Değişen Eğitim Durumunun Ek Ödemeye Etkisi
Kamuajans.com - Kapsamdaki personele, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları esas her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılmaktadır.

Ek ödemeden yararlananlar

-Aylıklarını Devlet Memurları Kanununa göre alanlar,

-Aylıklarını Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlar,

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel

-Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlar ek ödemeden yararlanabiliyor.

Ek ödeme oranları farklı

375 sayılı KHK’da kamu görevlileri hakkında belirlenen ek ödeme oranları;

-Tabi oldukları personel kanunlarına,

-Bulundukları hizmet sınıflarına,

-Kadro unvanlarına,

-Aylık derecelerine göre farklı olabilmektedir.

Eğitim durumundaki değişmenin ek ödemeye etkisi

Kamu görevlileri hakkında geçerli olan ek ödeme oranlarına baktığımızda, eğitim durumundaki değişmenin ek ödeme oranını doğrudan etkilemediğini görmekteyiz.

Ancak, eğitim durumundaki değişme nedeniyle ilgili personelin; aylık derecesinde, kadro unvanında veya hizmet sınıfında bir değişiklik olması durumunda, personel hakkında uygulanacak ek ödeme oranı da farklı olabilecektir.

Ek ödeme oranlarının güncel hali

(375 sayılı KHK eki) 

(I) SAYILI CETVEL 

EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı (%)

 
 

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

   
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile
Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık
Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili
gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;
   
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

 
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

 
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek
tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

 
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile
(b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

193

 
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi
genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi
genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya
daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı
unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

 
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi
I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter
yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

 
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları
genel sekreter yardımcıları, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü,
Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları,
KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı,
gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız
genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında
sayılanların yardımcıları

180

 
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü,
il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü,
il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri,fakülte ve yüksekokul sekreteri,
basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü,
başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri,
genel sekreter yardımcısı, tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı,
opera ve bale müdür yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman,
diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 

170

 
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı
unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

 
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur
kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin
diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak
görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında
veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

145

 
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş
kadrolarında bulunanlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başmüfettiş ve müfettiş
kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel
müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

 
  4) Bunların yardımcıları

155

 
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

 
  4) Bunların yardımcıları

140

 
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında, yükseköğretim
kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve
denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir
yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara
(mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile büyükşehir
belediyeleri hesapişleri murakıpları ve belediye iktisat müfettişlerinden;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 
  4) Bunların yardımcıları

125

 
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci,
muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı,
malzeme saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı,  APK uzmanı, talim ve terbiye
kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve
diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

 
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu,
itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

 
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;    
a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı
kadrolarında bulunanlardan;(Denizcilik Sörvey Mühendisleri için 100 puan artırımlı)
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog,
matematikçi, istatistikçive astronom kadrolarında bulunanlardan;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

 
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan
diğer kadrolarda bulunanlardan;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
a) Uzman tabiplerden;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

 
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık
belgesi alanlardan;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

 
c) Diş tabiplerinden;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

 
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

 
d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

 
e) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

 
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

 
f) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

 
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

 
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

 
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki
yöneticiler dâhil) bulunanlardan;
   
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

 
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

 
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

 
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

 
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
a) Müsteşar

195

 
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür,
Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

 
c) Merkezde görevli diğer Valiler

178

 
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan
(Mülkiye Müfettişleri Dahil);
   
  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 
  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

 
  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 
   4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

 
  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

 
  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

 
  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

 
  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

 
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;    
  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

 
  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

200

 
  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

 
  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

132

 
  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

172

 
  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

147

 
  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

147

 
  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

122

 
  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

137

 
  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

117

 
e) Hukuk işleri müdürlerinden;    
  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 
  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

 
  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 
  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

 
  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

 
  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

 
  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

 
  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

 
  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

 
  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

 
f) Kaymakam adayı

145

 
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
 a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 
 b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 
 c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 
 ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 
 d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

 
 e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

 
 f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

 
 g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

 
 ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;    
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

 
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

 
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

 
  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

 
  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;    
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;    
  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

 
  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

 
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70

 
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanun ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
   
1- Subaylardan;    
 a) Genelkurmay Başkanı

103

 
 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

 
 c) Orgeneral ve Oramiral

81

 
 ç) Korgeneral ve Koramiral

79

 
 d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

 
 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

 
 f) Kıdemli Albay

63

 
 g) Albay

59

 
 ğ) Yarbay

56

 
 h) Kıdemli Binbaşı

68

 
 ı) Binbaşı

68

 
 i) Kıdemli Yüzbaşı

68

 
 j) Yüzbaşı

68

 
 k) Kıdemli Üsteğmen

69

 
 l) Üsteğmen

69

 
 m) Teğmen

69

 
 n) Asteğmen

69

 
2- Astsubaylardan;                           
 a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

 
 b) Kad.Kd.Bçvş.

67

 
 c) Kd.Bçvş.

67

 
 ç) Kad.Bçvş.

67

 
 d) Bçvş.

67

 
 e) Kad.Kd.Üçvş.      

     68         

 
 f) Kd.Üstçvş.

68

 
 g) Kad.Üçvş.        

     68         

 
 h) Üstçvş

68

 
 ı) Kd.Çvş.

68

 
 i) Çvş.

68

 
3- Uzman Jandarmalardan;    
 a) VIII.Kad.Çvş.

67

 
 b) VII.Kad.Çvş.

67

 
 c) VI.Kad.Çvş.

67

 
 ç) V.Kad.Çvş.

67

 
 d) IV.Kad.Çvş.

67

 
 e) III.Kad.Çvş.

67

 
 f) II.Kad.Çvş.

67

 
 g) I.Kad.Çvş.

67

 
 ğ) Çvş.

67

 
4- Uzman Erbaşlardan;    
 a) Uzman Çavuş

67

 
 b) Uzman Onbaşı

67

 
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:    
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

 
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını
tamamlamış bulunanlar

70

 
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

 
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

 
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

 
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

 
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

 
8- Diğer öğretim elemanlarından;    
a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

 
b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

 
c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda
istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
   
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı,
müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör,
kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık
mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar),
başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

 
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amiri, şef,
koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi,
şeftren  pozisyonlarında bulunanlar

67

 
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

 
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

 
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD),
başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

 
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

 

Not: Toplu Sözleşme hükümleri gereği;

**İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi, haklarında belirlenmiş ek ödeme oranına 10 puan ilave edilerek uygulanır.

**KÎT’lerde 399 sayılı KHK kapsamında grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarındagörev yapan sözleşmeli personelin ek ödemesi, ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilerek uygulanır.

**Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin ek ödemesi, ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilerek uygulanır.

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan makinistlerin ek ödemesi, ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilerek uygulanır.

memurunyeri.com
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.