Bakanlıktan Görevde Yükselme Sınav Duyurusu
Ulaştırma Bakanlığı, görevde yükselme sınav duyurusu yayımladı.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında boş bulunan toplam 269 (ikiyüzaltmışdokuz) adet kadro için, 27/07/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

I. Görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak kadrolar,

II. Görevde yükselme sınav başvurusu,

III. Görevde yükselme sınavına başvuramayacak personel,

IV. Görevde yükselme sınavına girecek adaylarda aranacak genel ve özel şartlar,

V. Görevde yükselme sınavı başvurularının alınması,

VI. Görevde yükselme yazılı sınavı ödeme işlemleri ve başvurusu,

VII. Görevde yükselme yazılı sınavı tarihi ve yeri,

VIII. Görevde yükselme yazılı sınavına katılamayacak personel,

IX. Görevde yükselme yazılı sınavı giriş belgesi,


X. Görevde yükselme yazılı sınavına ilişkin bilgiler,

XI. Görevde yükselme yazılı sınav uygulaması,

XII. Görevde yükselme yazılı sınavı sonuçlarının bildirilmesi,

XIII. Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına itirazlar,

XIV. Görevde yükselme sınavına ait diğer hususlar; aşağıda belirtilmiştir.

I. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA

NO

SINIFI

UNVANI

KADRO

DERECESİ

ATAMA

YAPILACAK


KADRO SAYISI

1

GİH

Şube Müdürü

1

74

2

GİH

Gemi Sicil Müdürü

1

10

3

GİH

Şef

3-5

110

4

GİH

Memur

5-10

35

5

THS

Denizcilik Sörvey Mühendisi

1-7

40

TOPLAM

269

II. GÖREVDE YÜKSELME SINAV BAŞVURUSU

Görevde yükselme sınavı başvuruları 12 Aralık 2017 tarihinde başlayacak 25 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Başvurular; Mozilla Firefox tarayıcısı üzerinden Bakanlığımız http://portal.udhb.gov.tr adresinden yapılacak olup, 25 Aralık 2017 tarihi Pazartesi günü mesai bitimi itibariyle sistem kapatılacaktır.

İlan edilen kadrolar için belirlenen genel ve özel şartları başvuru tarihinin son günü itibarıyla taşıyan Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrosunda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrosunda olup kurum dışında geçici olarak görev yapan personel ile aylıksız izinde (askerlik, doğum vb.) bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan (sıhhi izin, rapor vb.) personel Ek-1'de yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. (Posta ile yapılan başvuruların 25 Aralık 2017 tarihi mesai bitimi itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir. Doğabilecek gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.)

Bakanlığımız birimleri kadrosunda olup kurum dışında geçici olarak görev yapan personel ile aylıksız izindeki (askerlik, doğum vb.) ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan (sıhhi izin, rapor vb.) personele görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru, kadrosunun olduğu birim tarafından e-mail, mesaj, telefon, posta vb. yoluyla yapılacaktır.

Başvuru işlemlerini süresi içerisinde yapmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacaktır.

III. GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURAMAYACAK PERSONEL

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışan sözleşmeli personel,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalışan geçici personel,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) bendi kapsamında çalışan işçiler ile özel hizmet alımı yöntemi ile çalışanlar,

4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrosu olup Bakanlıkta geçici olarak görev yapan personel,

5) Aday memurlar, başvuruda bulunamazlar.

IV. GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRECEK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Sınava başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranacaktır.

1) Genel şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak.

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az üç yıl Bakanlıkta çalışmış olmak,

2) Özel şartlar

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, kaptan, mütercim, tekniker ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Gemi sicil müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakülteleri ile denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Denizcilikle ilgili birimlerde; denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, kaptan, mütercim, tekniker ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Denizcilikle ilgili birimlerde; memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, gemi adamı ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Denizcilik sörvey mühendisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibariyle Bakanlıkta denizcilikle ilgili birimlerde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,

3) Renk körlüğü olmamak (Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan Gemiadamları Sağlık Yönergesi) ile % 40'ı aşan oranda özrü bulunmadığını (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

5) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

V. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURULARININ ALINMASI

1) Adaylar Tarafından Yapılacak İşlemler:

A) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrosunda görev yapan adayların başvurularını

aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yapmaları gerekmektedir.

1) Mozilla Firefox tarayıcısı üzerinden Bakanlığımız http://portal.udhb.gov.tr adresinden Sınav Başvuru menüsünden giriş yapılır.

2) Aday, ekrana gelen bilgilendirme mesajını dikkatlice okuyarak kabul eder.

3) Başvuru Bilgileri sekmesinde; sınavın adı, yılı ve sınava başvuracağı kadro unvanı seçilerek, İleri butonuna basılır.

4) Kişisel Bilgiler sekmesinde; fotoğraf alanına son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf taranır ve "Fotoğraf Seç" butonu ile taranan fotoğrafa erişilip "Fotoğraf Yükle" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

5) Kimlik bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir ve sınava başvuracağı öğrenim durumu ile mezun olunan okul seçilir. Kişisel Bilgiler sekmesinde hata bulunması durumunda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilir.

6) Kişisel Bilgiler sekmesinde; engelli adaylar tarafından engel bilgisi seçilerek engelli yardım sekmesinde talep edilen yardım türü ve salon tercihi yapılır. (Sınav sırasında

tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan engelli personelin engel bilgisi alanını mutlaka doldurması gerekmektedir.) İleri butonuna basılır.

7) Kurum Bilgileri sekmesinde; bilgiler kontrol edilir, ekrandaki bilgilerde hata bulunması durumunda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilir, bilgilerin doğru olması durumunda ileri butonuna basılır.

8) Hizmet Bilgileri sekmesinde; toplam hizmet süresi ve erkek adaylar için askerlik

hizmet süresi bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. Bakanlıktaki hizmet süresi aday tarafından başvurunun son günü olan 25 Aralık 2017 tarihi esas alınıp hesaplanarak

girilir. (655 sayılı KHK Geçici Madde 2/13 dikkate alınır.) İleri butonuna basılır.

9) İletişim Bilgileri sekmesinde; bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilir, e-posta adresi olarak Bakanlık elektronik posta adresi girilir (başka elektronik posta adresi girilmeyecek) ve bitir butonu ile başvuru bilgi girişi tamamlanır.

10) Gelen ekranda, başvuru formunun ön izlemesi aday tarafından dikkatlice kontrol edilir. Girişi yapılan bilgilerde eksiklik veya hata olması halinde "güncelle" butonu kullanılarak ilgili sekmeye geri dönülüp düzeltme yapılır ve diğer adımlar aynen tekrarlanır.

11) Başvuru formunun ön izlemesi "Başvuruyu Onaylıyorum-Yazdır" butonu kullanılarak tamamlanır.

12) Sınav Başvuru Formundan iki adet çıktısı alınarak aday tarafından imzalanır ve bir nüshası fiilen görev yaptığı birimdeki sınav birim sorumlusuna imza karşılığı verilir, diğer nüshası da adayda kalır. Sınav Başvuru Formu imza karşılığında sınav birim sorumlusuna teslim edilmediği takdirde başvurular geçersiz sayılır.

13) Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosuna başvuran adaylar tarafından; sağlık kurulu raporu, yabancı dil belgesi, gemi adamı ehliyeti ve deniz hizmet belgesi ile denetim sertifikaları sınav başvuru formuna eklenerek sınav birim sorumlusuna teslim edilir.

14) Görevde Yükselme Sınav Başvuru Formunu doldurma esnasında veya doldurduktan sonra, başvuru süresince karşılaşılan sorunlarla ilgili Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilir.

B) Bakanlık kadrosunda olup kurum dışında geçici olarak görev yapan adaylar ile aylıksız izinde (askerlik, doğum vb.) bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan (sıhhi izin, rapor vb.) adaylar;

Ek-1'de yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunurlar. (Posta ile yapılan başvurularda 25 Aralık 2017 tarihi mesai bitimi itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir. Doğabilecek gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.)

C) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından başvuruları kabul edilenlere ait kesin listenin açıklanmasından sonra, kesin listede isimleri yer alan adaylar bu ilanın "Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Ödeme İşlemleri ve Başvurusu" başlığındaki yazılı sınav ücretinin ödenmesi ile birlikte http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurudaki diğer işlemleri yapmalıdırlar. Bu işlemleri eksiksiz yapanlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

2) Birimlerce Yapılacak İşlemler

a) Aday tarafından sınav başvuru ekranından alınan ve imzalanan "Sınav Başvuru Formu "(iki nüsha) fiilen görev yaptığı birimdeki birim amiri veya birim amirinin görevlendireceği sınav birim sorumlusu tarafından imzalanarak bir nüshası başvuru sahibine verilir, diğer nüshası birim amiri veya sınav birim sorumlusu tarafından Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere teslim alınır.

b) Birim amiri, sınav başvuru süresi bitiminde Mozilla Firefox tarayıcısı üzerinden Bakanlığımız http://portal.udhb.gov.tr adresi üzerindeki sınav başvuru kabul menüsünden aldığı başvuru listesini onaylar ve başvuru formları ile birlikte 27 Aralık 2017 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına üst yazıyla gönderir. Süresi içerinde birimler tarafından gönderilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

c) Bakanlık kadrosunda olup kurum dışında geçici olarak görev yapan adaylar ile aylıksız izinde (askerlik, doğum vb.) bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan (sıhhi izin, rapor vb.) adaylara telefon, e-mail, faks vb diğer araçlarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

ç) Sınav başvuru süresi içerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilir.

3) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Merkez ve taşra birimlerinden gelen birim amirlerince onaylanan liste ve eki sınav başvuru formları sınav kuruluna sunulmak üzere tasnif edilir.

b) Bakanlık kadrosunda olup kurum dışında geçici olarak görev yapan adaylar ile aylıksız izinde (askerlik, doğum vb.) bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan (sıhhi izin, rapor vb.) adayların şahsen veya posta yoluyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yaptıkları müracaatlar sınav kuruluna sunulmak üzere tasnif edilir.

c) Sınav Kurulunca incelenerek, başvuruları kabul edilenlere ve edilmeyenlere ait liste www.udhb.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak duyurulur.

ç) Başvuru listelerine ilişkin itirazlar, listelerin açıklandığı tarihten sonraki 2 (iki) iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı birimlere yazılı olarak yapılır, 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanan itiraz sonuçları gerekçesiyle birlikte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

d) Başvuruları kabul edilen adaylara ait kesin liste Bakanlığımız www.udhb.gov.tr adresinde ilan edilir.

VI. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI ÖDEME İŞLEMLERİ VE BAŞVURUSU

a) Sınav uygulamasına ilişkin duyurular Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden ve Bakanlığımızın www.udhb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

b) Görevde yükselme yazılı sınavı başvuruları kabul edilen adaylara ait kesin listede yer alan

adaylar; Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan protokol gereğince 16

Ocak 2018 - 24 Ocak 2018 tarihleri arasında 310 TL. (Üçyüzon Türk Lirası) sınav

ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile yatıracaklardır. Ayrıca www.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurudaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.

c) Görevde yükselme yazılı sınavı başvuruları kabul edilen adaylara ait kesin listede yer alıp sınav ücretini belirlenen tarihler arasında yatırmayan ve www.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurudaki işlemleri yapmayan adaylara sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır.

VII. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Görevde yükselme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nca 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır. (Yazılı sınava girecek adayların sınav giriş yerleri www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.)

VIII. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA KATILAMAYACAK PERSONEL

a) Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen personelden durumları devam edenler,

b) Görevde yükselme yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait kesin listede yer alan adaylardan sınav ücretini yatırmayanlar,

c) Yazılı sınav şartlarını taşımayan ve sınava girecekler listesinde ilan edilmediği halde sınav ücreti yatıranlar,

yazılı sınava katılamazlar

IX. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınav ücretini belirtilen usule göre yatıran adaylar sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr

internet adresinden alacak olup adaylara ayrıca sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

X. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Yazılı sınavda ilan edilen konu başlıklarından 80 (seksen) adet soru sorulacaktır. (Konu Başlıkları Ek:2'de yer almaktadır.)

b) Yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

c) Yazılı sınav sorularının her biri 1,25 puan değerindedir.

ç) Sorular çoktan seçmeli (dört seçenekli) olup, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

d) Görevde yükselme yazılı sınav süresi 100 (yüz) dakikadır.

e) Görevde yükselme yazılı sınav başarı sıralaması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

XI. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV UYGULAMASI

Sınav uygulamasına ilişkin duyurular Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden ve Bakanlığımızın www.udhb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

XII. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a) Sınav sonuçları www.udhb.gov.tr ile www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

b) Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

XIII. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

a) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar; adaylar tarafından sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında olacak şekilde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırılarak alınacak banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile ilk başvurunun yapıldığı birimlere yapılacaktır.

b) Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 15 (onbeş) iş günü içerisinde; UDHB tarafından Milli Eğitim Bakanlığına inceletmek üzere gönderilecek ve sonucu adaylara UDHB tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı soyadı, imzası, iletişim bilgileri ve banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan adayların/kurumların söz konusu sebeplere ilişkin yaptıkları itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

XIV. GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA AİT DİĞER HUSUSLAR

a) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinde ve www.meb.gov.tr internet adresinde yer alan tüm duyurular kurum personeline tebliğ edilmiş sayılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Sözlü sınava ilişkin duyurular daha sonra Bakanlığımız internet adresinden yapılacaktır.

ç) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

d) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2 nci maddesinin 13 üncü fıkrası gereğince personelin Mülga Ulaştırma Bakanlığı ile Mülga Denizcilik Müsteşarlığında geçen hizmetleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.

e) 15 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılacak mevzuat değişiklikleri sınavda yer alan sorulara yansıtılmayacaktır.

Duyurulur.

İRTİBAT ADRESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA

İRTİBAT TELEFONLARI

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Tel: 0(312) 203 32 09 - 0(312) 203 13 96 - 0(312) 203 21 90 Tel: 0(312) 203 13 29 - 0(312) 203 32 05 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Tel: 0(312) 203 30 97 - 0(312) 203 33 40 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.