ABONE OL


Sâffât sûresinde Allah’ın birliği, âhiret hayatının gerçekliği, o hayatta neler olacağı, inkârcıların âhiretteki pişmanlıkları ve birbirlerini suçlamaları, ayrıca Allah’ın samimi kullarının cennetteki mutlu yaşayışları hakkında bilgi verildikten sonra Nûh, İbrâhim, İsmâil, İshak, Mûsâ ve Hârûn, İlyâs, Lût ve Yûnus peygamberlerin hayat hikâyelerinin ibretli yanları ve Allah’ın onları yardımıyla desteklemesi anlatılmakta; putperestlerin bâtıl inançları eleştirilmektedir. Sûre, genellikle Kur’an tilâveti ve duaların sonunda okunması âdet haline gelen ve “Sübhâne rabbike...” diye başlayıp “ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn” diye biten âyetlerle son bulmaktadır.

Saffat Suresi Türkçe Okunuşu 

1.Vessaffati saffa


2.Fezzacirati zecra


3.Fettaliyati zikra


4.İnne ilaheküm le vahıd


5.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık


6.İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib


7.Ve hıfzam min külli şeytanim marid


8.La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib


9.Dühurav ve lehüm azabüv vasıb


10.İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb


11.Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib


12.Bel acibte ve yesharun


13.Ve iza zükkiru la yezkürun


14.Ve iza raev ayetey yesteshırun


15.Ve kalu in haza illa sıhrum mübın


16.E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun


17.E ve abaünel evvelun


18.Kul neam ve entüm dahırun


19.Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun


20.Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın


21.Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun


22.Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun


23.Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym


24.Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun


25.Me leküm la tenasarun


26.Bel hümül yevme müsteslimun


27.Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun


28.Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın


29.Kalu bel lem tekunu mü'minın


30.Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn


31.Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun


32.Fe ağveynaküm inna künna ğavın


33.Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun


34.İnna kezalike nef'alü bil mücrimın


35.İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun


36.Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun


37.Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın


38.İnneküm lezaikul azabil elım


39.Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun


40.İlla ıbadellahil muhlesıyn


41.Ülaike lehüm rizkum ma'lum


42.Fevakih ve hüm mükramun


43.Fı cennatin neıym


44.Ala sürurim mütekabilın


45.Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn


46.Beydae lezzetil lişşaribın


47.La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun


48.Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn


49.Ke ennehünne beydum meknun


50.Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun


51.Kle kailüm minhüm innı kane lı karın


52.Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn


53.E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun


54.Kale hel entüm müttaliun


55.Fattalea fe raahü fı sevail cehıym


56.Kale tellahi in kidte le türdın


57.Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın


58.E fe ma nahnü bi meyyitın


59.İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın


60.İnne haza le hüvel fevzül azıym


61.Li misli haza felya'melil amilun


62.E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum


63.İnna cealnaha fitnetel liz zalimın


64.İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym


65.Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn


66.Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün


67.Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum


68.Şümme inne merciahüm le ilel cehıym


69.İnnehüm elfev abaehüm dallın


70.Fe hüm ala asarihim yühraun


71.Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın


72.Ve le kad erselna fıhim münzirın


73.Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın


74.İlla ıbadellahil muhlesıyn


75.Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun


76.Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym


77.Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn


78.Ve terakna aleyhi fil ahırın


79.Selamün ala nuhın fil alemın


80.İnna kezalike neczil muhsinın


81.İnnehu min ıbadinel mü'minın


82.Sümme ağraknel aharın


83.Ve inne min şıatihı le ibrahım


84.İz cae rabbehu bi kalbin selım


85.İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun


86.E ifken aliheten dunellahi türıdun


87.Fe ma zannüküm bi rabbil alemın


88.Fe nezara nazraten fin nücum


89.Fe kale innı sekıym


90.Fe tevellev anhü müdbirın


91.Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun


92.Ma leküm la tentıkun


93.Ferağa aleyhim darbem bil yemın


94.Fe akbelu ileyhi yeziffun


95.Kale e ta'büdune ma tenhıtun


96.Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun


97.Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym


98.Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın


99.Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın


100.Rabbi heb lı mines salihıyn


101.Fe beşşernahü bi ğulamin halım


102.Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın


103.Felemma eslema ve tellehu lil cebın


104.Ve nadeynahü ey ya ibrahım


105.Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın


106.İnne haza le hüvel belaül mübın


107.Ve fedeynahü bi zibhın azıym


108.Ve terakna aleyhi fil ahırın


109.Selamün ala ibrahım


110.Kezalike neczil muhsinın


111.İnnehu min ıbadinel mü'minın


112.Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn


113.Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın


114.Ve le kad menenna ala musa ve haun


115.Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym


116.Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın


117.Ve ateynahümel kitabel müstebın


118.Ve hedeynahümes sıratal müstekıym


119.Ve terakna aleyhima fil ahırın


120.Selamün ala musa ve harun


121.İnna kezalik enczil muhsinın


122.İnnehüma min ıbadinel mü'minın


123.Ve inne ilyase le minel murselın


124.İz kale li kavmihı ela tettekun


125.E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn


126.Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın


127.Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun


128.İlla ıbadellahil muhlesıyn


129.Ve terakna aleyhi fil ahırın


130.Selamün ala ilyasın


131.İnna kezalike neczil muhsinın


132.İnnehu min ıbadinel mü'minın


133.Ve inne lutal le minel mürselın


134.İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn


135.İlla acuzen fil ğabirın


136.Sümme demmernel aharın


137.Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn


138.Ve bil leyl e fe la ta'kılun


139.Ve inne yunüse le minel murselın


140.İz ebeka ilel fülkil meşhun


141.Fe saheme fe kane minel müdhadıyn


142.Feltekamehül hutü ve hüve mülım


143.Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn


144.Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun


145.Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym


146.Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn


147.Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün


148.Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn


149.Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun


150.Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun


151.E la innehüm min ifkihim le yekulun


152.Veledellahü ve innehüm le kazibun


153.Astafel benati alel benın


154.Ma leküm keyfe tahkümun


155.E fe la tezekkerun


156.Em leküm sültanüm mübın


157.Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn


158.Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun


159.Sübhanellahi amma yesıun


160.İlla ıbadellahil muhlesıyn


161.Fe inneküm ve ma ta'büdun


162.Ma entüm aleyhi bi fatinın


163.İlla men hüve salil cehıym


164.Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum


165.Ve inna le nahnüs saffun


166.Ve inna le nahnül müsebbihün


167.Ve in kanu le yekulun


168.Lev enne ındena zikram minel evvelin


169.Lekünna ıbadellahil muhlesıyn


170.Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun


171.Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın


172.İnnehüm le hümül mensurun


173.Ve inne cündena lehümül ğalibun


174.Fe tevelle anhüm hatta hıyn


175.Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun


176.E fe biazabina yesta'cilun


177.Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın


178.Ve tevelle anhüm hatta hıyn


179.Ve ebsır fe sevfe yübsırun


180.Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun


181.Ve selamün alel murselın


182.Vel hamdü lillahi rabbil alemın

Saffat Suresi Türkçe Anlamı

1, 2, 3, 4.Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.


5.O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.


6.Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.


7.Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.


8, 9.Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.


10.Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).


11.(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: "Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.


12.Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.


13.Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.


14.Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.


15.(Dediler ki:) "Bu bir büyüden başka bir şey değildir."


16."Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz?"


17."Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?"


18.De ki: "Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz)."


19.O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır) beklemektedirler.


20.Şöyle diyecekler: "Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür."


21.Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür" denilir.


22, 23, 24.Allah meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.


25.Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir.


26.Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.


27.Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).


28.Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz."


29.Diğerleri de onlara şöyle derler: "Hayır, siz zaten mü'min kimseler değildiniz."


30."Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz."


31."Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."


32."Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."


33.Artık onlar o gün azapta ortaktırlar


34.İşte biz suçlulara böyle yaparız.


35.Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.


36."Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.


37.Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.


38.Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.


39.Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.


40.Ancak Allah'ın halis kulları başka.


41, 42.İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir.


43.Onlar Naim cennetlerindedirler.


44.Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.


45, 46.Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır.


47.Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar.


48.Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.


49.Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.


50.Derken birbirlerine yönelip sorarlar.


51.İçlerinden biri der ki: "Benim bir arkadaşım vardı."


52."Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi.


53."Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?"


54.Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der.


55.Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.


56.Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin."


57."Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum."


58, 59."Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?"


60.Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.


61.Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!


62.Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?


63.Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.


64.O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.


65.Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.


66.Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.


67.Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.


68.Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.


69.Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.


70.Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.


71.Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.


72.Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.


73.Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!


74.Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.


75.Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!


76.Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.


77.Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.


78.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.


79.Âlemler içinde Nûh'a selam olsun!


80.İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.


81.Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı.


82.Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.


83.Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.


84.Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti


85.Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?"


86."Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?"


87."O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?"


88, 89.İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.


90.Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.


91.İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"


92."Ne diye konuşmuyorsunuz?"


93.Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.


94.Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.


95.İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?"


96."Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."


97.Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi.


98.Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.


99.İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."


100."Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."


101.Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.


102.Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi.


103, 104.Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"


105."Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."


106."Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır."


107.Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.


108.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.


109.İbrahim'e selam olsun.


110.İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.


111.Çünkü o mü'min kullarımızdandı.


112.Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.


113.Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.


114.Andolsun, biz Mûsâ'ya ve Hârûn'a da lütufta bulunduk.


115.Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.


116.Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.


117.Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.


118.Onları doğru yola ilettik.


119.Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık.


120.Mûsâ'ya ve Hârûn'a selam olsun.


121.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.


122.Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler.


123.Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.


124.Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"


125, 126."Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?"


127.Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.


128.Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka.


129.Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık.


130.İlyas'a selam olsun


131.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız


132.Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı.


133.Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.


134, 135.Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık.


136.Sonra da diğerlerini yok ettik.


137, 138.Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?


139.Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.


140.Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.


141.Gemidekilerle kur'a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.


142.Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.


143, 144.Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.


145.Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.


146.Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.


147.Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.


148.Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.


149.Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı?


150.Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?


151, 152.İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar.


153.Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?


154.Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!


155.Hiç düşünmüyor musunuz?


156.Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?


157.Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı!


158.Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.


159.Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.


160.Ancak Allah'ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir.


161, 162, 163.(Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.


164.(Melekler derler ki:) "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır."


165."Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız."


166."Şüphesiz biz (Allah'ı) tespih edip yüceltenleriz."


167, 168, 169.Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: "Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk."


170.Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.


171.Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti


172."Onlara mutlaka yardım edilecektir."


173."Şüphesiz ordularımız galip gelecektir."


174.O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir


175.Gözetle onları, yakında onlar da görecekler.


176.Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?


177.Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!


178.Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.


179.(Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.


180.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.


181.Peygamberlere selam olsun.


182.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.