ABONE OL

2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
Kamuajans.com - " 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi, 2018 Yılında V.U.K.‘ na Göre Uygulanacak Ceza Had ve Tutarları, 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve İstisna Tutarları konularını içeren 302 ve 490 Nolu Tebliğler "  şöyle:

Sirküler Tarihi :03.01.2018
Sirküler No :2018/01
Konu : 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi


29.12.2017 Tarih 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 302 seri numaralı gelir vergisi genel tebliği İle Gelir Vergisi Kanunu’ nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.


14.800 TL'ye kadar % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin
34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası 
% 27
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının
120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası
% 35

İlgili tebliğe ulaşmak için 
tıklayınız

Sirküler Tarihi :03.01.2018
Sirküler No :2018/02
Konu : 2018 Yılında V.U.K.‘ na Göre Uygulanacak Ceza Had ve Tutarları
2017 yılı için 14,47 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar ile uygulanacak
usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarları belirlendi.
29.12.2017 Tarih 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 sıra numaralı V.U.K. genel tebliği ile 01.01.2018
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak tutarlar tebliğ eki olan aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

MADDE NO – KONUSU   2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)


MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.200
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan
bir veya daha fazla gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden
birinde ayrıca yapılması
2.200-220.000 220.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 27
MADDE 153/A Teminat tutarı 100.000
MADDE 177-  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık; - Alış tutarı - Satış tutarı 190.000 260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.000
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,70
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar  1.000
MADDE 343- En az ceza haddi
- Damga vergisinde - Diğer vergilerde 12 
24
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri  148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf
tüccarlar ve serbest meslek erbabı 
90
3 - İkinci sınıf tüccarlar  45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle
gelir vergisine tabi olanlar 
21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5,70
II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri  80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf
tüccarlar ve serbest meslek erbabı 
45
3 –İkinci sınıf tüccarlar 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle
gelir vergisine tabi olanlar 
12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  3,20
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,
serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak
kesilecek toplam ceza
24
0
120.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,
giriş ve yolcu taşıma bileti,
sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi,
günlük müşteri listesi ile
Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam Ceza
240
12.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen
hesap planına ve mali
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara
290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 
900 180.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu
getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
1.200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
900
MADDE 355- b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2
MÜKERRE R MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde
hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400
Madde 370 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince
düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  
1.200.000
İzaha Davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı  57.000

İLGİLİ TEBLİĞ

Sirküler Tarihi :03.01.2018


Sirküler No :2018/03


Konu : 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve İstisna Tutarları


302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 29.12.2017 tarihinde yayımlanmış olup, 2018 yılı gelirlerine uygulanacak indirim ve istisna tutarları aşağıda özet olarak sunulmuştur.

a) Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan 
Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.( Gelir Vergisi Kanunu’nun Madde 23/8 
numaralı bendi )

b) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı:


Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak 
tespit edilmiştir. (Gelir Vergisi Kanunu’nu Madde 21. maddesi )

c) Engellilik İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; 
birinci derece sakatlar için 1.000 TL, ikinci derece sakatlar için 530 TL, üçüncü derece sakatlar için 240 TL olarak tespit edilmiştir.

d) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine 
uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

e) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 
takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

f) Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme 
Sınırı:

Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.


g) 2017 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı: 

2017 yılı için hesaplana indirim oranı %129,43 olup indirim oranı birden büyüktür. Böylece, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.


İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
yetersiz 2 yıl önce

çok az artırılmış mayıs ayında bir üst dilime giriyoruz asgari ücretten hiç alınmamalı şöyle bir hesap olabilirdi bunu sendikalar gündeme getirmeli
1600*12= 19200'e kadar %0 (asgari ücret)
19200- 40000 %15