2017 Temmuz Memur Maaş Katsayısı ve Maaşların Net Rakamları
Kamuajans.com -  Her yıl memur maaş zammının belirlenmesinde temel esas olan memur maaş katsayısının Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından memur gruplarının maaşları derecelerine göre belli oldu. 2017 yılı temmuz ayı memur maaş zamları enflasyon farkının hesaplanmasının ardından farklı bir anlam kazandı. Toplu sözleşme kararına göre %4 olması beklenen memur maaş zammı enflasyon farkının 2,92 çıkmasının ardından toplamda 6,92 olarak netleşti.

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükseldiği bildirildi. Bilindiği üzere memurlara ve memur emeklilerine her yılın Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşme gereği zam yapılmaktadır. Yılın Ocak ve Temmuz’dan önceki 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranlarının belirtilen zam oranlarının üzerinde olması halinde de ayrıca enflasyon zammı verilmektedir.


Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.

Bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatılan açıklamada, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 artış sağlandığı belirtildi.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 4,73 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 genel zam öngörüldüğü, bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 5,89 gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, gerçekleşen söz konusu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükselmiştir. 2017 yılı temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 750 liradan bin 871 liraya yükselmiştir. Bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 402 liradan bin 485 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı ise bin 256 liradan bin 330 liraya yükselmiştir.

Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10,9 zam yapılmıştır."


Açıklamaya göre, söz konusu artışlar neticesinde 2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları şöyle:


UNVANLAR  Derece                               NET GÖREV AYLIĞI
                                                             2017 Ocak        2017 Temmuz

MÜSTEŞAR  1/4                                          9.787               10.435

GENEL MÜDÜR  1/4                                    8.589                 9.153

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)1/4  4.509                 4.807

MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1              2.773                 2.951

ÖĞRETMEN        1/4                                   3.473                 3.699

KAYMAKAM        1/4                                    7.875                 8.406

BAŞKOMİSER     3/1                                   4.506                 4.804

POLİS MEMURU  8/1                                   3.942                 4.201

UZMAN DOKTOR 1/4                                  5.255                  5.605

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)  5/1            3.373                  3.592

MÜHENDİS         1/4                                    4.603                  4.908

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)        11/1          2.887                   3.073

PROFESÖR   1/4                                         7.417                   7.916

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ   7/1                     4.369                   4.657

VAİZ              1/4                                            3.610                   3.846

AVUKAT         1/4                                            4.394                    4.684
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 27998389-010.06.02-5820
Konu: Mali ve Sosyal Haklar

4/7/2017

GENELGE
(Sıra No: 5)

1- Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5'inci maddesinin beşinci fıkrasında,

''(5) Maliye Bakanlığı, 8'inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7'nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8'inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.'' hükmü yer almaktadır. 

Buna göre 01/07/2017-31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı (0,102706), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,607645), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,03257) olarak belirlenmiştir.

b) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5,621,72 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5,011,63 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 03/01/2017 tarihli ve 66 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 2'inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,92 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,92 oranında artırılmıştır.

f) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-1)'de gösterilen grupların 30/06/2017 tarihi itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibariyle geçerli olan temel ücretleri %6,92 oranında artırılmıştır.

g) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 30/06/2017 tarihi itibariyle geçerli olan sözleşme ücretleri %6,92 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 08/02/2002 tarihli ve 2002/3729 sayıl Bakanlar Kurulu Kararının 2'nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 10.230,21 TL'ye yükseltilmiş ve 3'üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %6,92 oranında artırılmıştır.

2- 2017 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.777.50 TL'dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/07/2017-14/07/2017 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/07/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.732,48 TL'dir.

5- 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/07/2017 tarihi itibariyle 4,429,88 TL'dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Naci Ağbal
Maliye Bakanı


KATSAYI

KamuAjans.com - Özel Haber

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Arif 7 ay önce

Hiç merak etmeyin haziran sonunda birde bakmışsınız enflasyon inivermiş...ve zamda
Hayal olmuş...

Misafir Avatar
hasan 7 ay önce

boşuna eveslenmeyin devlet işi kılıfına uydurur

Misafir Avatar
Aslan 6 ay önce

Memuur ac kalmaye cooktan hakediyor verin oyu akp alin yuzde iki zam

Misafir Avatar
Süleyman 7 ay önce

EnflasyonTemmuz ayına kadar 1.25 e düşer.

Misafir Avatar
Aslaslan 6 ay önce

Memura zam yok ama emekli zam yok ama asgariye zam yok akp kendilerinc e gelince akp yuzde yuzde zam aliyor

Misafir Avatar
Memur 7 ay önce

Haklarinizi
Savunun memur a darbe
Secimde herkes sorar

Misafir Avatar
Erdoğan 5 ay önce @Memur

Eminim seçim zamanı geldiğinde memur yine AKP' ye oy vererek hesap sorar.

Beğenmedim (1)
Misafir Avatar
Tillolu 6 ay önce

Bence zam falan olmaz enflasyon Mayıs ve haziranda duser normalde meyve fiyatlarına et tavuk fiyatlarına bakılırsa yüksek olması lazım

Misafir Avatar
Black 6 ay önce

Meeeeeeeeer