Emniyet Sağlık Yönetmeliğinde Hepatit Düzenlemesi

ESKİ
YENİ
1- DAHİLİYE
(ENDOKRİNOLOJİ - HEMATOLOJİ - NEFROLOJİ - GASTROENTEROLOJİ - ENFEKSİYON HASTALIKLARI)

A) 
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Endokrinoloji;
1) a) Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.
b) Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.
c) İlaç tedavisi gerektirmeyen subklinik hipotiroidi, subklinik hipertroidi sağlam kabul edilir.
Hematoloji;
2) a) Anemi, lökopeni, trombositopeni, polistemi, lokositoz, trombositoz öğrenciliğe engeldir.
b) Talasemi taşıyıcılığı (talasemi minör) sağlam kabul edilir.
Nefroloji;
3) a) Hiperürisemi ve proteinüri (hematüri durumunda ürolojik yönden değerlendirilir) öğrenciliğe engeldir.
b) Böbrek ve üreterin şekil ve yerleşim bozuklukları (atnalı böbrek, ektopik böbrek, atrofik böbrek, hipoplazik böbrek, soliter böbrek v.b.) öğrenciliğe engeldir.
c) Polikistik böbrek hastalıkları öğrenciliğe engeldir.
4) Fonksiyon bozukluğu yapmamış iyi huylu basit böbrek kistleri sağlam kabul edilir. Bu basit kistler harici böbrek kistleri öğrenciliğe engeldir. 
Gastroenteroloji;
5) a) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
b) HCV RNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

6) a) Hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi %3mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir.
b) Karaciğer enzimlerinde bozukluk yapmamış, serolojisi negatif, grade 1-2 hepatosteatoz sağlam kabul edilir.

Enfeksiyon Hastalıkları;
7) a) HIV pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler. 
b) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
c) HCV RNA pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
ç) Aktif ve bulaşıcı enfeksiyon hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
d) Bulaşıcı olsun veya olmasın kronik veya ilerleyici enfeksiyon hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

B)
Endokrinoloji;
1) a) İlaç tedavisiyle kontrol altında tutulabilen hipotiroidi, hipertiroidi,
b) İlaç tedavisi gerektiren veya gerektirmeyen tiroid bezinin şekil bozuklukları (diffüz veya nodüler guatr),
c) Tiroidit (hashimato tiroiditi ve diğer),
ç) Graves hastalığı,
d) Kısmi veya total tiroidektomiler.
2) Diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler. Tedavi veya diyet ile kontrol edilebilen hipoglisemiler (Primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir).
3) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan; bozulmuş glikoz toleransı, bozulmuş açlık glikozu, ilaçla kontrol altına alınabilen diabetes mellitus, diabetes insipitus (nefrojenik veya hipofizer). Psikojenik poliüri ve polidipsilerde primer hastalığa göre ayrıca işlem yapılır.
Açıklama: Sekonder tipte hiperglisemilerde (Hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tirotoksikozis, gastrektomi ve benzeri) primer hastalığa göre işlem yapılır. 
4) İdiopatik veya sekonder hiperlipidemiler. 
5) Komplikasyon yapmamış, diyet, ilaç veya cerrahi tedavi ile kontrol altında tutulabilen endokrin organ hastalıkları veya sekelleri, endokrin organların iyi huylu tümörleri.
6) a) Jinekomasti ve meme şekil bozuklukları,
b) Primer veya sekonder hipogonadizm,
c) Tek veya çift taraflı kriptorşizm, erkek ve kadın menopozu ve benzeri.
Hematoloji;
7) Bir veya birkaç bölgede, kronik enfeksiyon veya tümöral oluşumlara bağlı lokalize lenf nodülü büyümeleri ve bu lenf nodlarının tedavi sonrası geriye kalmış sekelleri (büyümeye neden olan hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir).
8) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, hafif koagülasyon ve hemostaz bozuklukları, hiçbir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler (hematolojik patolojiye sebep olan primer hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir).
9) a) Anemi, lökopeni, trombositopeni, polistemi lökositoz, trombositoz (hematolojik patolojiye sebep olan primer hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir),
b) İyi huylu hematolojik hastalıklar (basit tıbbi müdahaleyle düzeltilemeyen, kronik olan).
10) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan hafif trombofili; bir kez tromboembolik olay gelişmiş, sekel bırakmamış ve/veya zayıf trombofilik risk faktörü olanlar (antikoagülan tedavisi almayan kişiler).
11) Hematolojik ve lenfatik sistemin iyi huylu tümörleri.
Nefroloji;
12) Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen primer hiperürisemiler. Kontrol altına alınabilen proteinüriler.
13) Fonksiyon bozukluğu yapmamış olsa bile bir veya iki böbreğin şekil veya yerleşim bozuklukları (atnalı böbrek, ektopik böbrek, atrofik böbrek, hipoplazik böbrek, soliter böbrek ve diğerleri).
14) Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olmayan Polikistik Böbrek Hastalıkları ve iyi huylu (basit) olmayan Böbrek Kistleri.
Gastroenteroloji;
15) a) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olup, sağlıklı taşıyıcı olanlar,
b) HCV RNA pozitif olup, sağlıklı taşıyıcı olanlar,
c) Biyokimyasal ve histopatolojik olarak düşük aktiviteli hepatitler,
ç) Karaciğer enzim bozukluğu yapmış hepatosteatoz,
16) Sebebi bulunamayan, karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişikliklerin var olduğu kronik karaciğer fonksiyon bozukluklar.
17) a) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavisi mümkün olan karaciğerin, metabolik ve depo hastalıkları (Wilson Hastalığı, Hemokromatozis, Hepatik Porfirialar ve benzeri),
b) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan safra yolları ve safra kesesi hastalıkları.
18) HBV DNA veya HCV RNA pozitif, kronikleşebilme özelliğindeki hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler ve histopatolojik olarak taşıyıcılık bulguları veren, biyokimyasal bozukluk yapmamış hepatitler.
19) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin iyi huylu tümörleri.
Enfeksiyon Hastalıkları;
20) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, tifo, paratifo ve bakteriyel nedenli Dissemine Intravaskuler Koagulopati (DIC).
21) Bakteriyolojik, serolojik ve biyokimyasal tetkiklerle saptanmış komplikasyonsuz porotozoa enfeksiyonları.
22) HBV DNA veya HCV RNA pozitif, kronikleşebilme özelliğindeki hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler ve histopatolojik olarak taşıyıcılık bulguları veren, biyokimyasal bozukluk yapmamış hepatitler.

C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.

Endokrinoloji;
1) Önemli klinik şikayete neden olan endokrin veya immün sisteme bağlı hipoglisemiler.
2) Tedaviyle kontrol altında tutulabilen endokrin organların ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
3) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, komplikasyonlara yol açmış fakat çalışma olanağı veren; diyet, ilaç veya cerrahi tedavi ile kontrol altında tutulabilen endokrin organların hastalıkları ve sekelleri.
Açıklama: Komplikasyon gelişen organla ilgili olarak ayrıca değerlendirilir.
4) Endokrin, kardiyovasküler veya diğer organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren obezite.
Hematoloji;
5) Bir veya birden fazla bölgede lokalize, biyopsi ile kesin olarak saptanmış tüberküloz lenfadenit, iltihaplı lenf nodülü hastalıkları.
6) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, tedavi ile remisyonda olan kronik immüntrombositopeni, pansitopeniler, eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, koagülasyon ve hemostaz bozuklukları, hemoglobinopatiler ve diğer hematolojik hastalıklar.
7) a)Hematolojik ve lenfatik sistemin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri,
b) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkelemiş fakat çalışma olanağı veren Kemik İliği nakli yapılmış olgular.
8) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren ağır trombofili, birden fazla tromboembolik olay geçirenler (sekel bıraktığı organın fonksiyon kaybına göre ayrıca değerlendirilir). Ağır trombofilik risk faktörü olan hastalar (antikuagülan ilaç kullanan). 
Nefroloji;
9) Bir veya iki böbreğin fonksiyonlarında kısmi bozukluk yapan, diyaliz tedavisine ihtiyaç duymayan akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve diğer nefrolojik patolojiler.
10) a)Bir böbreğin fonksiyon bakımından yok hükmünde olması veya cerrahi olarak çıkarılması,
b)Böbreğin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
11) Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan fakat çalışma olanağı veren, polikistik böbrek hastalıkları ve böbrek kistleri, böbrekte yer kaplayan iyi huylu tümöral oluşumlar.
Gastroenteroloji;
12) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren;
a) Kronik iltihabi bağırsak hastalıkları (chron, kolitis ülseroza ve benzeri), megakolon, 
b) Çölyak ve besin alerjisi sonucu oluşan diğer bağırsak hastalıkları.
13) a) Karaciğer yetmezliği bulguları olmayan, mükerrer kontrollerde total bilirubin düzeyleri % 3 mg ın üzerinde konjenital hiperbilirubinemiler (Gilbert, Crigler-Najjar, Tip II, Dubin Johnson, Rotor Sendromları). 
b) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, safra yolları ve safra kesesi hastalıkları.
14) Hafif malabsorpsiyon sendromları.
15) Karaciğer yetmezlik bulguları olmayan, karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
16) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, karaciğer yetmezlik bulguları olmayan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
17) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.
Enfeksiyon Hastalıkları;
18) Kardio-vasküler sifiliz.
19) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, karaciğer yetmezlik bulguları olmayan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
20) Serolojik testlerle saptanmış ve doğrulama testleriyle kanıtlanmış komplikasyonsuz AİDS hastalığı veya HİV enfeksiyonları. 
21) a) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, spleno-hepatomegali veya kardit gibi komplikasyonları olan enfeksiyon hastalıkları,
b) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş fakat çalışma olanağı veren, sekel bırakmış menenjitler, ensefalitler (komplikasyon yaptığı veya sekel bıraktığı organa göre ilgili bölümce değerlendirilir).

D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.

Endokrinoloji;
1) Önemli klinik şikayetlere neden olan, organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, kontrol edilemeyen hipoglisemik sendromlar.
2) Önemli klinik şikayetlere neden olan, organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan endokrin organların hastalıkları ve ileri evre kötü huylu tümörleri.
3) Endokrin, kardiyovasküler veya diğer organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan obezite.
Hematoloji;
4) a) Hematolojik ve lenfatik sistemin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.
b) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan kemik iliği nakli yapılmış olgular.
5) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan ağır koagülasyon ve hemostaz defektleri, homozigot hemoglobinopatiler ve diğer ileri evre hematolojik hastalıklar.
Nefroloji;
6) a) Diyaliz tedavisiyle yaşamını sürdürebilen böbrek patolojileri,
b) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozan, böbrekte yer kaplayan iyi huylu tümöral oluşumlar.
7) a) Böbrek transplantasyonu yapılmış hastalar,
b) Böbreğin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.
Gastroenteroloji;
8) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, ileri evre olan; 
a) Kronik iltihabi bağırsak hastalıkları, (chron, kolitis ülseroza ve benzeri) megakolon,
b) Çölyak veya besin alerjileri sonucu oluşan diğer bağırsak hastalıkları.
9) a) Karaciğer yetmezliği bulguları olan mükerrer kontrollerde total bilirubin düzeyleri % 3 mg ın üzerinde konjenital hiperbilirubinemiler (gilbert, crigler-najjar, tip II, dubin johnson, rotor sendromları). 
b) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, safra yolları ve safra kesesinin diğer hastalıkları.
10) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, ağır malabsorpsiyon sendromları.
11) Karaciğer yetmezlik bulguları olan, organ ve sistem fonksiyonlarını bozan, karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
12) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, karaciğer yetmezlik bulguları olan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
13) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.
14) Karaciğer, pankreas, ince bağırsak ve diğer organ transplantasyonlu olgular.
Enfeksiyon Hastalıkları;
15) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, karaciğer yetmezlik bulguları olan kronik hepatitler, toksik hepatitler ve diğer karaciğer patolojileri.
16) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, serolojik testlerle saptanmış ve doğrulama testleri ile kanıtlanmış komplikasyonlu AIDS hastalığı veya HIV enfeksiyonları.
17) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, enfeksiyonlarla komplike humoral ve hücresel immün yetmezlikler.

E)
Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

MADDE 1 - 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin eki Ek-3'te yer alan "1- DAHİLİYE (ENDOKRİNOLOJİ - HEMATOLOJİ - NEFROLOJİ - GASTROENTEROLOJİ - ENFEKSİYON HASTALIKLARI)" başlıklı kısmında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) A diliminin "Gastroenteroloji" başlıklı bölümünün 5/a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) a) HBs antijeni (+) pozitif olanlar veya HBV DNA'sı (+) pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez, ancak sağlık kurulu raporu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. İnaktif hepatit B enfeksiyonu kararı aşağıdaki şekilde verilir;

1- İlaç tedavisi ile regüle edilebilen durumlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

2- Anlık ölçülen HBV DNA sonucu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

3- HBsAg pozitif olanlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilebilmesi için kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

- HBV DNA'nın 2000 IU/ml'nin altında saptanması, (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA'nın ölçülmesi ve bu ölçümlerde HBV DNA'nın 2000 IU/ml'nin altında saptanması koşulu aranır)

- ALT düzeyinin normal olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT'nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ALT'nin normal düzeylerde saptanması koşulu aranır)

- Karar verme anında yapılacak olan karaciğer biyopsisinde (İshak skorlamasına göre) fibrozis evresinin F0 veya F1 saptanması

gerekmektedir.

4- HBs Ag (+) bulunduğu anda, bu madde hükümlerini karşılayacak şekilde en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunması durumunda, mevcut enfeksiyonun inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna dair karar verilebilir.

5- HBs Ag (+) bulunduğu anda, kişinin en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunmaması durumunda o anki giriş raporu "öğrenci olamaz" kararı ile sonuçlandırılır, bu karardan sonra, aynı veya başka bir sağlık hizmet sunucusunda kişi takiplerini yaptırabilir. Bu takipler, bu madde hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu süreç sonrasında kişiler inaktif hepatit B enfeksiyonu açısından yeniden değerlendirilebilir."

b) Aynı kısmın A diliminin "Enfeksiyon Hastalıkları " başlıklı bölümünün b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) HBs antijeni (+) pozitif olanlar veya HBV DNA'sı (+) pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez, ancak sağlık kurulu raporu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. İnaktif hepatit B enfeksiyonu kararı aşağıdaki şekilde verilir;

1- İlaç tedavisi ile regüle edilebilen durumlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

2- Anlık ölçülen HBV DNA sonucu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

3- HBsAg pozitif olanlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilebilmesi için kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

- HBV DNA'nın 2000 IU/ml altında saptanması, (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA'nın ölçülmesi ve bu ölçümlerde HBV DNA'nın 2000 IU/ml'nin altında saptanması koşulu aranır)

- ALT düzeyinin normal olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT'nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ALT'nin normal düzeylerde saptanması koşulu aranır)

- Karar verme anında yapılacak olan karaciğer biyopsisinde (İshak skorlamasına göre) fibrozis evresinin F0 veya F1 saptanması

gerekmektedir.

4- HBs Ag (+) bulunduğu anda, bu madde hükümlerini karşılayacak şekilde en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunması durumunda, mevcut enfeksiyonun inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna dair karar verilebilir.

5- HBs Ag (+) bulunduğu anda, kişinin en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunmaması durumunda o anki giriş raporu "öğrenci olamaz" kararı ile sonuçlandırılır, bu karardan sonra, aynı veya başka bir sağlık hizmet sunucusunda kişi takiplerini yaptırabilir. Bu takipler, bu madde hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu süreç sonrasında kişiler inaktif hepatit B enfeksiyonu açısından yeniden değerlendirilebilir."

c) Aynı kısmın B diliminin "Gastroenteroloji " başlıklı bölümünün 15/a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"15) a) HBs Ag veya HBV DNA pozitif olup, inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna karar verilemeyenler,"

ç) Aynı kısmın B diliminin "Gastroenteroloji " başlıklı bölümünün 18 inci maddesinde yer alan "hepatitler ve histopatolojik olarak taşıyıcılık bulguları veren, biyokimyasal bozukluk yapmamış" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Aynı kısmın B diliminin "Enfeksiyon Hastalıkları " başlıklı bölümünün 22 nci maddesinde yer alan "hepatitler ve histopatolojik olarak taşıyıcılık bulguları veren, biyokimyasal bozukluk yapmamış" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.