Polislerin Zorunlu İkinci Bölge Atamaları Konusunda Karar
T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/23599

Karar No : 2017/1397

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Emniyet Genel Müdürlüğü / ANKARA

Vekili : Hukuk Müşaviri

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin_Özeti : İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Arıcı

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

Dava, ........ İl Emniyet Müdürlüğü emrinde terörle mücadele branşlı polis memuru olarak görev yapan davacının, ikinci bölge ikinci görev sırası geldiğinden bahisle, ........... İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 15.5.2014 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararıyla; hizmet ihtiyacı nedeniyle ikinci bölgeye ataması yapılmayan personelle ilgili olarak ilgili Yönetmeliğin 29. maddesinde, 3 defadan fazla erteleme talebinde bulunulamayacağı yolundaki düzenleme göz önüne alındığında, idarenin erteleme sınırı dahilinde hizmetine ihtiyaç duyduğu personelin atamasını erteleme konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, ancak olayda zorunlu olan ikinci bölge hizmetini daha önce hiç yapmamış personel arasında Yönetmeliğin 29. maddesine aykırı olarak 3 defadan fazla ataması ertelenen çok sayıda personelin bulunduğu dikkate alındığında, hukuka aykırı olarak (3 defadan fazla) ertelemesi yapılan personelin sıralamada davacının önünde yer alması halinde davacının liste dışında kalacağı, zorunlu ikinci bölge birinci görev hizmetini 2004 yılında tamamlayan davacının ikinci bölgeye yeniden atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Bölgeleri" başlıklı 21. maddesinde, yurdun birinci ve ikinci hizmet bölgeleri olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrıldığı; "Bölgeler ve Hizmet Süreleri" başlıklı 23. maddesinde, personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesinin zorunlu olduğu ve bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemeyeceği; ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulanacağı; "İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması" başlıklı 24. maddesinde ise, ikinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırasının, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları göz önüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edileceği; ikinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırasının; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaralarının esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırasının ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılacağı; birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmelerinin, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılacağı, birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmayacağı; "Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme" başlıklı 29. maddesinin 1. fıkrasında, atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumlarının Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanacağı hükmü yer almış; 4. fıkrasında ise, ikinci fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanların, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanacakları, birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 2014 yılı genel atama döneminde, terörle mücadele branşlı polis memuru olup, daha önce ikinci bölgeye hiç atanmayan 289, daha önce zorunlu ikinci bölge hizmetini tamamlamış 1068 personele tebligat yapıldığı; bu listedeki, 193'ü ilk kez, 293'ü ikinci kez atanmak üzere tebligat yapılanlar arasından toplam 486 personelin, ikinci hizmet bölgesine atamasının yapıldığı; daha önce ikinci bölgeye hiç atanmayan 72 personelin ise 3'ten fazla ertelemesi yapılmak suretiyle Yönetmeliğe aykırı olarak atamalarının ertelendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ikinci bölgeye ikinci kez atananların toplam sayısının 293 olmasına karşın, zorunlu olan ikinci bölge (birinci) hizmetini daha önce hiç yapmamış ve ataması hukuka aykırı olarak ertelenmiş 72 personelin bulunduğu ve davacının ikinci bölgeye ikinci defa atanan personel arasında 171. sırada yer aldığı göz önüne alındığında, hukuka aykırı olarak ertelemesi yapılan 72 personel ikinci bölgede görevlendirilmiş olsa bile, davacının ikinci bölge birinci görevinden dönüş yıllarına ve sicil numarasına göre atanan 221 (293-72) personel içinde kalacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Yasa ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 2.2.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.