3. YÖKDİL Sınavı Giriş Yerleri Belgeleri
Kamuajans.com -  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Üçüncü YÖKDİL Sınavı, 5 Kasım 2017 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınav çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılır.


Üçüncü YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.


Sınav başvuruları 26 Eylül 2017 -  6 Ekim 2017 tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alındı.


Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızcadillerinde yapılacaktır.Kamuoyuna önemle duyurulur.

Anadolu Üniversitesi YÖKDİL sınav giriş belgelerini yayımladı.
Sınav giriş belgeleri için TIKAYINIZ

YÖKDİL Sınavı nedir?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sınav Takvimi
Aday Başvuruları : 26 Eylül - 06 Ekim 2017 (saat 18:00'e kadar)
Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 30 Ekim - 04 Kasım 2017
Sınav Tarihi : 05 Kasım 2017

YÖKDİL sınav giriş belgesi, yerleri öğrenmek için tıkla

KILAVUZ

1. GENEL BİLGİLER

 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

 Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, 
Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

 Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen 
adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

 Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas 
alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

 Adayların, sınavlarının ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bu kılavuzdaki tüm kurallara 
ve sınav kurallarına (Ek-1) uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa, bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

 Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen 
veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki sınav döneminde yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru, sonraki dönemler için geçerli değildir.

 Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra 
imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

 Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler 
yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.

2. SINAV BAŞVURUSU

Bu bölümde, adayların sınav başvuru işlemleri, sınav merkezleri ve sınav ücretinin ödenmesi hakkında 
bilgiler yer almaktadır.

2.1. Başvuru İşlemleri

 Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde 
belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

 Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir. 

 Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava 
başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

 Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, bu kılavuzun 
“Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar” başlığında açıklanmıştır. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

 Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra 
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

 Sınav, yukarıdaki tabloda listelenmiş olan 30 (otuz) ilde, toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, yalnızca 1 (bir) sınav merkezi tercihinde bulunabilir. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle, sınav merkezinin doğru tercih edilmesi adayların sorumluluğunda olup, başvuru sürecinde tercih işlemi adaylar tarafından dikkatle yapılmalıdır.

 Mücbir sebeplerle farklı sınav merkezleri tanımlanabilir, ek sınav merkezleri açılabilir veya mevcut 
sınav merkezlerinden bazıları iptal edilebilir. Gerekli durumlarda (kapasite aşımı, sınav merkezi iptali vb.) adaylar tercih ettikleri sınav merkezinden farklı bir sınav merkezine atanabilir.

2.3. Sınav Ücretinin Ödenmesi

 Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav 
başvuru ücreti 75 (yetmiş beş) TL’dir.

 Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz 
sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

 Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, 
sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

3. SINAV UYGULAMASI

 Sınav, 05 Kasım 2017 Pazar günü saat 09.30’da tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

 Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) 
dakika sınav süresi verilecektir.

 Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah 
kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

3.1. Adayların Sınava Girebilmesi İçin Gerekli Belgeler

 Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” 
(fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

 Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih 
aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 

3.2. Adayların Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Nesneler

 Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

 Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi 
metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı,
ulaşım kartı vb. kartlar,

 Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her 
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,

 Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine 
geçebilecek nesneler,

 Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,

 İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar 
ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.

 Engel durumu/sağlık sorunu nedeniyle özel araç/gereç ile sınava girmek isteyen adaylar, ilgili 
taleplerini bu kılavuzun “Başvuru İşlemleri” başlığında belirtilen şekilde iletmelidir. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

 Sınav binalarının girişinde, adayların üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle 
aranacak, yukarıda belirtilen nesnelerle sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür nesneleri taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava 
girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

3.3. Sınav Kuralları

 Adaylarında sınavda uyması gereken kurallar Ek-1’de yer almaktadır.

3.4. Değerlendirme

 Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış 
cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

3.5. Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

3.6. Sınav İtirazları

 Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen 
tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde 
belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4. ENGELLİ / SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLARA YÖNELİK UYGULAMALAR

 Engelli/sağlık sorunu olan adaylara sınavda ek süre verilmez.

 Görme engelli adaylar (büyük puntolu soru kitapçığı kullananlar hariç), sınavda görsel içerikli vb. 
sorular olduğu takdirde, bu sorulardan muaf tutulurlar.

 Engelli/sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları aşağıdaki alt başlıklarda 
açıklanmaktadır.

4.1. Okuyucu Yardımı Talep Eden Adaylar

 Okuyucu yardımı talep eden adaylar, talepleri uygun bulunduğu takdirde ayrı salonda sınava alınır. 
Okuma işlemi ilgili sınav görevlilerince yapılır. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

4.2. İşaretleyici Yardımı Talep Eden Adaylar

 İşaretleyici yardımı talep eden adaylar, talepleri uygun bulunduğu takdirde ayrı salonda sınava 
alınır. İşaretleme işlemi, ilgili sınav görevlilerince yapılır. Bu adayların cevap kâğıtlarını kendilerinin işaretlemesine izin verilmez. Sınavda işaretleyici yardımı aldığı halde soruları kendisinin işaretlediği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

4.3. Büyük Puntolu Soru Kitapçığı Talep Eden Adaylar

 Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylardan büyük puntolu soru 
kitapçığı talep edenlere, talepleri uygun bulunduğu takdirde büyük puntolu soru kitapçığı verilir.

4.4. Sınav Salonuna Erişim Durumu

 Engeli/sağlık sorunu nedeniyle merdiven çıkamayacağını bildiren adaylar, talepleri uygun 
bulunduğu takdirde erişimi kolay salonlarda sınava alınır.

4.5. Başvuru Süresi Dolduktan Sonra Engeli/Sağlık Sorunu Oluşan Adaylar

 Sınav başvuru süresi dolduktan sonra engeli/sağlık sorunu ortaya çıkan adaylar, 
okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite
veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte, sınavdan 5 (beş) gün öncesine kadar, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

Ek-1: Sınav Kuralları

1. Sınav süresi 180 dakikadır.

2. Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. 
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği 
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.

5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak 
imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların 
sınavları geçersiz sayılır.

8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 
kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.

9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı 
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan 
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış 
cevaplamış sayılacaksınız.

12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav 
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş 
yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları 
geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli 
eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (adayların sınav giriş belgesinde özel olarak belirtilenler hariç) yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme 
yapmak,

f) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,

g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, 
sınav salonu dışına çıkarmak,

h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. 
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

KamuAjans.com - Özel Haber

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.