Sâd Suresi Oku/Dinle - Sâd Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Meali - Sad Suresinde Anlatılmak İstenen Nedir?

Kur'an-ı Kerim'in otuz sekizinci suresi olan Sâd Suresi'nin Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Sâd Suresi 88 ayetten oluşur ve ismini birinci ayettindeki “Sad” harfinden almıştır. Sâd Suresi'nde gerçeklere karşı direnenler, bunlara verilen cevaplar, hak-bâtıl mücadelesine ait kıssalar, uyarıcı âhiret sahneleri ve İslâmiyet’in gelecekteki zaferinden söz edilir.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 11.01.2021, 22:10 11.01.2021, 22:10


Sûrenin temel konusu, Resûl-i Ekrem’in hak peygamber olduğu gerçeğinin ispatıdır. Kur’an üzerine yeminle başlayan sûrede Hz. Muhammed’in peygamberliğini inkâr eden müşriklerin iddiaları reddedilmekte; çok tanrıcı inançlarının kısa eleştirisi yapıldıktan sonra onlara, önceki peygamberlere karşı benzer tavırlar sergileyenlerin âkıbetleri hatırlatılmakta, Hz. Peygamber’e de sabır tavsiye edilmektedir. Hz. Dâvûd, oğlu Süleyman ve Eyyûb’un hayatlarından kesitler verilmekte; Hz. İbrâhim, İshak, Ya‘kub, İsmâil, Elyesa‘, Zülkifl’in isimleri sıralanarak bunların yolundan gidenlerin âhiretteki mutlu hayatları, buna karşılık yoldan çıkanların kötü âkıbetleri hakkında kısa ve uyarıcı açıklamalar yapılmaktadır. Sûrenin son bölümünde insanlığın atası olan Hz. Âdem’in yaratılışı anlatıldıktan sonra İblis’in, kendisine rahmet kapılarının kapanmasına sebep olduğunu düşündüğü için Âdem’in soyuna hınç beslediği ve onları doğru yoldan saptırmaya ahdettiği anlatılmakta, Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu gerçeği bir defa daha vurgulanmaktadır.

Sad Suresi Türkçe Okunuşu 

1.Sad vel kur'ani ziz zikr

2.Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak

3.Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens

4.Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab

5.E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab

6.Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad

7.Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak

8.E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab

9.Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab

10.Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab

11.Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab

12.Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad

13.Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab

14.İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab

15.Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak

16.Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab

17.Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab

18.İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak

19.Vettayra mahşurah küllül lehu evvab

20.Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab

21.Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab

22.İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat

23.İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab

24.Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab

25.Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

26.Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)

27.Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine keferu minen nar

28.Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar

29.Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab

30.Ve vehebna li davude süleyman nı'mel abdinnehu evvab

31.İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad

32.Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab

33.Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a'nak

34.Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab

35.Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab

36.Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab

37.Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas

38.Ve aharıne mükarranıne fil asfad

39.Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab

40.Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

41.Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab

42.Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab

43.Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab

44.Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı' mel abd innehu evvab

45.Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar

46.İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar

47.Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar

48.Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar

49.Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab

50.Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab

51.Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab

52.Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab

53.Haza ma tuadune li yevmil hısab

54.İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad

55.Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab

56.Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad

57.Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak

58.Ve aharu min şeklihı ezvac

59.Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar

60.Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar

61.Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar

62.Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar

63.Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar

64.İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar

65.Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar

66.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar

67.Kul hüve nebün azıym

68.Entüm anhü mu'ridun

69.Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun

70.İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın

71.İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn

72.Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın

73.Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

74.İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın

75.Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın

76.Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn

77.Kale fahruc minha fe inneke racım

78.Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın

79.Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun

80.Kale fe inneke minel münzarın

81.İla yevmil vaktil ma'mum

82.Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn

83.İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

84.Kale fel hakku vel hakka ekul

85.Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn

86.Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın

87.İn hüve illa zikrul lil alemın

88.Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn

Sad Suresi Türkçe Anlamı

1.Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun (ki o, Allah sözüdür)

2.Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

3.Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler, ama artık kurtuluş zamanı değildi.

4.Kafirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır."

5."İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!"

6, 7, 8.İçlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir (Kur'an) içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim Zikrimden (Kur'an'-dan) şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar.

9.Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

10.Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!)

11.Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.

12, 13.Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi2 Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da (böyle) gruplardı.

14.(O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.

15.Bunlar da (müşrikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar

16.Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver!"

17.Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Dâvûd'u hatırla. O, Allah'a çok yönelen bir kimse idi.

18, 19.Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.

20.Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik.

21.Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi.

22.Hani Dâvûd'un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet" dediler.

23.İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken "Onu da bana ver" dedi ve tartışmada beni bastırdı."

24.Davud dedi ki: "Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.

25.Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.

26.Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır."

27.Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu (yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası) inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline!

28.Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?

29.Bu Kur'an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

30.Dâvûd'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah'a çok yönelen bir kimse idi.

31.Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu.

32, 33.Süleyman, "Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim" dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman, "Onları bana geri getirin" dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

34.Andolsun, biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi.

35.Süleyman, "Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!" dedi.

36.Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi.

37, 38.Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.

39."İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de (istediğine) hesapsızca ver yahut verme" dedik.

40.Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.

41.(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o, Rabbine, "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti.

42.Biz de ona, "Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su" dedik.

43.Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik.

44.Şöyle dedik: "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyûb'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah'a çok yönelen bir kimse idi.

45.(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

46.Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.

47.Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir

48.(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl'i de an. Onların her biri iyi kimselerdi.

49, 50.Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır.

51.Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler.

52.Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır.

53.İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.

54.İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur.

55, 56.İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!

57.İşte (azap), onu tatsınlar: Bir kaynar su ve bir irin.

58.O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır.

59.(Kendi aralarında şöyle derler:) "İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir."

60.O grup da, "Hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir!" der.

61.Şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır."

62.Yine şöyle derler: "Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?"

63."(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk, yoksa (buradalar da) gözlerimizden mi kaçtılar?"

64.Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

65.(Ey Muhammed!) De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."

66."O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."

67.De ki, "Bu Kur'an, büyük bir haberdir."

68."Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz."

69."Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu."

70."Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

71.Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım."

72."Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin."

73.Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler.

74.Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

75.Allah, "Ey İblis! "Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?" dedi.

76.İblis, "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" dedi.

77.Allah şöyle dedi: "Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun."

78."Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir."

79.İblis, "Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi

80, 81.Allah şöyle dedi: "Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin."

82, 83.İblis, "Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım" dedi.

84.Allah şöyle dedi: "İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum:"

85."Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım."

86.(Ey Muhammed!) De ki: "Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim."

87."Bu Kur'an âlemler için ancak bir öğüttür."

88."Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz." 

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13