2017 PYBS - İOKBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk) Sınavı Hangi Tarihte Gerçekleştirilecek?
Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) sayılı günler kaldı. Sınav için başvuru yapan 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınav için hazırlık içinde.MEB Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda öğrenci olanların girebilme hakkına sahip olduğu MEB 2017 PYBS (Parasız Bursluluk ) Sınavı her eğitim öğretim sezonun son haftasında gerçekleştirilmektedir. 


Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Sınav Takvimi'ne göre 2017 Yılı PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) tarihi de belli oldu. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 10 Haziran 2017 tarihinde saat 14.00'da ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda; İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve 
esaslar yer almaktadır.

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 10 Haziran 2017 
tarihinde Türkiye saatiyle saat 14.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt 
dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvurusu; 20 Mart - 14 Nisan 2017 
tarihleri arasında yapılacaktır. 8’inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacağından ayrıca İOKBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Öğrenciler “2017 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” na ve ilgili mevzuata, 
http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve 
bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri 
bursluluktan yararlanamazlar.

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı 
kazananlar MEB’e bağlı resmî, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

Ancak, Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi 
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 5 maddesinin 1. Fıkrasında yer alan;

a) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile

b) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBS’ ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, özellikle de 
kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarının okul müdürlüklerince kurulan komisyon tarafından kontrol edilecek ve okul müdürleri onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri yaparak elektronik ortamda onaylayacaktır.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) bu yıl 5, 6 , 7, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11 inci sınıflar için 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Her iki sınavın da sonuç açıklama tarihi 18 Temmuz olacak.


BURSLULUK SINAVINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 20 Mart-14 Nisan 2017 tarihlerinde alınacaktır.

8 inci sınıf öğrencileri ayrıca İOKBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini 20 Mart-14 Nisan 2017 tarihlerinde okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 
inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta 
sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde 
bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL (onbinyediyüzaltmış)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir.

Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas 
olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2016 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı 
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı.

 Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden Ek-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi 
Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 29 Mayıs 2017 
tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi 
(il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun 
teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul 
müdürlüğünden alabilecektir.


Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.

KamuAjans.com - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
aaa 3 ay önce

beyler beğenenler beğenmeyenler beğenip beğendirenler beğenmeyip beğendirmeyener devamı gelecek seks

Misafir Avatar
gerekemez 9 ay önce

puanım 421 neden kazanamadım

Misafir Avatar
Ayşe 9 ay önce

Arkadaşlar bir şey sorucam 9.sınıfım ve 565 almışım 500 üzerinden 403 yapıyor fakat sonuç ekranında 8. Sınıf olarak görünüyor siz de de böyle mi

Misafir Avatar
Frejya 9 ay önce

Amin

Misafir Avatar
esra 10 ay önce

arkadaşlar en çok puanı türkçe ve matematik daha sonra fen ardından da sosyal bilgiler getiriomuş. herkese bol şans

Misafir Avatar
Hatice 10 ay önce

Sinavdan ne kadr once orda olunmasi gerekio

Misafir Avatar
Pybs aysima 10 ay önce

Bugün sınavım. Heyecanla bekliyorum. Ve az çalışa bildim. İnşAllah Allah bize kolaylık verir

Misafir Avatar
Xxxlaç 10 ay önce

Hiç çalışmadım Allah yardımcımız olsn