğitimci olarak daha neyi savunuyorsunuz arkadaşlar. mesele sen ben değil mesele eğitimin düştüğü içler acısı durumu...
 • anti-bir-sen

  ne oldu eğitimbirsen.siz neden itiraz ediyorsunuz ki.siz istemediniz mi mülakat yapılmasını.yoksa yağlı kazık size doğru mu döndü.
 • ADALET

  sınavı kazanamayanlar %30. kazananlar % 70.azınlığın sesi çok çıktığı için haklılarmış gibi görünüyor.haklılar sessiz çoğunluğu oluşturuyor.
 • öğretmen yönetici

  davayı kaybetme şansının zayıf olduğunu düşünüyor ve hissediyorum da....olurda kaybedersek dava masrafları ne kadar olarak döner bize, bilen varsa? eee...malum zaten mülakatmış bilmem neymiş masraf ettik bari bunda çakılmayalım....1000 tl ortalama rakamlar söylendi bana ama net değil ...
 • idareci vatandaş

  özel isimleri yazarken daha dikkatli olmalısın, dikkate rağmen yanlış yazdıysan ve de şube müdürü adayıysan vay halimize...
 • iptal

  seve seve mahkemeye gidecegim seve seve de iptal ettireceğim torpilliler size de seve seve
 • diyarbakır

  e hikmetse burada ebs sendika yöneticilerine doksan üstü verildi diğer ebs liler ise fıss
 • 3. kurul

  .kurul nasıl oluyor da birine 2 soru sorup 93 veriyor ; diğerlerine de 10 soru sorup kırk veriyor nerde Allah korkusu
 • idareci doğru söyler

  idareci arkadaşa aynen katılıyorum
 • irfan

  bilseydik... bizde aktif eğitimsene geçerdik... banko 80 üstü alırdık
 • ne mülakatı

  5 dakikada bir insanın şube müdürü olup olamayacağını anlamak için müneccim olmak lazım. torpil kılıfı (mülakat). ben öğretmen değilim. burada yazanların çoğu öğretmen. bu mülakat haksızlığını savunan öğretmenler bu durumu anlattıklarında öğrencilerine bile laf anlatamazlar. isterseniz bir deneyin. ne diyeceksiniz yazılıda 80 alan birini 70 aldığım halde mülakatta torpille geçtim. sizde okulda yazılıları kaldırın mülakat yapın. iyi olur aslında.
 • sina çölü

  şube müdürlüğü sınavına girdiğimizde herkes biliyordu ki (yönetmelikte gayet açık ve net) sınav notu sadece mülakatalara gidebilmek için bir araçtı.sınavdan alacağımız notun bunun dışında bir ehemiyeti yoktu.burda yorum yapana arkadaşlara baktığım da bir çoğunun sınavdan şu notu aldım aldı ama elendim sözünü bu yüzden pek rasyonel bulamıyorum.evet mülakatın somut bir değerlendirme ölçeği yok bunu da inkar etmiyorum bundan dolayı mülakatta düşük not alan arkadaşların feryatlarına da kayıtsız kalmayı doğru bulmamakla birlikte mülakattan aldığını notun sınav puanınından düşük olmasını mülakatların iptal olmasına gerekçe olarak ta kabul edemiyorum.saygılarımla
 • :)..

  gülüyorum... üzülüyorum... yuhluyorum....
 • GARİBAN

  bulunduğum ilde mülakatan ağlayarak çıkan arkadaşın puanı 95 olmuş paralel yapının tükçe olimpiyatları saçmalığı için arabalarla insan taşıyan kişi sınav puanı 71 mülakat sonucu 95 olmuş.. benim gibi garibanlar ise sınavdan 80 almışız mülakata elenmişiz. peki soruyorum benim günahım ne. 3 ay boyunca dışarı çıkmadım sınava hazırlandım. kul hakkı yemek hangi dinde var. hakkımı haram haram haram ediyorum. inşAllah çocuklarından çıkar.
 • iptal olmalı

  zaten idarecilikler görevlendirme ile olacaksa tekrar sınav falan nedir anlamıyorum kesinlikle iptal olmalı
 • idareciye

  hangi ülkede,hangi şartlarda,kaçıncı sınıf demokrasiyle yaşıyoruz
 • Sadece bireysel itiraz yapılabilir....

  1-)bu sitede 8 şubat 2013 tarihinde yayınlanan haberde başlık aynen şu arkadaşlar anayasa mahkemesi mülakata vize verdi haberin içeriğinin okuduğunuzda şunu görürsünüz mahkeme chp nin yaptığı mülakat itirazını reddetti.. 2)şube müdürlüğü sınavı iptal davalarına kişiler ancak bireysel olarak dava açabilirler. herhangi bir kurum ve stk davaya müdahil olamaz. yani kişiler ancak kendi sınavlarını iptal ettirebilirler. tüm mülakatın iptal edilmesi gibi bir karar aldıramazlar. selamlar...
 • murat

  şimdi bakıyorum da kul hakkı yiyerek torpille yüksek puan alanlar gasp ettikleri puanları korumak için utanmadan yazıp çizmeye de başladılar. bu ülkede mülakat torpil' dir. kendinizi kandırın da bizi kandırmayın. hele kimseyi ahmak yerine koymayın. ayıptır, yazıktır, günahtır.
 • sinan fenci

  eğitek ten gelen 40 soru kimlere verildi .çıkar ortaya......sendikada çözülen sorular aynı mı acaba....
 • MURAT

  idareci rumuzlu arkadaş kendini kandır da bizi kandırmaya çalışma. haydi torpille milletin hakkını yiyorsunuz da bari milleti geri zekalı yerine koymayın.
 • abs

  bu yazılı sınav da yeniden yapılmalı.
 • ömer

  sayın "idareci" yanlış düşünüyorsunuz.
 • İDARECİ

  herkes biliyor ki bu mülakat son yılların en adil mülakatlarından biri oldu. ankarada'yken de ankarada'n ayrıldıktan sonra da kimse tek laf etmedi komisyonlara. hatta sitelerde komisyonların yetkinliğinden övgüyle bahsediliyordu.kazanamadıktan sonra kara çalmanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum.
 • bezirgan

  nafile uğraşmayın paralellere uyduluk yapmayın bakanımızın ve müsteşarımızın emekleri ortadadır her kes aklını başına alsın özellikle de ebs genel merkezi.
 • samed

  10 kurul 10 ayrı değerlendirme bu bile tek başına iptal sebebidir.
 • CATALAN

  1)bu sitede 8 şubat 2013 tarihinde yayınlanan haberde başlık aynen şu arkadaşlar anayasa mahkemesi mülakata vize verdi haberin içeriğinin okuduğunuzda şunu görürsünüz mahkeme chp nin yaptığı mülakat itirazını reddetti.. 2)şube müdürlüğü sınavı iptal davalarına kişiler ancak bireysel olarak dava açabilirler. herhangi bir kurum ve stk davaya müdahil olamaz. yani kişiler ancak kendi sınavlarını iptal ettirebilirler. tüm mülakatın iptal edilmesi gibi bir karar aldıramazlar. selamlar...
 • bilgiç

  birileri her şreye karşı sınava karşı ki sadece yazılı sınav sonucuna göre yönetici atanmamalı. mülakata karşılar. sınavsız atamaya karşılar eee. ne olacak????.
 • mkk

  eğitim sen nin açmış olduğu ekim 2013 tarihli iptal davası sonuçlanmak üzere mülakat komple iptal edilecek. hak yerini bulacak.
 • R.T.

  sayın eğitimci kardeşlerim ; bırakın şu ayrıştırıca "paralel yapı, falan filan" ayıp ayıp!... elinde belge mi var , kayıt mı var. paralel yapı diye tutturmuş sunuz. bu laflar siz eğitimcilere yakışmıyor. yarın sular durulduğunda söylediğiniz bu laflardan pişmanlık duyarsınız ama!.... iş işten geçmiş olur. sizleri insafa davet ediyorum. mahkeme kararı mı var ki insanları bu şekilde yaftalıyorsunuz. not: ben de mülakata katıldım ve 48.40 aldım. 3.kurulda girdim. hakkımda böyle hayırlısıymış. ne yapalım, mülakatın olduğu yerde ne zamandır haktan ,adaletten bahseder olduk. ne olur kulun hatırı yoksa bari biraz hak'kın hatırı için: ne olur rica ediyorum. Allah rızası için
 • NEYİN PEŞİNDESİNİZ

  arkadaşlar bakıyorum mülakattan düşük alanlar yazmışta yazmış. hiç boş yere heveslenmeyin iptal falan yok. hani anlıyorum sizi buralarda yorumlar yapalım ortalığı karıştıralım belki kamuoyu yaratır sınavı iptal ettiririz. valla kimsenin gördüğü bildiği yok burada yazdığınız burada kalıyor sanıyorsunuz ki tüm camia bunu konuşuyor yok yok değil aha yarın bu haberde kalkar zaten hoşçakalın. benim mülakat point 85
 • İPTAL OLMAMALI

  iptal olmamalı ( zaten olmayacak ) hiç hak yenmedi
 • adil

  yapılan yorumlara bakıyorum da yazık diyorum şu an bu mülakatı kazanmış olabilirsiniz ama herkes hakkınız ile kazanmadığınızı biliyor. daha birde ahkam kesmeyin adil mülakattı diye. ilahi adaleti unutmayın. orda torpil geçmiyor. benim yazılım yüksek olmasına rağmen mülakatı geçemedim vasfı taşımadığımdan mı yoksa soruları bilemediğimdenmi ikiside değil.cevabını herkes biliyor. sendikamda yok.
 • kurul 3

  asıl emek yazılı sınava verildi.yazılı sınavda yüksek puan alanlar bende dahil barajın altında kaldık. yönetmelikte 3,5 katı adayı çağırıp mağdur edenler,10 tane kurul kurup objeltifliği ortadan kaldıranlar ve hakkaniyetle karar vermeyen kurul üyeleri büyük kul hakkına girdiniz ve asıl kaybeden siz oldunuz.paralel yapının bu işte parmağı olduğunu düşünüyorum.bu mülakat hemen iptal edilmelidir.eğer zerre kadar adaletiniz varsa..teşekkürler kamu ajans
 • Mülakatın Olduğu Yerde...

  mülakatın olduğu yerde, lütfen adil olunmasını beklemeyelim... onun için arkadaşlar, şu kurul, bu kurul, yazılından şunu aldım, sözlüden şunu verdiler gibi muhabbetler baydı artık... eğer bir mücadele vereceksek, şu mülakat denen zırvalıktan kurtulmak için verelim. mülakattan kazanan arkadaşları da tebrik eder, görevlerini layıkıyla yerine getirmelerini temenni ederim...
 • eko

  baştan mülakat olacağı belliydi. mülakatta bilgi ölçmenin öncelikli konu olamadığını da herkes biliyor. e kardeşim 5 dakikada mı anladılar diyene de ne yapsalardı günlerce gözlem mi yapsalardı diyorum.
 • iptal olmalı

  iptal olmalı,çok hak yendi
 • EDİTÖRÜM

  bir sürü şey koymuşsunuz haber olarak ne alaka ya. sınavı kazananların %90 ı memnun mülakattan
 • KARAR VERİN ARTIK

  kamuajans karar ver artık daha geçen hafta mülakatlar on numara geçti. meb i takdir ediyoruz diye haber yapan siz değilmiydiniz.
 • Hak hukuk

  ben bugüne kadar haketmediğim bişeyi ne istedim ne de mücadele ettim.bu mülakatın iptali için ne gerekiyorsa yapacağım.hakkım torpilim olmadığı için çatır çatır elimden alındı.yoksa neden bu kadar feryat olsun ...
 • ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GİTTİ

  bide müdürlükte gitti şimdi ne olcak o nedenle mi iptal istiyorsunuz iptal yok arkadaşlar. ebs bilinçli sanki itiraz ediyormuş gibi yapıyorlar.
 • ali güleç

  ayın kamuajans! mülakat sonuçları açıknmadan önce mülakatın objektif kriterlerden yoksun olduğundan bahsetmemiştiniz. sonuçlar açıklanıp beklediğiniz sonuçları göremeyince mi aklınıza geldi mülakatın objektif yapılamadığı. mülakatın iptali için yaptığınız bu gayretler sonrası tarafsızlığınızdan artık nasıl bahsedeceksiniz. ayrıca bu mülakatı sizin gibi sitelerin haberleri iptal ettirmesi hukuken mümkün değil. olsa olsa yargı kararı gerekir. şayet yargıdan böyle bir karar çıksa dahi bu bireysel bir karar olacaktır. mülakatın tamamını kapsamayacaktır. bu gerçeği bilmenize rağmen şayia çıkararak üç hafta boyunca on kurulda görev alan bakanlık bürokratlarını şaibe altında bıraktığınızın farkında mısınız? bütün bunlara rağmen hala bu tür haberler yapmakta ısrar edecekseniz, si
 • Gerçek

  bu yazı gerçeğin taaaa kendisi.sayın bakanım şu durumda bu mülakat iptal edilmelidir.çünkü haklıyır.mülakat tam bir fiyaskodur
 • Hadi ya,

  bu haber neden kalksın yoksa merkez ilçe başkanının kardeşi sen misin?buyuk hak kaybı ve gasbı vardır.sınava 5. kurulda girdim yazılı puanım 80 bütün sorulara doğru cevap verdim ama nafile torpilim yoktu,öbür dünyanın da torpili var mı acaba...kesinlikle mülakat iptal edilmelidir.ilime dönüp baktığımda il birincisi merkez ilçe başkanının kardeşi diğerleri de paralelciler.....
 • canbey

  eğer bira adalet bu topraklarda işliyorsa şaibeli mülakat iptal olmalı
 • MÜLAKATZEDE

  sınavı kazanamayanlar lütfen ya
 • BAYDI

  editör lütfen bu haberi artık kaldıralım. baydı çünkü atı alan üsküdarı çoktannnn geçti
 • SADECE GÜLÜYORUM

  son çırpınışlar artık. mülakat çok iyiydi hak edenler kazandı
 • Haberi Kaldırın.

  bu haberi kaldırın artık, insanlar gerçekten sıkıldı.
 • serdar

  mülakatta kaç kişi başarılı oldu bilen var mı?
 • ses kaydı

  mülakatta kendi kendine ses kaydı alanlar varmış itiraz edenlerden adamlara bak ya mahkemede kullanacaklarmış iptal ettirecekler heralde birisi kurul üyesini arayan birinin görüşmesiniz aradığı anda ceğten kaydetmiş işe bak ya bu ne böyle inşAllah doğru değildir
 • kulislerde

  edindiğim bilgiye göre sözlü sınav esnasında kurul üyeleri evrakları belirli bir standarta göre tutmamış sınavın iptali görevde yükselme eğitimi (yazılı sınava göre münhal kadronun 2 katı yönetmelik değişikliği ile ) diğer husus açılacak dabvalara savunma vermemek suretiyle iptal edilmesini sağlama bu 2 husus görüşülüyor zararın neresinden dönülürse kardır deniyor sanırım hayırlısı...
 • Herşey adil gerçekleşti.

  arkadaşlar yazılı sınav da, sözlü sınav da adil bir şekilde gerçekleşti. yazılı sınavda yüksek almış olunabilinir ama adamın gerçekten bu görevi yapacak yetenek ve liyakatı yoksa ne yapacaksınız. komisyonlar gerçekten görevini yaptı. insanlara haksızlık etmeyin, iftira etmeyin.
 • EH BE KARAR VERİN ARTIK

  kamuajans karar ver artık daha geçen hafta mülakatlar on numara geçti. meb i takdir ediyoruz diye haber yapan siz değilmiydiniz.
 • mehmet ada

  sınavdan 70 alan sözlüdende 70 alnası gerekiyorsa sözlü sınav niye yapılıyorki kazanamayanlar çırpınmayın
 • öğretmen

  mülakatta düşük puan alanları atayın o zaman çok adaletli olur. zaten bir yerde kavgayı bitirmek için haklı olana sen haksızsın dersen orada kavga biter. haksıza haksızsın dersen haksız haksızlığını kabul etmeyeceği için orada kavga bitmez.
 • ali baş

  şu sınavı kazanamayanlar hala konuşuyorlar ya bırakın bu işleri sınavda sözlü olacağını biliyordunuz okuduysanız tabi ki ama yönetmeliği bile okuduğunuzu sanmıyorum
 • polat kara

  sınavı kazanamayanlar artık bırakın şu işleri kabullenin oturun oturduğunuz yerde da fitne katmaya çalışmayın kendinizi boşyere yormayın
 • anca gidersiniz...

  sınavda ses yok, mülakat sürecinde ses yok. ama mülakatta yetersizliğiniz telscil olunca, istediğiniz puanı alamayınca her türlü çirkefliği mübah görüyosunuz. peki alnının teriyle kazanan, kaç kişi olursa olsun onların hakkı ne olacak. bırakın bu çirkefliği...
 • nasıl olacak

  kadro 1700 birileri illa elenecek o zaman herkes istediği puanı alana kadar sınav mülakat yapalım
 • HACI

  çözümü var. kazananlar elensin kazanamayanlar kazandı sayılsın.belki o zaman ağlamayı bırakırlar
 • ADALET HERKESE LAZIM

  bizim ilimizde mülakatta yüksek puan alan 7 tane paralel yapının adamı var. gayet sevinçliler. bir ok bes li kaliteli adaylada barajın altında kaldı. en önemli itirazımda komisyonlar arası puan vermedeki fark. 2. komisyon çok cimri davranımış. kul hakkı yemiş ben hakkımı helal etmiyorum.
 • yasal

  sınav yapılırken mülakat yapılırken her şey normaldi de puanlar açıklanınca mı anormal oldu ,mülakat yasal bi kere onun için iptal olmaz
 • hasan

  arkadas iptal olursa nereye kadar . bir daha ki mulakatta da birileri ayni seyi soyler. bence bu paralel mulakati iptalettirmek istiyor
 • arakdaşım

  sorulara doğru cevap veremediniz demişsin.ozaman cevapları yazmamıza müsaade etselerdi.
 • ADALET

  arkadaşlar, iyi puan alana kadar sınavları iptal edelim.
 • realist

  niye çırpınıyorsunuz ki. bu ülkede eğitim hükümet politikasıdır devlet politikası değil. hangi hükümet gelse aynısını yapar. herkes kendi ekibini kurmak ister. bu arada tes liyim mülakat puanım 87. komisyon ineklere değil, liyakat ve duruşa önem vermiştir. doğrusu da budur...
 • adalet

  adalet adına, kul hakkı adına iptali gerekir
 • eski ebsli

  sanki ebs mülakatın böyle olacağının bilmiyordu.oyunun kurallarını siz belilediniz.şimdi mızıkçılık yapıyorlar.
 • Ercan GÜNDEM

  sizin adalet anlayışınız yerin dibine batsın. bu kul hakkının vebalini nasıl ödeyeceksiniz. sınav arifesinde yönetmeliği değiştirerek zaten şaibelere meydan verdiniz. bari adaletten haktan hukuktan bahsetmeyin...
 • mülakat eziyetti

  birileri çıkarları için gerçekleri görmüyor.mebin mülaakatta yaptığı bir zulümdü.insanlar çok azını dile getirdi...
 • adalet herkese lazım

  sınavdan 70 alıp yazılıyı zorla geç, mülakattan 90 al.oh ne adalet ama.insanların geleceği birtakım insanların iki dudağı arasında olmamalı.herkes üzerine düşeni yapmalı.adalet herkese lazım.yazık oluyor bu memlekete
 • gerçekci

  çok kolay 5900 kişi yazılı sınavı kazanmışı.normları tekrar belirleyip hepsine atarsınız.olur biter
 • adalet herkese lazım.

  sınavdan 70 alıp yazılıyı zorla geç, mülakattan 90 al.oh ne adalet ama.insanların geleceği birtakım insanların iki dudağı arasında olmamalı.herkes üzerine düşeni yapmalı.adalet herkese lazım.yazık oluyor bu memlekete
 • MUŞ

  arkadaşlar muş tan eğitimbir yönetiminden biri sınavı 70 alarak zor geçti mülakatta 92 verdiler. diğer bir eğitimbirli şube müdürüne mülakatta 97 verdiler. al sana adalet.
 • atanalım bitsin ..yok öyle..

  şu anda 70 ve üzeri alanlar düşük puanla elenmiş olsalardı böyle mi düşüneceklerdi acaba merak ediyorum.bazısına iki soru bazısına daha fazla soru.. bu sorulara göre şube müdürü olunacaksa yazık diyorum.durum mutlaka yargıya intikal etmeli,gerekirse tümden iptal edilmeli.
 • ahmet

  burada sınavdan düşük alıp da mülakattan yüksek alanlar (örnek sınav puanı 70 mülakat 94) ses çıkarmaya başladı. madem o kadar başarılıydınız neden sınavdan yüksek alamadınız. ben sınavdan 80 aldım ama mülakatta elediler. sınav sonuçlarına göre atama yapmaları lazım. zaten iptal edilecek mülakat. boşuna insanları yerlerinden etmeyin. daha sonra daha çok üzülürler. bu arada bu 94 alan şahıs 1 soruyu da bilememiş. ben kesin dava açacağım. 2 kelimeyi bir araya getiremeyen adamlara 90 üzeri not verdiniz. torpil yapıyorsunuz bari nitelikli eleman seçin. bir de mülakata adil diyenler... buna siiz bile inanmıyorken biz nasıl inanalım. kendinizi kandırmayın. zira biz de mülakattaydık.
 • bayram

  sözlü sınavından önce listelerin belli olduğu söyleniyor,,,,
 • kazanan

  mülakatta tüm sorulara doğru cevap vermediği halde, itiraz dilekçesinde tüm soruları doğru bildim. yazılım 85'ti sözlüden barajı aşamadım diyenler hakkında hukuki ve idari işlem başlatılmalıdır.
 • BAYDINIZ

  bu haberi kaldırın baydı gerçekten ama. iptal falan yok
 • kazanan

  bence şöyle bir başlık atabilirsiniz şube müdürlüğü kadrosunu 5800'e çıkaralım bu iş bitsin.
 • Misafir

  yazılı puanına göre mülakat puanı verilecek diye bir kriter yok, onun için yazılı puanım şu idi, mülakat puanım şu kaybettim gibi iddialar çok ta itibar edilecek durumlar değil
 • EĞİTİM BİR SENLİ

  kazananların yarısı pararelci değil mi
 • KUL HAKKI YİYİLEN BİR SINAVDI

  neresi adil bu sınavın kul hakkı yenmiştir,
 • Misafir

  yönetmelik yayımlandığında şube müdürlüğü belirleme kriterlerine itiraz etmeyenler şimdi neden bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar. kamera kullanılması gerekmediği ile ilgili de mahkeme kararları var. lütfen olaylara tek taraflı bakmayalım
 • ahmet74

  sayın editör, mülakat hem görevde yükselme çerçeve yönetmeliğine hem de meb görevde yükselme yönetmeliğine uygundur. haber olsun diye haber yapmayın lütfen.
 • Adaletli

  adaletli bir sınav olmadı iptalini istiyorum yazılı sınav puanım 90 sözlü 75 dir
 • bu ülkede adalet herkese lazım

  adam yazılıdan 70 alıp zor geçiyor,mülakat 90.ne adalet ama.insanların geleceği birilerinin iki dudağı arasında olmamalı.adalet bu ülkede herkese lazım.herkes üzerine düşeni yapmalı.yazık oluyor bu memlekete.
 • takvim aynen

  atama takvimi aynen uygulanacak paralelin ve düşük puan alanların işi olmayınca cayırtıyı basıyorlar
 • hep bana diyenler

  zamanında teklifle müdür yrd olan malum kişiler, müdür olanlar ,şube müdür olanlar ,,harmanların tozunu savuranlar ozaman haksızlıkla makamlara gelirken vicdanen rahatsız olmadınız da şimdi sular kesilince maşAllah iyi ağlıyorsunuz...iyi ağlamalar sınav iptal olmaz kazananlara hayırlı olsun başarılar
 • Bu mülakat iptal olmaz!!!

  beyhude bu çabalar ebs'li yöneticilerin çoğu yüksek puanlar aldı. bir dahaki sınava bu puanları bile alamayacak o yüzden iptal edileceğini hiç sanmıyorum...
 • GERMEYİN

  lütfen beyle yakışmıyor mülakat iyiydi ne oldu şimdi. müdürlük mülatında neden sesiniz çıkmadı
 • kazanan

  mülakat sınavında hiçbir soruya doğru cevap vermeyenler, protokol kurallarından bihaber olanlar düşük puan aldık diye veryansın ediyorlar. haber sitelerinin de her gelen yazıyı yayınladıklarını görüyoruz. kazananların sesi çıkmadığı için de kaybedenlerin hakkının yendiği sanılıyor. mülakata hiç bir soruya doğru cevap veremeyenler müsaade edin elensinler.
 • menekşe

  görevde yükselme sınavı yönetmeliğinde kriterler gayet açık. bakanlık da bu kriterlere göre mülakat yaptı. yönetmeliği okuyup da yorumlayamıyorsanız artık ne diyelim.
 • ADİL

  bencede adili sınav
 • bilal gerçek

  müdür ve müdür yard mülakatlarında neredeydiniz acaba objektif olmayan her yöntem serseri mayın gibidir gün gelir döşeyeni patlatırrrrr
 • müdürlük mülakatı

  ben müdürlük puanım 90 olmasına rağmen mülakatta elendim ama ağlamadım lütfen beyler az ciddi olalım.
 • ADİL BİR SINAVDI

  mülakat çok adil di lütfen kamuoyu yaratmaya çalışmayın. zaten sizi kim dinleyecek bu satten sonra. teşekkürler meb
 • ADİL BİR SINAVDI

  mülakat çok adil di lütfen kamuoyu yaratmaya çalışmayın. zaten sizi kim dinleyecek bu saatten sonra.
 • paralel saçmalığı

  geç o paralelci hikayelerini arkadaş,pastayı paylaşamıyorsunuz değil mi...sıktı bu paralel işi,şu be müdürlüğü sayısı size az geldi...hormonlu 500-600 kadro açın iyi olur çünki aldığınız puanlarda hormonlu zaten...
 • Ömer Çelikkol

  ben imam-hatip lisesi mezunuyum. ak parti şanlıurfa milletvekilliği aday adayıyım. eğitim-birsen sendikası üyesiyim. şube müdürlüğü yazılı sınavından 80 aldım ve ısparta ikincisi oldum. ancak mülakat sınavında bana 59,20 verdiler. kamu yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptım. halen sdü sosyoloji bölümünde doktora eğitimim devam etmektedir. 3 adet avrupa birliği projesi hazırladım. almanya, yunanistan, hollanda, bulgaristan, romanya, polonya, ingiltere, belçika, ispanya, estonya ve kuzey irlanda'da bulundum ve eğitim çalışmaları yaptım. 4 adet tübitak doğa ve bilim okulları projesi hazırladım. uluslararası bildiri, makale ve sempozyum çalışmalarım bulunmaktadır. aşağıdaki adreste itiraz dilekçem var. lütfen okuyun. http://omercelikkol.blogspot.com.tr/
 • MEMURSEN

  cuma günü sendikadaydım ahmet bey ile görüştüm. iptal falan istemi yok öyle bir şey dedi. millet burada sallayıp duruyor. düşük puan alanların son çırpınışları
 • müdür

  eyyy presilvanyanın evladı ak68 ak adını kullanıp ak partili olduğunu iddia ederek ajanlık fitnecilik yaptığını biliyorum f-tipi örgütcü seni kazanamadınsa tesbit etmişlerdir seni adını yazda bulalım seni burada ne olduğunu çıkartalım ortaya seni gidi nurcu seni gidi paralel seni seni hadi ordan hadi ordan
 • BAŞBAKANIM EMRİNDEYİM.

  yani ne bekliyorsunuz iptal mi güldürmeyin hocalarım. ne yani aşbakan yine mi paralelcilere kadro verdirecek. dünkü yanını izlemdiniz sanırım
 • ağlama gönül ağlama

  ne çok ağlak varmış yaaa
 • efsane

  sınavı kazanamayanlar,alışmışlar haksızlık yaparak müdür yrd müdür şube müdürü olanlar o zamanlar sesleriniz neden çıkmıyordu
 • PARALECİLER TUŞ

  paralelciler 10 senedir her makama bedavadan sonav sorularını sızdırarak girerken iyiydi dimi ne oldu şimdi yaygarayı bastınız
 • İPTAL Mİ YOK ÖYLE BİRŞEY

  arkadaşlar bugün bakanlıktaydım. atama takvimi aynen uygulanacak diyorlar. siz buradaki yorum yazanlara bakmayın. iptal falan yok hayırlısı olsun herkes için. benim mülakat 76. doğuyu istiycem ağrı kars olur olmaz hayırlısı artık
 • TEŞEKKÜRLER 5.KOMİSYON

  ben hakkımı aldım. sizi bilmem mülakat iyiydi. burada birkaç kişi düşük almış diye milleti etkilemeye çalışıyor. atı alan üsküdarı geçti
 • AK 68

  çalış bir dahakine kazanırsın bi dahki sınava . 2020 de kardeşim
 • TES li

  tes liyim. sınav puanım 84 mülakat 81 bence normal tşk .ler iptal falan olmaz
 • MÜLAKAT ÇOK ADİLDİ.

  hiç bir siyasi ile bağlantım yok . burada ağlamanında anlamı yok boşyere uğraşma ak 68. yazılım 78 mülakat 83 . ne hak ettimse onu aldım. zaten ne yaparsanız yapın bu iş bitti. boş yere uğraşmayın. ha atamam olur olmaz. mülakatta zarftan çıkan 2 soruyu bildim yazdım imzaladım. sözlü sorular sordular hepsini bildim. doktora yapıyorum. mülakat çok adildi hiç boş yere kendini yorma
 • adil

  10 gündür tüm yorumları okuyurum bakıyorum farkındaysanız şikayetler yazılısı hep 80 üstü olanlardan. çünkü yazılısı 70 olanların mülakatı genelde 90. komisyondakiler yazılısı yüksek olanlara neden bu kadar düşük vermiş olabilir. çok adildi diyenler yazılı ve mülakat puanları açıklansın bizde görelim ne kadar adildi. insanlar hakettiklerine inandıkları için haklarını arıyor
 • çok mağdur

  ban sınavda 9 soru soruldu yazılı sınavım 85 sözlü 40, adalete bak ki arkadaşıma 2 soru sorup yazılıda 75 almasına rağmen ona 93 küsur verdiler, nerde adalet
 • sarıfırtına

  mülakattan ne bekliyosunuz ki. sınavdan 80 almak ile 70 almak arasında fark yokki sadece mülakat hakkı kazanıyorsun. ozaman türkçeciler hiç sınava girmemesi gerekirdi.6 dilbilgisi sorusu vardı
 • sen kimsin

  ak 68 rumuzlu kişi sen kimsin bir kere merkez ilçe başkanının kardeşi sınava girmedi böyle biri yok milleti yanıltma bu iftira ve büyük günahtır
 • adalet mi

  yazılı 85.sözlü 63 adalet mi?
 • Başbakanımıza

  arkadaşlar korkmayın hakkınızı sonuna kadar arayın. başbakanımıza durumu yazalım. başbakanımız bu haksızlığa sessiz ve duyarsız kalmayacaktır. meb mahkeme ile uğraşmadan bu mülakatı iptal etmeli ve herkesi yazılı sınav puanlarına göre tercih yaptırmalı ve atamalıdır. aksi halde zaten bu mülakat yargıdan da başbakandan da dönecektir. aha buraya yazıyorum !
 • ADIYAMAN

  zaten torpil kokuyordu
 • İŞİNİZE GELMEDİ DEĞİL Mİ?

  yukarıdaki yazı da "eğitim bir sen bile" diye yazan saçma sapan iki cümle var. buna ne demeli: "mülakatta kim kazandı derseniz; sendikanın hiçbir faydasının olmadığı," sendika mı yönetiyor ülkeyi!
 • merttt

  mülakat çok adildi.çamur atmayın.
 • Haramiler

  daha önce il müdürlerinin görevlendirdiği şube müdürü vekillerinin 90 üzeri puanlar verilmesi tesadüf mü? daha önce görevlendirme müdür yardımcılarının 90 üzeri puan alması sizce tevafuk mu? ak parti teşkilatlarında görev yapan vatandaşların kayın biraderlerinin amca ve dayıoğullarının 90 ve üzeri puanlar alması kimin başarısı? ak partili ise bizde ak partili ve sendikalıyız.. ayrıca; diğer insanlar rusyadan mı geldi ey halkım! mahkemede bu isimleri biliyoruz ve isim isim açıklayacağız. haram demeden helal demeden insanların haklarını gaspeden haramzadelerden elbette hesap soracağız. o makamlar size ateş olacak ve yakacak sizi. ailenizde dahil asla yüzünüz gülmeyecek başınızdan bela eksik olmayacak. çünkü siz insanların ahını aldınız. bu ahh yeter sizi yakmaya..
 • EĞİTİMCİ

  eğitimbirsenli olup pararelci olanlar atandı. diye iddalar var
 • mağdur

  yazılı puanım 86,66 mülakat puanım 60 insaf insaf insaf
 • Sınav

  bakan ne zaman istifa ediyor peki. bu milletle dalga mı geçiliyor...
 • ak 68

  bu yazıyı yazan başbakan sevdalısıdır.ileride neler olacağını görmüştür.mülakat acil iptal edilmelidir
 • ak 68

  şu mülakat adildi diyen arkadaşı çokk merak ediyorum.yoksa merkez ilçe başkanının kardeşı sen misin
 • İMZA ATIYORUM

  idarenin yaptığı bütün işlemler yargıya tabiidir. yapılan sözlü sınav hukuki boyutu sadece türkiye ile sınırlı değil. uluslararası imzalanan sözleşmeler, hukuk kurallarına tabidir. geliyor......
 • ALİ VELİ

  önüne gelen yazı yazıyor,haber siteleri de alıp bunu yayınlıyor.sonra da yazıyı yazan da kendisi de bu duruma inanıyor.yazıklar olsun.iptal olsun deyince mi iptal oluyor.ortalığı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor.herkese 100 verince mi iyi oluyor.gayet adil bir mülakat oldu.tebrikler meb.kararlı duruşun için tebrikler eğitim-bir sen.
 • ak 68

  bir de ricam su 92/94 alanların mülakatlarını bizebi izletsinler :)))))
 • PARALEL

  sanırım paralelci kardeşler kamuoyun ile baskı peşindeler
 • editör

  bıoş yere ortalığı geröeyin. iptal falan yok arkadaşlar
 • ali

  türkiye'de mülakat=torpil olduğunu bilmeyen var mı acaba?eğer varsa onlar kesin yalakalıkta önde gidenlerin ta kendileridir.neden sınava dayalı atama yapılmaz anlayamadım.kim itiraz edebilir.adam gibi sınavı yap atamayı gerçekleştir.milleti birbirine düşürmeye çalışılması çok ilginç yazık bu kadar emek veren insanlara.
 • köylü

  yalan.
 • şef

  ne iptali adlı kişiye cevap: sen bir sürü emek verdin, masraf yaptın kazandın da biz emek vermedik mi, bizde emek verdik, masraf yaptık, çalıştık, ama bizi elediler. sen çok üstün veya başarılı mısın da sen hak ediyorsun, biz hak etmiyoruz. bu mülükat inşAllah iptal edilecek ve sınav puanına göre gerçekten hak edenler hakkıyla anatanacak inşAllah
 • bencillik

  mülakatı geçen devam , geçemeyen iptal istiyor. hiç ucu açık soru var mıydı ? özel sektörde çaycılık yapamayacak adamlar müdür ediliyor buna kimse bişey demiyor.
 • doğru

  mülakat işi bize göre değil, burda çok haklar yendi, iptal edilip, yerine sınavla atama yapılması daha doğrudur. torpil=kul hakkı ( inananlar için)
 • ADİLDİ

  mülakat çok adil di lütfen kamuoyu yaratmaya çalışmayın. zaten sizi kim dinleyecek bu satten sonra.
 • TEŞEKKÜRLER MEB VE MÜLAKAT KURULLARI

  hiç boşyere uğraşmayın beyler mülakat bitti 2 hafta sonra atmalar başlıyor. biraz çalışın 10 sene sonra sınav var
 • SİZİ GİDİ PARALELCİLER

  ne oldu paralelciler artık size makam koltuk yok işinize gelmedi dimi
 • yönetimsel

  gayet başarılı bir mülakattı,bu yazıyı kim yazmış,editörmü ,sendikamı nedir?kimin yazısı onu bilelim,ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil.
 • Selim

  ben şahsen sendikalıyım. eğer benim sendikam toplu iptal davası açmazsa bir dakika durmam istifa ederim. sendikalar ne işe yarar, onlar için bu bir imtihandır
 • Adalet

  bu sınav kesinlikle şaibelidir.en kısa zamanda insanları mahkemeye dökmeden iptal olmalıdır.1.kurulda katıldım 80 yazılı puanımı 46 ile elediler.zarfın dışına imza attırdılar.bütün soruları da doğru cevaplamıştım bu arada.hakkım olmayana değil gerçekten hakkım olana talibim
 • YALANCI

  zarftan çıkan soruları bildim ama kurşun kalemle yazdırdılar , yok hiç yazmdırmadılar yok kendileri yazdılar yok soru sormadılar...aynen benim 1.sınıf öğrencilwerimin yaptığı gibi ödevleri yapmayınca bahneleri. çocuk gibisiniz ya. harika bir sınav ve mülakattı ..teşekkürler meb
 • beklediğime yakın puan..

  ne güzel, beklediğine yakın puan almakta bir sıkıntı yok....asıl beklemediğin bir puan alırsan sıkıntı var...işte bizde tam bu noktada sıkıntılıyız kardeş...
 • hükümete çalım

  cemaat hükümete bir gol de burada attı. 40 senelik cemaatin yatırımı 40 günde silinmez, hükümet biraz daha dikkat etmeliydi.
 • ZUHAHHA

  çok beklersiz iptali
 • İPTAL OLSUN

  kesinlikle iptal olmalı bu idarecilikler meb başına hep bela olmuştur.
 • 10.KÖYLÜ

  kesinlikle iptal olmaz şube müdürlerini yeni çıkan kanuna koymayı da unuttular bu yüzden işinize bakın yakında meb de yöneticiler dışarıdan işi sadece yöneticilik olanlar getirilecek merak etmeyin siz birbirinizi yiyin yakında duyarsınız
 • cenk kardeşe....

  hayırlı olsun notun...kendini düşünmen kadar normal bişey daha yok...amma ve lakin bizim durumumuzu da düşünmeden yaparsan bunu, adını da sen koy durumun...bizim kahrımızdan öldüğümüzü gözardı edersen, hakkına da göz koyma şansı tanırsın bizlere...yazılım 81.66, mülakatımda hiç sıkıntı yaşamamışken 60 verdiler...benim hakkımı kim arayıp kollayacak...
 • facevoid

  torpılı olmadan yuksek alanların ne gunahı var bırı bana bunu acıklasın torpiı olupta yuksek puan alanla torpilin t si bile olmadan yuksek puan alanlar nasıl ayrıstırılacak. amac belli ebs il yöneımındekı ıstedıklerı kısıler barajı gectıler ama ıllerde atanacak normlara gıdemedıler.ilçelerde calışmak zorlarına gıdıyo.alıstılar tabı müdürlük gibi olacak sandılar avucladılar.sımdı ne yapsak ne desekte galeyana getırsek dıye ugrasıyorlar.ne yazıkkı ebs genel merkeziede buna alet oluyor.ıtırazlar sonucunda ebs il yönetiminde olupta 70-75 alanların puanları 85-90 lara cekılırse hıc sasırmayın.o zaman ebs genel merkezi sınav objektifdi demeye baslar.
 • rmzn

  hepsi eğitim bir li olsa şikayet etseniz haklısınız;herkese yer verilmiş(aktif sen dahil) her şeye şikayet ...daha ne istiyorsunuz...adil olduğunu da söylemiyorum...
 • KONYA

  okullara müdür atarken ebs liler den seçildi tamamı ,o zaman sorun yok da şimdi mi akıllara geldi bu mahkeme vs kararları ,yazıklar olsun bu zihniyete ,bu kadar ahhla bakalım kimin sonu nasıl olacak
 • vehbi

  yazılı sınav da yeniden değerlendirilmeli. kaynaklardan belirlediğimize göre 49 doğru cevabımız varken sonuç belgesinde 41 doğru cevap veriliyor. ösym soruları açıklamıyor.
 • Murat2425

  tam bir fiyasko olur. işim oldu oldu, olmadı iptal et. saçmalığın daliskası
 • ak 68

  sayın başbakanım bakanım bu sınav iptal edilmelidir.hakkımız göz göre göre yenmiştir.şaibelidir.5. kurulun bizzat araştırılmasını istiyoruz.
 • ak 68

  torpilleriniz suya düşecek diye bazılarınız endişeleniyor.hakkımızı gasp ettiniz.öbür dünyanın torpili yok.haram koltuk ne kadar cazip gelmiş.ama bu sınav kesinlikle şaibelidir.en kısa zamanda daha büyük zararlara yol açmadan iptal edilmelidir
 • adil ol

  yazıklar olsun sınavdan 84 aldım mülakatta 56 verdiler adalet bunun neresinde
 • ak ak

  bu sınav kesinlikle şaibelidir.en kısa zamanda insanları mahkemeye dökmeden iptal olmalıdır.5.kurulda katıldım 80 yazılı puanımı 67 ile elediler.zarfın dışına imza attırdılar.bütün soruları da doğru cevaplamıştım bu arada.hakkım olmayana değil gerçekten hakkım olana talibim.her ne şekilde olursa olsun alacağım.teşekkürler kamuajans
 • imza

  zarftan çıkan soruları okuduk. alttaki boş cevap yerine imza attık. cevapları kendileri yazdı.
 • cenk

  kardeşim gayet objektifti mülakat ben yazılıdan 90 aldım sözlüden 90 aldım cemaatle bağlantım da yok bu ortalığı neden bu kadar velveleye veriyorsunuz iptal olursa bizim emeğimiz , hakkımız ne olacak.ayrıca yahu bu kamudanhaber,kamuajans,mebpersonel siteleri aynı ağızdan haber yaparak meb e neden iptal yönünde telkin yapılıyor yazık yazık bizim gibilere
 • murat

  adalet her kese lazım.en doğrusu mülakatların iptal edildikten sonra yönetmeliğinde değiştirilip atamaların sınava dayalı olması. yok herkeste idarecilik vasfı yokmuş.iki lafı bir araya getiremeyen adama 95 ver. sonra da idarecilik vasfından bahset! türkiye'de hiç bir kurumda hiç bir yerde mülakat olmamalı.türkiye'de mülakat=torpil,adam kayırma,adaletsizlik.
 • ALİ BEY

  başbakan düşmanı bu yazıyı yazan adını yazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 • ADEM

  bütün inançlı insanları iyi düşünmeye çağırıyorum.. bu adaletsizliklere,adam kayırmalara dur deyin artık. senin çıkarına olunca ses çıkarmamak inancına ters değilse bilmem? çünkü bizi yönetenler artık islamiyetten uzaklar..alet olmayalım.
 • heves

  meb herşeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladı atamalar yapılacak iptal kesinlikle söz konusu değil istediği puanı alamayanlar ebs yi kullanarak ortalığı karıştırıyor
 • Adalet Mülkün Temelidir

  çok değerli arkadaşlar; ekim ayından mart ayına kadar şube müdürlüğü sınavıyla yatıp kalkan birisiydim. sınavdan 78 aldım, kendi ilimde 5. türkiye geneli 800 ile 900 lü sıralarda olduğumu tahmin ediyorum. okul müdürüyüm eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yaptım. anlayacağınız kendimi her konuda hazır hissediyordum. 12 şubatta mülakata girdim iki soruyu da bildim hiç konuşturmadan (halbuki günlerce hazırlanmıştım gelecek sorulara cevap vermek için) çıkabilirsin dediler. ve 65 aldım. şimdi soruyorum arkadaşlar neye göre 65. ben hakkımı helal etmiyorum bu böyle biline... itiraz ettim, sonuca göre mahkemeye başvurmayı düşünüyorum. bu sınavın mutlaka iptal olması gerekir. mülakatsız yazılı puanına göre atama yapılmalıdır. veya kameralı ve mülakat uzmanları tarafından yapılmalıdır. Allah büyüktür.
 • nah iptal olur.

  iptal yolundaymış.milleti galeyana getiren bir haber.kamuoyu oluşturmaya yönelik.
 • ne iptali

  bırakın bu zırvalıkları kazanamadım öyleyse iptal olsun.bu nasıl mantık.kaznamayanlar 100 defa sınav yapılsa kamera da olsa maçlar için kullanılan kameradan kullanılsa hatta yeniden oynatılsa yine kazanamayacaktır.kazananların o kadar emeği ne olacak bir sürü masraf emek çöpe mi gidecek.yazılıya giren yolluğunu aldı.mülakata giden bir sürü masraf yaptı.üstelik yeniden sınava hazırlanır gibi hazırlık yaptı.zaman harcadı.bir de işin psikolojik yanı bütün bunların hesabını kim verecek.
 • sevimsiz

  3 dakikada beni sevimli bulmayan 10. kurul 81 puanımı ve çok başarılı özgeçmişimi 46 puan ile değerlendirmesi ne kadar adil ? tebrikler kamu ajans.
 • paralel

  paralelden meb e çok sinsi bir tuzak zavallı ebs de balıklama atlıyor ya ebs genel merkezde işin ehli adam kalmadı ki onlar da şaşkınlar garibiim
 • 5.kurul

  5 .kurulda girdim. sadece zarfın dışını ımzalattılar.içindeki iki soruyu neden yazılı imzalatmadınız?diğer kurullarda soruları yazılı imzalattılar bizim kurulda neden imzalatmadılar?eşit şartlarda yarışmadığımız için mahkemeye gideceğim.saygılarımla.
 • Boşa Masraf

  okul müdürlüğü mülakatları bu mülakatın 100 katı şaibeli idi..sendika yönetim kurulu üyelerinin 100 puanları hava da uçuştu iptal olmadı..bu mülakatlarda iptal olmaz..ben mülakata girmedim..çevremde mülakata girenlerden duyduğuma göre müdürlük mülakatına göre .okk .ok objektif imiş..
 • dadaş

  mülakatdan düşük alan eğitim bir senliler paralel örgütle bağlantısı olanlar ama eğitim bir senliler bunu göremeyecek kadar körler şu anda eğitim bir içinde istifa etmeyip yerleşen cemaatçiler bu olayı provakasyon ediyor kullandıklarıda eğitim bir sen başkanları onlarda çokk güzel düşüyor buna ve bu yazıyı yazan zat sende bir çıkar peşindesin adını yaz ulan adını
 • müjde haksızlığa uğrayanlara

  arkadaşlar sayın başbakan konunun titizlikle incelenmesi ve gerekirse iptal için nabi avcı ya talimat verdi kaynak rotahaber
 • adil

  bazı yorumlara el insaf diyorum sen yazılıdan 90 al git mülükattan 60 bunu hangi vicdan kabul ediyor. arkadaşlar bu adalet hepimize lazım. hepimiz biliyoruz sadece torpilin yarıştığı bir mülakat olduğunu. yoksa bu mülakattan 90 alanlar 2 dakikada o kadar marifetlerini nasıl gösterdiler
 • 28şef28

  ben sınavla ilgili bir örnek verebilirim. yazılıdan 85 alan bir öğretmen.. mülakatta 2 soru sorulup... 68,5 aldı... 2 soruyla 68,5 nasıl veriliyor.. ben bunu anlayamadım...bir başkası yazılısını bilmiyorum mülakatta 69.8'le kalan da var...
 • ADALETİ

  mülakatta objektifliğin olmayacağını eğitim bir sen de gördüyse ne mutlu. ancak müdürlük mülakatlarında kimsenin sesi çıkmamıştı. rabbena hep bana. olmaz kardeşim.herkese adalet. işi ehline verin yeter.
 • mülakat

  ben sınavdan 83 aldım mülakattan 60 aldım. hayatında ilk defa beni gören insanlar bana 3 dakika içinde not verdiler. vicdan bu durumu ne kadar kabul edebilir.
 • dfggdf

  fazla heyecan yapmayın sizler zaten torpiili şube müdürü olacaktınız.iptal olacağı gözüküyor ama.biraz üzüleceksiniz ama
 • dikkat oyun var

  mülakat esnasında hiç sesleri çıkmayanlar baktılar paralel kazanamadı ortalığı bulandırmaya çalışıyor ebs illerden kendi üyelerini araştırsın sonucu görür.
 • sinan

  ne oldu sonuçlardan sonramı aklınız başınıza geliyor yok kameraymış yok farklı komisyonmuş hadi işinize işinize devlet hep sizinlemi uğraşacak
 • mert

  iptal söz konusuysa süre uzatılmadan yazılı sınav sonucuna göre atamalar yapılsın.
 • tokatlı

  eğitim bir istediğini alamadı şimdi mülakat torpil diyor. müdür atamalarında kendşi adamlarını müdür yaparken o mülakkatta torpil yoktu hak mı vardı vay beee.
 • paralelin oyunu

  paralel istediği sonuçları almayınca eğitim bir seni kullanıp kaos çıkarmak istiyor yazık ebs dikkatli olmalıdır.
 • abc

  eğitim bir sen bile ne demek
 • eğitimci

  bu haberin kaynağı kim?
 • metin

  hayret!!! ebs ilk defa sesini çıkardı...
 • paralel...

  meb mülakatı paralel yapının insafına bıraktı. 6 yıldır şube müdürü vekili olan arkadaş yazılıdan 86 aldı. mülakatta 62 puan vermişler... bu nasıl bir ölçme... olayda kasıt var.
 • Suyunu Çıkarmayalım...

  şahsen ben çok yüksek puan alamasamda, beklediğim puana yakın bir puan aldım. çevremde benimle beraber giren arkadaşlardanda hayal kırıklığı yaşayan pek nadir... eğitim bir-sen'li arkadaşlara tavsiyem, mülakata giren 6000 kişinin 4000'i eğitim bir-sen'liydi. zaten 1700 kişi atanacak... ortalığı velveleye vermenin anlamı yok...
 • müdür

  buldunuz işin kolayını paralel paralel ne paraleli doğru neyse odur. mülakatla atama mı olurmuş. mülakatı yapan farklı sorular farklı, ondan sonra atamada şartlar aynı var mı üç kuruşa beş köfte. adam yazılıyı zorla geçecek mülakattan 96 alacak!!!!!!!! hangi paralel çapraz, çapraz. benim bu atamayla alakam yok ama doğru neyse ondan yanayım.
 • PARALEL KAOS İSTİYOR

  ebs oyuna gelme
 • şef

  çok doğru bir karar.bu mülakatın kesinlikle iptal edilmesi gerekiyor. yazılı puanına göre atama yapılsın, puanı tutan tercihine göre istediği yere gitsin. hiç kimse konuşmaz. herkes hakkına razı olur. bizim türkiye'mizden bundan başka çıkış yolu olamaz.
 • erdi

  elinize yüzünüze bulaştırmadan bir yapamazsınız ki
 • recep

  hayırdır eğitim bir sen istediğini alamadı galiba
 • yazık

  eğitim birsen paralelin oyununa geliyor. paralel sınavlara sızamadı çok oyun yaptı. şimdi adam sızdırdık diye kendini ihbar ediyor. ve sınavı iptal ettirmeye çalışıyor.yazık gerçekten ...eğitim birsen bu iptalin öncülüğünü yaparken çoğunluğu kendi üyeleri olan yüksek puanlı kişilerin tepkilerini emeklerini hiçe sayıyor. gün olur devran döner
 • paralel iş başında

  paralel sınav süresince yok kurşun kalem kullanılıyor dedi yok kamera yok dedi... eğer adamlarını yerleştirebilseydi bu kadar itiraz edermiydi... onlar tutmayınca şimdi paralel sınavı kazandı diye sınavı iptal ettirmeye çalışıyor....bu siteler de çanak tutuyor..gerçekten çok akıllıca...bu tuzağı yemeyin sayın bakanım müsteşarım...
 • nhyt

  o kadar alışmıştınızki abicikleriniz sayesinde bir yerlere gelmeye,bu mülakatta olmadımı hayde mahkemeye,ne utanmaz adamlarsınız bi sindirin içinize kaybetmeyi paraleller.ne yani yazılıdan 90 aldınız diye.hem siz nasıl 80 leri 90 ları aldınız o yazılıdan.yürüyün gidin
 • Web Siteye Giriş Yap