Askerden Muaf Olanın İnfaz Koruma Memuru Olma Durumu
Devlet memuriyetine ilişkin sağlık şartı 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde düzenlenmiştir. 48'inci maddenin 7 nolu bendi "53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (...) akıl hastalığı (...) bulunmamak." şeklindedir.

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile  "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü" ibareleri kaldırılmıştır.

MADDE 29. — a) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü" ibareleri,


b) 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "herhangi bir kısıtlamaya tâbi tutulmaksızın öncelik ve ivedilikle ve ödeme emri beklenilmeksizin" ibaresi,
             
c) 28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) fıkrası ile 30 uncu maddesi ve 37 nci maddesinin (e) ve (i) fıkraları,
             
d) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin son fıkrası, 13 üncü maddesinin (ç) bendi, 15 inci maddesinin (a), (b), (c) bentleri ile (i) bendinin ikinci paragrafı, 39 uncu maddesinin (b) bendinin üçüncü paragrafı, 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 81 inci maddesi, 87 nci maddesinin (h) bendi, 130 uncu maddesi, ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası, ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ek 31 inci maddesinin (e) bendi, ek 48 inci maddesinin (a) bendinin son cümlesi ile ek 5, 6, 7, 10, 12, 20, 24, 28 , 35 inci, geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 102, 114, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 154, 155, 156, 158, 160, 167, 168, 169, 172, 175, 177, 178, 179, 181, 187, 202, 217 nci, ek geçici 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 21 inci maddeleri,
             
e) 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Güvenlik ve" ibaresi,
             
f) 19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan "bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine" ibaresi,
             
g) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "hiçbir ücret ve bedel ödemeksizin" ibaresi,


657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde düzenlenmiştir. 48'inci maddenin 7 nolu bendiBÖLÜM : 2Şartlar


Genel ve özel şartlar


Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)


Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.


A) Genel şartlar


1. Türk Vatandaşı olmak,(1)

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(1)


6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı 
(…)(2) bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma 
almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

657 sayılı Kanunun 53. maddesi

Madde 53 – (Değişik: 13/2/2011-6111/99 md.)

Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak 
zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. (2)

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli 
kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. (2)

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet 
memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. (2)

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel 
grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. (2)

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik""in 4'üncü maddesinin (ç) bendi

Tanımlar


MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;


a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,


b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,


c) Dönem: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura sonucuna göre yapılan yerleştirme ve atamaları kapsayan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresini,


ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,


d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı,


e) Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi,


f) Merkez: Başkanlık dışında Başkanlık adına merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,


g) Nitelik-Kod Kılavuzu: Başkanlıkça hazırlanan ve atama yapılacak kadrolar için eğitim durumu ve özel koşullar itibarıyla belirlenebilecek farklı alan, dal veya programlar ile sertifika, bonservis, cinsiyet, sürücü belgesi, yabancı dil bilgi seviyesi gibi niteliklerin yer aldığı kılavuzu,


ğ) Yerleştirme: EKPSS sonuçları veya kura usulüne göre engellilerin tercihleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilmesi işlemini, ifade eder.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6. maddesi

Özel Şartlar


MADDE 6 – (Değişik:RG-9/5/2006-26163)


Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:


1) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, tahsildar, silah muayene memuru ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksek 
okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak; avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mühendis, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fizikçi, eczacı, öğretmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, tekniker, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Programcı yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) En az bir programlama dili bilmek,

c) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

ç) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

4) Çözümleyici yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrikelektronik, 
endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) (Mülga:RG-14/7/2012-28353)

c) En az bir programlama dilini bilmek,

ç) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

d) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

5) Koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) (Mülga:RG-16/4/2008-26849)

c) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını 
doldurmuş, merkezi (Değişik ibare:RG-6/5/2014-28992) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; 
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 
17’den az olmamak,

6) Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet 
yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, (Ek ibare:RG-6/5/2014-28992) daktilo ya da 
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) (Değişik:RG-6/5/2014-28992) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet 
sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

7) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı 
veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

8) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

9) Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan 
mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

10) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık 
teknisyeni, hayvan sağlığı memuru kadrolarına atanabilmek için, bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

11) (Değişik:RG-14/7/2012-28353) Mühendis kadrolarına atanabilmek için, en az dört yıllık 
lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak; tekniker kadrolarına atanabilmek için en az meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak; teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için de en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

12) Teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, lâborant yardımcısı ve sağlık teknisyen 
yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Atanılacak kadronun özelliğine göre resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş kurslardan 
mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

13) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az (Değişik ibare:RG-9/10/2010-27724) lise veya dengi okul mezunu olmak,


b) Kaptan veya gemi adamı olduğuna dair belge sahibi olmak,

14) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

15) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu 
(ortaokul) mezunu olmak; bekçi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-2/4/2013-28606) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve 
yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

b) Merkezi (Değişik ibare:RG-6/5/2014-28992) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 
itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) (Mülga:RG-9/10/2010-27724)

ç) (Mülga:RG-9/10/2010-27724)

17) Cezaevi öğretmenlik kadrosuna atanabilmek için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak 
atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

18) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik (Mülga ibare:RG-2/4/2013-28606)


(…) müdürlüklerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

a) (Mülga:RG-16/4/2008-26849)

b) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

19) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında yapılacak arşiv 
araştırması olumlu olmak.

KamuAjans.com - Özel Haber 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.