Mahalli İdarelerde Hangi Bölüm Mezunları Şube Müdürü Olabilir?
“MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl koruma ve güvenlik şefi kadrosunda çalışmış olmak,

d) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışmış olmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2)  Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

g) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden  veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle veya şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

ğ) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

h) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

ı) Bando şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle bandocu olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru ve tahsildar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak,

j) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,

k) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 38 inci maddesi gereğince belirlenen en az (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ev ekonomisti, fizikçi, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleentolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biyolog, veteriner hekim, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog,  kütüphaneci, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,

c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak,

ç) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak,

d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

e) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

g) Hemşire, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk rehberi ve gözetimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, ressam, kameraman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,

h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

ı) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek lisesi veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

i) Topograf, teknisyen, ölçü ve ayar memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

j) Antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Özel mevzuatında öngörülen diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

k) İmam kadrosuna atanabilmek için;

1) İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak,

2) Kadronun gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olmak, gerekir.”

İŞTE 1 VE 2 SAYILI LİSTELER

EK 1 SAYILI LİSTE EK 2- SAYILI LİSTE
TEKNİK ÖĞRENİM GEREKTİREN MÜDÜRLÜKLER
A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ
4- FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
5- GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRÜ
6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
8- KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ
9- MEZBAHA MÜDÜRÜ
10- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
11- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
12- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
13- SU İŞLERİ MÜDÜRÜ
14- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ
15- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
16- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
18- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ
19 - ŞUBE MÜDÜRÜ
B) İL ÖZEL İDARELERİ
1- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
2- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
3- ETÜD PROJE MÜDÜRÜ
4- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
5- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ
6- PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
7- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
8- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
9- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
10- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
11- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
12- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
13- YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ
14- MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ
15- YAPI KONTROL MÜDÜRÜ
16- MÜDÜR
DİĞER MÜDÜRLÜKLER
A) BELEDİYE, BAĞLI KURULUŞLARI
VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
1- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
2- MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
3- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
4- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRÜ
5- BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRÜ
6- BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRÜ
7- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
8- HASTANE MÜDÜRÜ
9- HUZUREVİ MÜDÜRÜ
10- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRÜ
11- İŞLETME MÜDÜRÜ
12- İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRÜ
13- KREŞ MÜDÜRÜ
14- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
15- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRÜ
16- MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ
17- SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRÜ
18- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
19- HAL MÜDÜRÜ
20- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
21- ŞUBE MÜDÜRÜ
B) İL ÖZEL İDARELERİ
1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRÜ
2- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3- DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
4- ENCÜMEN MÜDÜRÜ
5- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
6- HASTANE MÜDÜRÜ
7- HUZUREVİ MÜDÜRÜ
8- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRÜ
9- İŞLETME MÜDÜRÜ
10- İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRÜ
11- KREŞ MÜDÜRÜ
12- KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
13- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRÜ
14- MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
15- SOSYAL HİZMETLER
MÜDÜRÜ
16- STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRÜ
17- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
18- SATINALMA MÜDÜRÜ
19- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
20- MÜDÜR
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.