Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu

 Bu çerçevede merkez teşkilatı birimleri, Bakanlığımız Kurum İdarî Kurulunca hazırlanan ve bir örneği ekte gönderilen2017 Çalışma Raporu"nda yer alan konuları görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında değerlendirecektir.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NİSAN 2017 YILI KURUM İDARÎ KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdarî Kurulu Nisan 2017 toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar Yardımcısı Yusuf BÜYÜK başkanlığında 26.04.2017 tarihinde yapılmış ve toplantı sonucunda, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Başkanlığının Kurum İdarî Kuruluna aşağıda sunmuş olduğu önerilerin Bakanlığımızın ilgili birimlerince değerlendirilmesi uygun görülmüştür:

1. Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin haklan başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandınlmalan sağlanmalıdır.

2. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karara dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Karannm, kurum içi çalışma banşını ve ücret dengesini sağlayacak şekilde güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.

3. Öğretmenlere, 2017 yılı yaz aylan içinde alan değişikliği hakkı verilmeli; alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir.

4. İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır. ^

5. Atama yapılamayan boş engelli öğretmen kadrolarına engelli öğretmen ataması yapılmalıdır.

6. Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınmalıdır.

7. YHS kadrolarında bulunmakla birlikte fiilen memur, sayman gibi GÎHS kadrolarında görev yapan personelin fiilen görev yaptıkları kadrolara istekleri dâhilinde atanmaları sağlanmalıdır.

8. Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.

9. Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarmda görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

10. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen buralarda görev yapanların hizmet puanlan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanlan” başlıklı 40 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

11. 06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflannda görev yapmakta iken söz konusu tarihten sonra Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atanlardan söz konusu kurumlarda zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde çalışmış olanlara da, zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.

12. Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayan öğretmenlerin istemleri üzerine zorunlu hizmet bölgelerine atanmalarında, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlama şartı aranmamalıdır.

13. Anasınıflannda görevli öğretmenlere, fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

14. Engel derecesi %40 ve üzeri olan bedensel engelli öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi kapsamı dışında değerlendirilmeleri konusunda düzenleme yapılmalı; engelli öğretmenlerin yer değiştirmeleri engel durumlarına uygun fiziki koşullara sahip eğitim kurumlan arasında yapılmalıdır.

15. 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde görev yapan personele ödenen ek ders ücretlerinin, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında prime esas kazanca dâhil edilmemesi noktasında 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında girişimde bulunulmalıdır.

16. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteminde bulunabilmek için bulundukları ilde kesintisiz görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmelidir.

17. Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

18. Örgün ve yaygm eğitim kurumlannda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde saat 18.00’dan sonra yapılan yüz yüze eğitim veya yüz yüze eğitim kapsamında düzenlenen kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlannda cumartesi ve pazar günlerinde gördükleri yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, söz konusu sürelerde %100 artınmlı ödenmesi ve bu kapsamda yönetim görevini yerine getiren yöneticilere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır. Hafta sonu yapılan kurslar nedeniyle birden fazla müdür yardımcısının görevlendirilebilmesi sağlanmalıdır.

19. Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yönetici görevleri sona erdirilmemelidir.

20. Halen herhangi bir eğitim kurumunda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevini yürütenlerden görev süresini doldurmayanlar, farklı (müdür/müdür başyardımcısı) yönetim görevleri için görevlendirme başvurusunda bulunabilmelidir. (Yukarıdaki önerilerin İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

21. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azmin dört katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, “yedi katım” şeklinde değiştirilmelidir.

22. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında GÎHS, TİS ve YHS kadrolarında çalışan personelin çocukları için bahse konu yönetmelikle tanınan haklar bakımından münhasır kontenjan ayrılmalıdır. (21. ve 22. önerilerin Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

23. 19 uncu Millî Eğitim Şurasında karar altına alınan anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması noktasmda gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.(23. önerinin Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

24. Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında, tüm seçmeli derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından okutulacağını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.(24. önerinin Talim ve Terbiye Kurulunca değerlendirilmesi.)

25. Rehberlik öğretmenleri bakımından, asli görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına sebep olacak türden il^ve görevler ve yükler getiren bir düzenleme yapılmamalıdır. . .. (25. önerinin Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

26. Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak smav açılması sağlanmalıdır. (26. önerinin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

27. OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan sonrasında terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasmda kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar bulunanların, görevlerine iadesi sağlanmalıdır.

28. OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar hakkında inceleme/soruşturma süreci ivedilikle tamamlaıjmalı; OH/L kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle kamu A-göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların kanun hükmünde kararname ile görevlerine iadesi için girişimlerde bulunulmalıdır. (27. ve 28. önerilerin Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

29. Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımlan net ve açık bir şekilde belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir. (29. önerinin öğretim dairelerince değerlendirilmesi.)

30. Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumlan, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır. (30. önerinin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğe ile ilgili öğretim dairelerince değerlendirilmesi.)


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.