Kamu Görevlilerinin Geneli İle İlgili Olarak 4. Dönem Toplu Sözleşmedeki Yeni Düzenlemeler
Kamuajans.com - 4.Dönem Toplu Sözleşmede yer alan düzenlemelerin bazıları 3.Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin aynı şekilde korunmasına ilişkin olurken, bazıları ise ilk defa bu Sözleşmede yer almış oldu.

Toplu Sözleşmede, kamu görevlilerinin geneline ilişkin hükümlerine bakıldığında, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olarak bazı yeni kazanımların yer aldığı görülmektedir. 

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin düzenlemeler

Konu

Değişim

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 22- (1) 659 sayılı
Kanun Hükmünde
Kararnamenin 14 üncü
maddesinin ikincifıkrasının
(b) bendinde öngörülen
“10.000” gösterge rakamı “20.000” olarak uygulanır.
(Halen 15.000
gösterge rakamı uygulanıyor)

Avukatlık vekalet ücreti
göstergesi
5.000 puan arttı.

Geçici personele ek ödeme

Madde 24- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile
parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler
hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe
konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında
Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik
Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile
29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca kamu
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen
geçici personele,
2400 gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara
kurulularınca döner sermaye dahil başka bir
kaynaktan ek
ödeme ve benzeri adla
herhangi bir ödeme yapılmaz.
(halen 1.800 gösterge rakamı uygulanıyor.)

Geçici personelin ek ödeme
göstergesi 600 puan arttı.

KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

Madde 29- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve
Tazminatlara İlişkin Karara
ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT’lerde görev yapan
başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme
müdürlerinin dereceleri
itibarıyla yararlanmakta
oldukları tazminat
oranlarına 20 puan
ilave edilir.
(Halen 10 puan ilave ile tazminatları ödeniyor)

KİT’lerde görev yapan müdürlerin
özel hizmet tazminatı oranı
10 puan arttı.

 

KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi

Madde 31- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında görev yapan teknik şef,
atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi,
başmühendis, başmimar, mühendis, mimar,
şehir plancısı ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan
sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta
oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
(Halen grup başmühendisi, başmühendis, başmimar,
mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında
bulunanlar hakkında aynı şekilde uygulanıyor)

KİT sözleşmeli personelinden;
teknik şef, atölye şefi, teknik amir,
teknik uzman ve şehir plancısının
ek ödeme oranı 12 puan arttı.

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara
ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta
oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
(Halen 7 puan ilave ediliyor)

 

Şeflerin özel hizmet tazminatı
oranı 3 puan arttı

 

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen
teknik personele ilave ücret

Madde 34- (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak
istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı
Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında
ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen
yerlerde fiilen çalışanlardan;

a)Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar,
mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog,
hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, fizikçi, kimyager,
teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik
uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

(halen grup başmühendisi, başmühendis, başmimar,
mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog,
hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog yararlanıyor)

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında
bulunanlara 15 TL, 
(halen teknikerler yararlanıyor)

c)Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan
pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,

(halen teknisyenler yararlanıyor)

tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir.
İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma
mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık
dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.
Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra
üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler
itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde
belirtilenler için 500 TL’yi, (b) bendinde belirtilenler için
300 TL’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL’yi geçemez.

KİT sözleşmeli personelinden;
-kimyager, teknik amir, teknik şef,
atölye şefi, teknik uzman
pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,

-başeksper, eksper ve topograf
pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,

-başteknisyen, teknik ressam,
sürveyan pozisyonlarında
bulunanlara 10 TL 
tutarında çalıştıkları
her gün için ilave ücret ödenecek.

 

Hac izni

Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan
hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı
halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu
görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar.

 

Hacca gitmeye hak kazanan ancak
yasal izni kalmayanlara hac süresince
ücretli izin verilecek.

İtfaiye personeli

Madde 37- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı
Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme
çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar
sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen
itfaiye personeli hakkında da aym usul ve esaslar
dahilinde uygulanır.

 

Orman yangınlarında ölenlerin
yakınlarına ve sakatlananlara ödenen
tazminat düzenlemesi, diğer yangın söndürme
faaliyetine katılmış itfaiye personeli
hakkında da uygulanacak.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 38- (1) Hizmet tahsisli konutlardan
yararlanma süreleri, yararlanılan konutun
yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince
sıra tahsisli konutların tahsisine esas
puanlamada dikkate alınmayabilir.

 

Sıra tahsisli konut puanlaması yapılırken,
hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri
dikkate alınmayabilecek.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek
eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri
daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı
uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının
mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine
taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak
aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten
önceki üç aya kadar olan dönem için de
aile yardımı ödenekleri verilir.

 

Aile yardımı ödeneği, 3 ay geriye
doğru da alınabilecek.

Fazla çalışma ücreti ödemeleri

Madde 40- (1) Bu Toplu Sözleşmenin
geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde
yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti
ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen
fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin
hükümler uygulanmaz.

 

Toplu sözleşme gereği fazla çalışma ücreti
ödenenlere, diğer mevzuatta yer alan
fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin
hükümleri uygulanmayacak.

Kreş hizmeti

Madde 41- (1) Kamu kurum ve kuruluşları,
imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti
sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma
konusunda ihtimam gösterir.

 

Kurumlar, personelinin kreş ihtiyacını
karşılama konusunda ihtimam gösterecek.

Tabiplere ek ödeme

Madde 42- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı
belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında
bulunanların, aynı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına
12 puan ilave edilir.

 

Tabip ve diş tabiplerinin ek ödeme
oranı 12 puan arttı.

Engelli çocuk aile yardımı

Madde 43- (1) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme
hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan
aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
en az %40 engelli olan çocuklar için %50
artırımlı olarak ödenir.

 

Çocuğu %40 engelli olanların aile yardımı,
ilgili çocuk için  %50 artırımlı ödenecek.

Memuriyet mahalli

Madde 44- (1) Maliye Bakanlığınca memuriyet
mahalli konusunda yeni bir tebliğ yayımlanmcaya
kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulamasında
aşağıda belirtilen yerler memuriyet mahalli
olarak kabul edilir:

"1) Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip
gelinebilen yerler.

2) Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde,
il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla,
memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya
ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin
bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı
zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük
arz eden yerler ile söz konusu ilçe belediye sınırları
dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri
bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller.

3) Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde,
memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya
ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların
belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu
mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim
özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların
devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin
götürüldüğü yerler."

Memuriyet mahallinin alanı yeniden belirlendi

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

Madde 45 - (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli
Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol
Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar
Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen
görevleri ifa etmeleri kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak, Avukat, Müşavir
Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk
Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda
bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup
kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine
haiz olanlara,

b) 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası
çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulmuş olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslara göre vize edilmiş Avukat unvanlı
pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel
olarak çalışanlara,

c) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre
avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin
görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara,

anılan maddede hazine avukatları için öngörülen
yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir

Kurumları yargı mercilerinde temsil eden
avukatlara (avukat, müşavir avukat,
hukuk müşaviri, 1.hukuk müşaviri,
tam zamanlı sözleşmeli avukat)
hazine avukatlarının yararlandığı
yol tazminatı ödenecek. 

Misafirhanelerden yararlanma

Madde 46 - (1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli
dışına giden memur ve eşi ile bakmakla yükümlü
olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden
imkanlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından
yükseköğrenim görmekteyken smav veya en fazla
bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet
mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim
staj mm zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla
kamu kurumlarınca işletilen misafirhanelerden
imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi
üzerinde faydalandırılırlar.

 

Memurlar ile bakmakla yükümlü oldukları
yakınları kamu misafirhanelerinden
imkanlar dahilinde yararlanabilecek.

Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alınan hizmet süresi

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında
geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve
kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon
unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır.

 

Sözleşmeli personelin ücretinde,
sadece bulunduğu kurumda aynı pozisyonda
geçirdiği hizmet süresi değil, kamuda
aynı kadro veya pozisyonda geçirdiği
hizmet süresi esas alınacak.

Biyologlara ek özel hizmet tazminatı

Madde 48- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara
ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler"
bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için
öngörülen ek özel hizmet tazminatından,
biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan
sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma
mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi
çalışmalarına katılanlara da aynı esas ve usuller
çerçevesinde yararlandırılır.

Biyologlar, ek özel hizmet tazminatından,
Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki
Kimyagerler gibi yararlanacak.

Helal gıda

Madde 49- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere
ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü
olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek
hizmeti sunulmasında bu ürünlerin
kullanımına ihtimam gösterilir.

Kamu kurumlarının yemekhane
hizmetlerinde, helal gıda sertifikalı
ürünlerin kullanılmasına özen gösterilecek

Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler

Madde 50- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine
yönelik olmak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine
intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak
üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı
durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki
çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs,
seminer ve benzeri çalışmalar için
görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde
kurumca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada
pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına
dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması
hususunda ihtimam gösterilir.

 

Engelli kamu görevlilerine ilişkin
bazı iyileştirici tedbirler alınabilecek  

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

Değişmedi

Emekli olanlara ödenen tazminat

Değişmedi

Burs alan veya Devletçe okutulan
çocuklar için aile yardımı
ödeneği verilmesi

Değişmedi

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal
sorumlularının mali sorumluluk zammı

Değişmedi

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor
araştırmacısı, kütüphaneci,
kitap patologu ve sosyologların
zam ve tazminatları

Değişmedi

Seyyar görev tazminatı

Değişmedi

Hizmet tahsisli kamu konutlarının
kapsamının genişletilmesi

Değişmedi

KİT’lerde konut kira bedeli

Değişmedi

Geçici personele fazla çalışma ücreti

Değişmedi

KİT’lerde kıdem ücreti

Değişmedi

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Değişmedi

Yükseköğretim kurumlan
disiplin kurullarında
sendika temsilcisinin bulunması

Değişmedi

375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı
Cetvellerde yer alan ücret göstergesi

Değişmedi

Geçici personele aile yardımı
ödeneği verilmesi

Değişmedi

Programcı ve çözümleyicilerin
zam ve tazminatları

Değişmedi

Toplu sözleşme ikramiyesi

Değişmedi

Servis hizmeti

Değişmedi

Bazı personelin giyecek yardımı

Değişmedi

Sivil savunma uzmanlarının
özel hizmet tazminatı

Değişmedi

Koruma ve güvenlik
görevlilerinin ek ödeme oranı

Değişmedi

Cuma namazı izni

(konuya ilişkin çıkmış olan
Başbakanlığın mevcut Genelgesi
uygulanmaya devam edecek)


memurunyeri.com

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
kenani 11 ay önce

ceviz kabuğunu doldurmaz laf kalabalığı

Misafir Avatar
Misafir 11 ay önce

Memursene üyeler daha uyanmadı satılıyoruz

Misafir Avatar
İSTİFA 11 ay önce

Müdür ile memur aynı emkli maaşı almaya devam edecek!Buna da kazanım diyen sendika başkanı istifa etsin...Ey memursen üyeleri...Hadi başkanınızı 2019 da vekil yaptınız...hayırlı olsun size!!!