693 Sayılı KHK İle İhraç ve İade Edilen Memurların Listesi ile Kurumları
KamuAjans.Com - 693 Sayılı KHK ile TBMM'den 2 kişi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndan 1 kişi, Adalet Bakanlığından 28 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 3 kişi, İçişleri Bakanlığından 1 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Mahalli İdareler Personelinden 1 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 9 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5 kişi, Yüksek Öğretim Kurumlarından 1 kişi göreve iade edildi.

693 Sayılı KHK ile TBMM'den 5 kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan 1 kişi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu)'ndan 1 kişi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 1 kişi, Adalet Bakanlığından 142 kişi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 12 kişi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'den 9 kişi, KOSGEB'den 5 kişi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2 kişi, Şeker Kurumu'ndan 1 kişi, Devlet Personel Başkanlığından 2 kişi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 32 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 1 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan 1 kişi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 1 kişi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 2 kişi, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 4 kişi, GTHB Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 1 kişi, GTHB Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan 10 kişi, GTHB Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden 2 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 29 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 12 kişi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 4 kişi, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'ndan 1 kişi, Mahalli İdareler Personeli'nden 166 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 kişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 6 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 7 kişi, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 kişi, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1 kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 106 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 40 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 59 kişi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 3 kişi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 43 kişi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 3 kişi, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan 7 kişi, Yüksek Öğretim Kurumları'ndan 120 Akademisyen, Yüksek Öğretim Kurumları'ndan 52 İdari Personel ihraç edildi.

EK (1) SAYILI LİSTE

EK (2) SAYILI LİSTE

EK (3) SAYILI LİSTE

EK (4) SAYILI LİSTE

EK (5) SAYILI LİSTE

EK (6) SAYILI LİSTE


KHK/692 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 14 Temmuz 2017 Tarihli ve 30124 Sayılı Resmî Gazete- Mükerrer'de yayınlanmasıyla birlikte görevden ihraç edilen ve göreve iade edilen kamu personeli listesi bakanlıklara göre belli oldu.

692 Sayılı KHK
 ile çeşitli bakanlıklardan 7395 kişi görevden ihraç edilirken 312 kişi de görevine iade edildi. İşte ihraç ve göreve iade listesi:

1 SAYILI LİSTE
(İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)

2 SAYILI LİSTE
(GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)

3 SAYILI LİSTE
(RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ 
TSK PERSONELİ STESİ)

4 SAYILI LİSTE
(
AÇILAN DERNEK LİSTESİ)

5 SAYILI LİSTE
(ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİLENLER LİSTESİ)

6 SAYILI LİSTE
(ÖĞRENCİLİKLERİ İADE
 EDİLENLER LİSTESİ)

7 SAYILI LİSTE
(MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ)


29 Nisan 2017 Tarihli Resmî Gazete - Mükerrer'de yayımlanan KHK/689-690 ile Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yine çok sayıda memur görevlerinden ihraç edilirken bazı memurlarda görevlerine iade edildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/689
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
İade hükümleri
MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler
MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (3) sayılı listede yer alan gazete, dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
(3) Ekli (4) sayılı listede yer alan dernekler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.
Değişiklik hükümleri
MADDE 5 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör örgütlerine” ibaresi ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Bu madde hükümleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca gerçekleştirilen bütün kapatma işlemleri hakkında uygulanır.”
(2) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazların devredildiği üçüncü kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, taşınmaz üzerinde aynı faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edilir.
(3) Bu madde kapsamında görülmekte olan davalarda konusuz kalma nedeniyle davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir.”
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI LİSTE

(İHRAÇ EDİLEN PERSONEL)

2 SAYILI LİSTE

(GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE

(KAPATLAN KURUM VE KURULUŞLAR

4 SAYILI LİSTE

(AÇILMASINA İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLAR)

5 SAYILI LİSTE

(İLİŞİĞİ KESİLEN YURT DIŞINDAKİ BURSLU ÖĞRENCİLER)


ÖNCEKİ HABER...

Yayınlanan KHK/688 ile Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede kamu görevlilerinden bir bölümü ihraç edilirken bir bölümü de görevlerine iade oldu.

KHK/688  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.03.2017 tarihli 1.Mükerrer Resmi Gazete - Mükerrer'de yayımlanmasıyla birlikte bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kamu görevine iade edilenler ve ihraç edilenler belli oldu.


688 SAYILI KARARNAME İLE İHRAÇ EDİLEN VE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ


ÖNCEKİ HABER..

23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete ile birlikte KHK/683 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yayımlandı. Buna göre kamu görevinden çıkarılan kişilerin listesi ve bulundukları kurumlar belli oldu.

Olağanüstü Hal Kapsamında 6 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 679 sayılı KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen memurlar belli oldu.KHK ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen memurların listesi detayda.

KHK/679 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KHK/680 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KHK/681 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 6 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre ihraç edilen memurların listesi de belli oldu. 
679 sayılı KHK ile 5 bin 53 memur ihraç edildi. İhraç edilen memurların tüm bilgileri aşağıdaki listelerde bulunmaktadır.

1 SAYILI LİSTE

(1. KISIM)

1 SAYILI LİSTE

(2. KISIM)

2 SAYILI LİSTE

3 SAYILI LİSTE

4 SAYILI LİSTE

5 SAYILI LİSTE

6 SAYILI LİSTE

7 SAYILI LİSTE


677 Sayılı KHK ile görevden ihraç edilen tüm kamu personelleri listesi belli oldu. Çeşitli unvanlardan çeşitli kişiler mesleğinden ihraç edildi.


675 Sayılı KHK ile görevden alınan memurlar ile göreve iade edilen memurların her grubu bu KHK'lara dahil edildi. Öyle ki emniyet müdüründen sıvacıya, danışmandan yardımcı personele, polis, öğretmen, asker, zabıt katibi, yazı işleri müdürleri, hizmetli, programcı, geçici personel, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, VHKİ, Uzman ve Baş denetçiler, mütercim, kütüphaneci, yeminli murakıp, müezzin, imam, vaiz, imam hatip, hazine uzmanı, şef,mühendis, mimar, işçi personel de listede yer aldı.

Merakla beklenen KHKlardan ikisi daha bu gece Resmi Gazetede yayınlandı.  Binlerce kamu görevlisi terör örgütüne üye olmak suçundan memurluktan çıkartıldı. 675 sayılı  KHK (Kanun Kararname) ile emniyet görevlileri, askerler, sahil güvenlik kamu görevlileri ve diğer kamu kurumlarındaki memurlardan terör örgütü ile irtibatları olanların bu gece çıkartılan kararname ile görevlerine son verildi.

Bazı memurların da göreve iade kararları çıktı.

675 sayılı KHK, göreve iade edilen kamu görevlilerini içeriyor. KHK içindeki listeler için aşağıdaki listelere tıklayınız.

 

 

LİSTE 1

LİSTE 2

LİSTE 3

LİSTE 4

LİSTE 5

LİSTE 6

LİSTE 7

LİSTE 8Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;Ekli sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden alınmışlardır. Yayınlanan üç adet Kanun Hükmünde Kararname ile binlerce kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. Bunlardan birisi ve belki de binlerce memurun merakla beklediği görevden atılacak olan kamu görevlileri listesi idi.

 Fetö terör örgütüne yönelik operasyonlar neticesinde örgüte üye olduğu tespit edilen binlerce memur görevlerinden el çektirilmişti.Bu şahıslar hakkında son kararı veren yargı mesleklerinden ihraç edilmelerine karar vermişti.Örgüt üyeliği kesinleşerek görevden atılan memurların isimleri yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname açıklandı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/672) ile FETÖ terör örgütüne bağlılıkları delillerle tespit edilen kamu görevlilerinden bir bölümünün görevlerine bu kararname ile son verilmiş oldu. Kararnamenin bu sayısında görevden alınan kamu görevlilerinden en önemli sayıyı milli eğitim bakanlığı personeli, emniyet müdürlüğü personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri oluşturdu.


a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,


başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

 

 LİSTELER İÇİN AŞAĞIDAKİ LİSTE LİNKLERİNE TIKLAYINIZ


E K L E R

1 Sayılı Liste-1

1 Sayılı Liste-2

1 Sayılı Liste-3

1 Sayılı Liste-4

1 Sayılı Liste-5

1 Sayılı Liste-6

1 Sayılı Liste-7

1 Sayılı Liste-8

2 Sayılı Liste

3 Sayılı Liste

4 Sayılı Liste

 

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.


 Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.  

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
yaşar 1 yıl önce

yahu kardeşim bu memurluktan atılanlar listesini yayınlayan bu pdf yi hazırlayanıda o memuruda atackasın ulan mal bu kadar kişinini içinde nasıl bulacak millet resim olarak pdfye çevirmiş. yazılan listeyi koyaydın da arayan eşini dostunu rahat arasın..

Misafir Avatar
GONYALI 1 yıl önce @yaşar

Arama yapabilmek için pdf'nin OCR özelliğini kullanabilirsiniz

Beğenmedim (3)
Misafir Avatar
SAKARYALI 1 yıl önce

Sayın valim sakarya sağlık mudurluğunun muhakkikleri bir çok fetöcu doktoru ve sağlık görevlisini korumuştur. Görevden alınanların yaniden soruşturulması memleketimizin yararına olacaktır. Soruşturmacı muhakkiklerin seçiminin doğru yapıldığı bile şuphelidir.

Misafir Avatar
muhakkik 1 yıl önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığını örnek almalı. Adamlar işini biliyor. Personelini muhakkik görevlendirerek soruşturuyor. En azından hukuka uygun. Suçlu sandalyesindeki kişi kendini savunabiliyor. Bizi MEB sormadan soruşturmadan son isteği bile sorulmadan, darbeyi gerçekleştiren askerlerden kat be kat fazlasını ihraç etti. MEB'in kaderi bu.

Misafir Avatar
justice_1 12 ay önce

Adil bir idare altında olanlar, nasıl yöneticilerine en güzel dilekleriyle hayır duada bulunurlarsa zalim yöneticilerin zulmüne maruz kalmış insanlar da semaya açtıkları elleriyle onları Âdil-i Mutlak olan Allaha havale ederek layık oldukları karşılığı bulmalarını isterler.

Misafir Avatar
düzeltme 1 yıl önce

2 sayılı liste, 3 sayılı liste ve 4 sayılı listenin linkleri yanlış .Onlar da 1 sayılı listenin devamı, 1 sayılı liste 15 parça... http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm

Misafir Avatar
Vatandaş 13 ay önce

Oncelikle Allah darbeye tesebbus eden veya edecek olan herkese lanet eylesin ancak su da bir gercektir ki bu ulkede hukumete muhalif tek bir grup yoktur...madem ortada bir hulumet karsiti darbe var dolayisiyla tek bir gruba yuklenip digerlerini ozellikle de teror gruplarini boslamamak lazim eksizsiz bir sekilde tum muhalif gruplarin da darbe girisimi icinde arastirmaya tabi olmasi gerekir...15 temmuzda kim yada kimler nerede ne yapiyordu neler konusuluyordu arastirilmali .insanlarin kafasini karistiran bir soru daha var...ya ikinci kalkismayi baska bir grup yaparsa ve yine ayni gruba suçu atarsa ve Allah korusun kuvvetli bir sekilde amacina ulasirsa bu olaylardan kim karli cikar ulkemiz ne hala gelir kucuk tabloyla ugrasirken buyuk tabloyu unutmamaliyz

Misafir Avatar
Vatandaş 13 ay önce

Oncelikle darbeye tesebbus eden veya edecek olan herkese Allah lanet eylesin ancak su da bir gercektir ki bu ulkede hukumete muhalif tek bir grup yoktur...madem ortada bir hulumet karsiti darbe var dolayisiyla tek bir gruba yuklenip digerlerini ozellikle de teror gruplarini boslamamak lazim eksizsiz bir sekilde tum muhalif gruplarin da darbe girisimi icinde arastirmaya tabi olmasi gerekir...15 temmuzda kim yada kimler nerede ne yapiyordu neler konusuluyordu arastirilmali .insanlarin kafasini karistiran bir soru daha var...ya ikinci kalkismayi baska bir grup yaparsa ve yine ayni gruba suçu atip kendini gizlerse ve Allah korusun kuvvetli bir sekilde amacina ulasirsa bu olaylardan kim karli cikar belkide ilk darbede de eli olan ikinci veya üçüncü bir grup daha vardir ve asil darbeyi o yapacaktir kim bilir... ulkemiz ne hale gelir kucuk tabloyla ugrasirken buyuk tabloyu unutmamaliyz

Misafir Avatar
Mustafa Altan 11 ay önce

Fetö/pdy örgütüne kayıtı hainler hala görev başındalar.Adam komisyonda istediğine evet,istemedine hayır diyor.Adamın hiç alakası yok.benim doğuştan beri iltisakim yok diyor.belirsizler tarafından hain bukalemunluk yapmış ev internet ine girmiş,gerek telefon ve gerekse TTNET bilgileri sunmuş.araştırma yapıldığına dair şahsa bilgi verilmiyor.hain yapmışsa cihaz sahibinin ne günahı var.bence sonuçtan.giriş tarihi ile sebebi bildirilmelidir.