ABONE OL

2021 Yılı Memur Maaş Katsayısı ve Maaş Hesaplama - 2021 Ocak Memur Maaş Katsayı Genelgesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Memur maaşlarındaki tüm zam ve kesintiler için temel kıstas olan memur maaş katsayısı hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede netlik kazanmıştı. Memur maaşlarının belirlenmesinde temel alınan muhasebe etkeni memur maaş katsayısıdır.

2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde zam yapılacak.

Memur maaşlarına hükumet ve sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşme sonrası yapılacak zam oranı aynı zamanda memur maaşlarının temel göstergesi olan memur maaş katsayısını değiştirmektedir.

Memur maaşların hesaplanmasında esas alınan veriler içerisinde en önemli veri memur maaş katsayısı olmakla birlikte taban ve tavan ücretleri, vekalet ücret rakamları, tazminat oranları, ek ödeme oranları, tazminatlar da bulunmaktadır.

Tüm memurlar için hesaplamaya esas teşkil eden memur maaş katsayısı her altı ayda bir değişmekte ve maliye bakanlığının hazırladığı genelge ile duyurulmaktadır.

Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.

ESKİ HABER

2020 Ocak ayında ilk altı aylık dönemi için %4 zam alan memurlar, yine 2020 yılının ikinci 6 aylık diliminde de %4 zam alacaklar. 2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları ile beraber memur ve emeklilerin alacağı enflasyon da farkı netleşti. Memurlar yüzde 4 zammın yanında, Memur ve emekliler yüzde 1,75'te enflasyon farkı alacak.

1- Bilindiği üzere, 1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fikralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fikralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur." hükmü yer almaktadır. Buna göre, 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,048985) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 8.454,34 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.536,85 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2020 tarihli ve 13659 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

f) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-1)'de gösterilen grupların 30/6/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/6/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 15.384,86 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %5,75 oranında artırılmıştır.

2-2020 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL'dir.

3- 1/7/2020 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.117,17 TL'dir.

4- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/7/2020 tarihi itibarıyla 6.682,36 TL'dir.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2020-14/7/2020 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.
Gereğini arz / rica ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK Hazine ve Maliye Bakanı

2020 TEMMUZ MAAŞ KATSAYILARI
TABAN AYLIĞI KATSAYISI
2.417699
E.2.Ç.
2.634
406.86
GELİR VERGİSİ MATRAHI % 15-20 22.000-49000
MAAŞ KATSAYISI
0.154461
E.1.Ç.
2.384
368.24
GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ
ÇALIŞAN SAKAT İSE
YAN ÖDEME KATSAYISI
0.048985
2.Ç.
500
77.24
1. DERECE SAKAT İÇİN
9
1400
EN YÜKSEK DEVLET MEM,AYLI
1467.38
1.Ç.
250
38.61
2. DERECE SAKAT İÇİN
5
790
DENGE TAZMİNATI
953.80
EVLİ
2.273
351.09
3. DERECE SAKAT İÇİN
3
350
0-6 YAŞ GRUBU   1 Ç
500
77.24
2 Ç
1.000 154.47
EK GÖSTERGELER (EĞT.ÖĞR.) EĞİTİM ÖĞRETİM EK GÖS GİH (ÜNVS.MEZ) 2020 DAMGA VERGİ ORANLARI
1. DERECE İÇİN
3000
463.38 2200 339.81 TL MAAŞ, ÜCRET, HARCRAH VB.
7.59
2. DERECE İÇİN
2200
339.81 1600 247.13 TL
MAL VE HİZMET ALIMLARI
ELEKTİRİK,SU, DOĞALGAZ VB.
 
9.48
3. DERECE İÇİN
1600
247.13 1100 169.90 TL
4. DERECE İÇİN
1100
169.90
800
123.56 TL      
5. DERECE İÇİN
900
139.01 YOLLUK HARCIRAHLARI YEVMİYESİ KM %
0.05
6. DERECE İÇİN
800
123.56 1 DERECE (Ek Gös.3000 olanlar)
49.15
5
2.46
7. DERECE İÇİN
500
77.23 2 - 4 DERECE ARASI
43.35
5
2.17
8. DERECE İÇİN
450
69.50 5 - 15 DERECE ARASI
42.15
5
2.11
E K G Ö S T E R G E L E R (G.İ.H.) LİSE MEZUNU MEMUR DIŞINDA 4 KİŞİ 60 GÜNÜ GEÇMEZ EŞİ ÇAL.BYN.MEM.% 50 ALIR
1. DERECE İÇİN
1600
247.13
DOĞUM YARDIMI 2020
1. ÇOCUK : 300 2. ÇOCUK : 400 3. ÇOCUK : 600 TL(SGK DAN
ALINACAK)BAŞVURU İNTERNETTEN YAPILACAK
2. DERECE İÇİN
1100
169.90
ÖLÜM YARDIMI MEMUR İÇİN EN YÜK.DEV.MEM.AYL.2 KATI EŞİ İÇİN 1/2
3. DERECE İÇİN
800
123.56
MEMUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
(DYS KURSU) 50 SAATİ GEÇMEZ
GÜNDÜZ : 4.26 X Katsayı GECE 8.52 X KATSAYI EN FAZLA 1
MEMUR 1 HİZMETLİ (Kadrolu)
4. DERECE İÇİN
650
100.39
EK ÖDEME V.H.K.İ.
1.1
1614.11
 
ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI (Uzman Öğretmenlere % 20 MESLEK
ÖĞR %6 FAZLA ÖDENİR)
EK ÖDEME HİZMETLİ
0.8
1173.90
 
1. DERECE İLE 2. DERECELER İÇİN %
120.56
1769.07
TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ YAN ÖD.
575
28.17 TL
3. DERECE İLE 4. DERECELER İÇİN %
115.56
1695.70
EMEKLİ KES. DAHİL ED.HAY.RAK
EMEKLİ
YOLLUĞU
2094.18
5.DERECE İLE 15.DERECELER İÇİN %
105.56
1548.97
1. DERECE İLE 2. DERECE İÇİN %
0.85
1.247.28  
MEMUR 1 - 7                     %
1.00
1467.38
3. DERECE İLE 15. DERECE İÇİN %
0.55
807.06  
MEMUR 8 - 15                   %
0.99
1452.71
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2943.00  
HİZMETLİ 1  - 7                     %
0.96
1408.68
BEKAR - DUL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ    
220.73
HİZMETLİ 8 - 15                    %
0.95
1394.01
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE ÇOCUKSUZ  
264.87
TEKNİSYEN 1 - 5                      %
1.25
1834.22
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU  
297.98
TEKNİSYEN 6 - 15                     %
1.18
1731.50
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU  
331.09
SAYMAN 1 - 4                      %
1.19
1746.18
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUK  
353.16
SAYMAN 5 - 15                    %
1.18
1731.50
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUK  
375.23
Uzman Öğretmenlere 20 puan artımlı ödenir
0.00
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUKSUZ  
220.73
YAN ÖDEMELER(ORTA ÖĞRETİM)     EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE 1 ÇOCUKLU  
253.83
MÜDÜR
1175
57.55
ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI
Hizmetli
45
660.32
MÜDÜR BAŞYRD.VE MÜDÜR YRD.
1150
56.33
Şube Müdürü    
135
1980.96
ÖĞRETMEN
750
36.74
Şef    
70
1027.17
VHKİ
2250
110.22
VHKİ    
55
807.06
MEMUR HİZMETLİ
500
24.49
Memur    
49
719.02
BİLGİSAYAR MEMURU
1200
58.78
Sayman    
165
2421.18
ANBAR MEMURU
1075
52.66
2/3 MAAŞ: Tab.Ay+Maaş+Yan öd+Ek G+Kıd Ayl+Eğt.Tz+Kira 2/3'ü ödenir Ek Tz.Yok diğer tam
ŞEF
975
47.76
EMEKLİ KESENEĞİ İSE Tam Aylığın+Hayali Rakamın yarısının % 20 ve %15'i alınır
TEKNİSYEN
1050
51.43
AÇIK LİSE SINAV GÖSTERGELERİ (Gös X Katsayı) Gelir Ver. ve Damga
Kesilir
DENGE TAZMİNATI 0.65
SAYMAN
1300
63.68
Bina yöneticisine (Okul Müdürü)
1900
293.48 953.80
MÜDÜR (ANADOLU LİSESİ)
1675
82.05
Bina yönetici yardımcısına (Müdür Yrd.)
1700
262.58  
MÜDÜR YRD.(ANADOLU LİSESİ)
1650
80.83
Salon başkanına
1650
254.86  
ÖĞRETMEN(AND.LİSESİ) FEN GR.VE Y.DİL
1250
61.23
Gözetmene
1600
247.14
KIRTASİYE
YARDIMI 2020
DİĞER ÖĞRETMENLER
750
36.74
Yedek gözetmene(Engelli : 2000)
1200
185.35 1.210 TL
1.SAAT GÜNDÜZ -%15 - %20 ÜCRETİ NET
18.21
17.13
1.SAAT GECE ÜCRETİ NET
19.51
KURS ÜCRETİ MESAİ
DIŞI NET : 34.44
İCRA NET MAAŞIN 1/4'Ü
 
MAAŞ KESİM CEZASI (1/30)
Aile ve çocuk yardımı hariç tamamından kesilir YABANCI DİL TAZMİNATI A1. 1200 A2. 900 B. 600 C. 300XKATSAYI (5 yıl sür.ver.)
DÜZENLEYEN Aydın BULUNMAZİZ
BAKIRKÖY
ANADOLU LİSESİ
212 571 59 26
2020 EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞ 1/4 35 YIL İKRAMİYE : 156.000.-TL MAAŞ : 3.940.-TL

Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı. 2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlar yüzde 4 zam aldı.

Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşan miktar kadar enflasyon zammı alacak.

TÜİK temmuz ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

Eylül ayı içerisinde enflasyon rakamları 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Ekim 2020'de enflasyon yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
S.EREN 5 ay önce

1/4 memur ek göst.2200 vhki 33 yıllık emekli maaşı ve aylığı kaç lira olur temmuz itibariyle
kolay gelsin