KamuAjans.Com - Memurların ve işçilerin en büyük şikayetlerinden birisi olan ve Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmişti. İlgili memur hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı memurların net maaşını hiç etkilememektedir.

Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır.


Devlet memurlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri “gelir vergisi matrahına esas” gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan matrah tarifelerine göre yıla %15 oranındaki gelir vergisi diliminde başlayan kamu çalışanları, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında %20 oranındaki gelir vergisi dilime çıkmakta ve kamu çalışanlarından bazıları yıl içinde %27 oranındaki dilime de girmektedirler.

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir.

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'ye girecek. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir.


Gelir Vergisi Tarifesi, 31 Aralık 2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında bir uygulanmak yürürlüğe girmiştir. Devlet memurlarının aylık brüt maaşlarından her yıl Ocak ayında %15 oranında gelir vergisi kesilirken, yılın ilerleyen aylarında (maaş durumlarına göre farklı aylarda) %20 oranında gelir vergisi kesilmekte ve izleyen aylarda bu oran bazı memurlar için %27’ye yükselebilmektedir. Engelli indirimi, memurun gelir vergisi oranı uygulanacak olan gelir matrahından indirilirken; asgari geçim indirimi ise gelir vergisi oranı uygulanmak suretiyle belirlenen gelir vergisi miktarından indirilmektedir.

TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile başta gelir vergisi olmak üzere önemli bazı düzenlemeler yapılıyor. Gelir vergisine ilişkin düzenlemeler yanında Kanun Teklifi ile ayrıca "Dijital hizmet vergisi", "Değerli konut vergisi" ve "Konaklama vergisi" adıyla üç yeni vergi ihdas ediliyor.

Halen Gelir vergisi sistemimizde, şu anda yüzde 15, 20, 27 ve 35 olmak üzere dört dilim halinde uygulanıyor ve 148.000 TL'nin üzerindeki gelirlerden yüzde 35 gelir vergisi alınıyor. Yeni tasarının yasalaşması halinde 500 bin TL ve üzeri gelir için yüzde 40'lık üst dilim de eklenmiş olacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifine göre, Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenmekte, 500.000 lirayı geçen gelirler için gelir vergisi oranı % 40'a çıkartılmaktadır. Böylece, mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılıyor.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

• 18 bin TL'ye kadar % 15

• 40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için % 20

• 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27

• 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35

• 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için % 40 olacak.

2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020 yılında verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak.

Tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının, dördüncü gelir diliminde yer alan tutan (500.000.-TL) aşması halinde ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilmektedir.

500.000 lirayı geçen telif kazançları için istisna kaldırılmaktadır.

Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanacak.

Çalışanlara ulaşım amacıyla toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde sağlanan menfaatler limit dahilinde istisna kapsamına alınıyor. Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla, günlük 10 TL ‘nin aşılmaması kaydıyla çalışanlara bu şekilde sağlanan menfaatin gelir vergisinden istisna olması sağlanıyor.

• Spor yarışmalarını yöneten hakemlere yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sağlanacak.

• En üst ligde yer alan sporcu ücretlerinden yapılan gelir vergisi stopajı oranı %15'den % 20'ye çıkartılmakta, sporcu ücretinin 500.000 lirayı geçmesi durumunda yıllık beyannameyle beyan edilmesi öngörülüyor.

Vergiye tabi ücret geliri toplamı

Mevcut Oran

Düşünülen Oran

18.000 TL'ye kadar

%15

%15

18.001 -  40.000 TL arası için         

%20

%20

40.001-148.000 TL arası için

%27

%27

148.001 - 500.000 TL arası için

%35

%35

500.001 TL'den fazlası için

%35

%40

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2019

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL

,

 fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2019

Gelir Dilimi

 

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

 

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

 

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

 

% 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

 

% 35

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar

% 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL

,

 fazlası

% 20

120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

% 27

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi

 

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar

 

% 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

 

% 20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

 

% 27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası

 

% 35

2018 yılında uygulanan yeniden değerleme oranı 11 Kasım 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile belirlenmişti. O yılda elde ettikleri gelirler toplamı esas alınmak suretiyle Devlet memurlarının aylık brüt gelirlerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesilmekte olup, gelir vergisi oranının yükselmesi ise ilgililerin aylık net maaşının azalmasına neden olmaktadır. Ancak, gelir vergisi oranlarında meydana gelen artışlar, gelir vergisi uygulamalarından kaynaklı olarak, bazı memurların net maaşında herhangi bir azalmaya neden olmamaktadır.

Değişiklikle birlikte 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar şöyle olmuştu:

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

18.000 TL'ye kadar   15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası   20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası  27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası    35%TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.


TÜİK verilerine göre, 2019 Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,36, Ağustos ayında yüzde 0,86, Eylül ayında yüzde 0,99, Ekim ayında da yüzde 2 arttı. 4 aylık enflasyon yüzde 5,30 oldu.


Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,30 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Kamuajans.com/ÖZEL

Loading...
Anahtar Kelimeler:
MemurGelir Vergisi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ahmet 1 hafta önce

O kadar mazlumun o kadar dar gelirlinin o kadar aç insanin,çocuklarin vebali üzerinize olsun Allah sizden cikartsin vergi vergi vergi bu kadarda olmaz ki en iyisi her ay kesin millet umudunu kessin söylecek cok sey varda Allah belanizi versin

Misafir Avatar
Mehmet emin 2 hafta önce

İscilerden alinan gelir vergisi adaletsizdir. Memurlar bile isciler kadar vergi odemiyor. Sonuc olarak, ozel sektordeki bir isciye devlet hicbirsey vermiyor, ama memurun maasini devlet veriyor. Devletin ozel sektordeki bir isciye ne faydasi varki en yuksek vergiyi aliyor.... birileri bu adaletsizligi ortadan kaldiracagini soylemisti... tam tersini yapiyorlar....

Misafir Avatar
Yakarım Gezegeni 1 ay önce

Ne iş arkadaş, herşeye vergi ödüyoruz yetmiyor birde topunu kapsayan gelir vergisi alıyorlar. Adalete bak 18.000 tl kazanandan da aynı 2020 tl kazanandan da aynı

Misafir Avatar
batuhan 1 ay önce

arkadaşlar bir şey soracağım. benim maaşımda icra kesintisi var yine de vergi kesintisi yapılıyor. benim bildiğim maaşında icra kesintisi olan memurdan vergi kesintisi yapılmaz. bu konu hakkında bilgisi olan var mı

Misafir Avatar
BİLEN 2 hafta önce @batuhan

icra kesintisi gelir vergisinden muaf olmayı gerektirmez. Yanlış bilgi. Gelir vergisi, damga vergisi, sgk kesintileri yapılıp kalan tutarın 4/1'i icra olarak kesilir. Ancak asgari geçim indiriminden yani diğer manada vergi iadesinden icra kesintisi yapılamaz.

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
ÖMER YİLMAZ 2 ay önce

BU YAPILAN VERGİ DÜZENLEMESİ VERGİ ZULUMU OLMUŞTUR ÇOK KAZANANDAN ÇOK AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINACAK DİYOR GÖRÜNEN ÖYLE BİRŞEY YOK BENİM HÜKÜMETE TAVSİYEM ASGARİ ÜCRETİ %10 YILLIK KAZANCI YÜZ BİNE KADAR OLANDAN %15 AL YUZBİNİN ÜZERİNDE KAZANANDAN %20 AL BEŞ YÜZBİNDEN YUKARI %30 AL BU SİSTEM ADALETLİ OLUR. SANAYİCİ ÇALIŞANIN KAZANCIİLE VERGİ VERİYOR SNAYİCİ VERGİ VERMİYOR KÜÇÜK İŞLETMELER SANAYİCİDEN DAHA ÇOK VERGİ VERİYOR ONLARIN SUÇU VERGİ KAÇIRMAMAKMI? BU VERGİ SİSTEMİYLE VERGİ KAÇIRMANIN ÖNÜNÜ ALAMSINIZ AZ VERGİ VE ADALETLİ VERGİYİ TABANA YAYASANIZ TOPLUM DEVLETİNE SAHİP ÇIKACAKTIR İŞ ADAMLARINA VERDİĞİNİZ DESTEĞİ KÜÇÜK ESNAFADA VERİN REKABETİ VE KALİTEYİ ARTIRIN. KALDIKİ İŞ ADAMI KÜÇÜK ESNSFIN SERMAYESİNDEN PAHALI ARACA BİNMEKTEDİR ÇOK KAZANANDA ÇOK ALINMIYOR AZ KAZANANDAN ÇOK ALINIYOR BU ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİNİ ONAYLAMIYORUM. HÜKÜMET AYAĞINA KURŞUN SIKMAZ VERGİ VE MUHASEBE KANUNUNU GÖZDEN GEÇİRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM.

Misafir Avatar
Salih 2 ay önce

VERGİ ORANLARI ARTIYOR MAAŞ YERİNDE SABİT KÖLEMİYİZ BİZ BEDAVA ÇALIŞALIM HİÇ PARA VERMEYİN BARİ HEPSİNİ VERGİYE ALIN

Misafir Avatar
Birisi 2 ay önce

Erken seçim olsada düşürsek artık bunları. Yeter artık.. HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.

Misafir Avatar
Paralar saraya 2 ay önce

Biyerlerinizide yırtsanız boş sarayın parasını kim ödeyecek yoksa duymazlar sesinizi boşuna bagırmayın